ส.ค. 012012
 

“แม้จะถึงวัยชราและผมหงอกก็ตาม ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย จนกว่าข้าพระองค์จะประกาศถึงอานุภาพของ พระองค์แก่ชาติพันธุ์ถัดไป และฤทธิ์เดชของพระองค์แก่ผู้ที่จะเกิดมา” (สดุดี 71:18)

คริสเตียนยุคแรกได้คว่ำโลกมาแล้ว สิ่งที่พวกเขาทำในยุคนั้นและตอนนี้เหมือนกัน

ช่วยคนกำลังพินาศ และ

ดูแลคนที่กำลังจะตายจากไป

ไปหาคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้และบอกเรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์

ผมเคยได้ยินเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับคุณแม่ของเธอว่า “แม่จำแจกันที่หามูลค่าไม่ได้ ที่พวกเรารักมากเพราะถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษของเราตั้งแต่ยุคโบราณได้มั้ยคะ?”

แม่พูดว่า “จำได้สิลูก”

เด็กหญิงคนนั้นเปิดเผยด้วยความขลาดกลัวว่า “คนยุคนี้ทำตกแตกแล้วค่ะ”

พี่น้องครับ คนยุคนี้ทำตกแตกไม่ได้ ความเชื่อที่เราชื่นชมยินดีต้องถูกส่งต่อจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุค เราต้องไม่ทำมรดกอันหาค่ามิได้ที่พระเจ้ามอบไว้ให้ในมือเราตกเสียกลางทางนะครับ

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 Posted by at 10:25 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)