ต.ค. 162012
 

คำเทศนา โดย อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ที่คริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555

 Posted by at 10:01 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)