ต.ค. 032012
 

เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้ว เพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอด สอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหา และดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ สัตย์ซื่อสุจริตและตามคลองธรรม คอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง ได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือ พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา (ทิตัส 2:11-13)

ศิษยาภิบาลท่านหนึ่งขณะเทศนาเรื่องไปสวรรค์ ท่านถามที่ประชุมว่า “มีกี่คนที่นี่อยากไปสวรรค์คืนนี้ครับ?” ทุกคนในห้องประชุมยกมือ เว้นแต่เด็กผู้ชายตัวเล็กที่นั่งตรงริมทางเดิน

เมื่อศิษยาภิบาลเห็นว่าเด็กไม่ยกมือจึงถามซ้ำ “ครับ อีกครั้ง ใครบ้างที่นี่อยากไปสวรรค์คืนนี้ครับ?” มือทุกคนยกขึ้นอีก เว้นแต่เด็กผู้ชายคนนั้น ท่านจึงถามว่า “ลูกเอ๋ย ลูกไม่อยากไปสวรรค์หรือ?”

“ครับ ผมอยากไปสวรรค์” เด็กตอบ “แต่ผมคิดว่าตอนนี้ท่านมีคนไปด้วยเยอะแล้ว”

เราชอบเรื่องไปสวรรค์ แต่ไม่ค่อยกระตือรือร้นอยากไป ไม่ว่าจะอายุเท่าไร เราไม่มีวันรู้ว่าชีวิตจะจบลงเมื่อไร ขณะที่ความตายเป็นทางเดียวที่ไปสวรรค์ มีอีกเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่เรียกว่า “ความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง” นี่คือการที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปตามที่กล่าวไว้ในทิตัส 2:13: “…คอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง ได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือ พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา”

ถ้าเราเข้าใจความสุขแห่งความหวังนี้จริงตามที่พระคัมภีร์พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ มันจะสร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรา ใน 1ยอห์น  3:2–3 กล่าวว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์”

ดังนั้นถ้าคุณเชื่อ มันควรสร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตคุณ และเหนืออื่นใด ควรเป็นความหวังให้คุณด้วย

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Posted by at 10:56 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)