ต.ค. 042012
 

“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ” (ฟีลิปปี 4:6)

คุณเคยวิตกกังวลมั้ย?

ไม่ต้องไปมองหาคนอื่น ชี้มาที่ตัวเองครับ คุณเคยวิตกกังวลมั้ย – แม้แต่เพียงน้อยนิด?

พระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องใดๆ แต่ให้อธิษฐานทุกเรื่องต่อพระเจ้า

จริงๆแล้วมีอยู่สองระดับที่เราไม่ควรกังวลใจ – สิ่งที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย และสิ่งที่เราสามารถทำบางอย่างได้ วิธีพูดถึงความกังวลใจได้ดีที่สุดคือ “มันไม่มีประโยชน์อะไร” วิธีร้ายที่สุดที่จะพูดถึงคือ คุณกำลังไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ความกังวลอยู่ตรงข้ามกับความเชื่อ ในฮีบรู 11:6 กล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์”

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Posted by at 10:56 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)