ต.ค. 182012
 

 

“ข้าพระองค์กราบลงตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และถวายโมทนาพระคุณแก่พระนามของพระองค์ เพราะความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของ พระองค์เหนือสารพัด” (สดุดี 138:2)

มีชายคนหนึ่งรักการเรียนพระคัมภีร์มาก และทุกครั้งที่เจอข้อพระคำที่ไม่เข้าใจ เขาจะถามเพื่อนชื่อชาลี  “ชาลี ข้อนี้แปลว่าอะไร?” วันหนึ่งขณะเรียนพระคัมภีร์ พระวิญญาณตรัสกับเขาว่า “ทำไมเจ้าไม่ถามเรา? เราเองที่เป็นคนสอนชาลี”

ครับ ผมขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สอนพระวจนะของพระเจ้า แต่พระเจ้าองค์เดียวกันนี้ที่สอนคุณครูทั้งชายและหญิงเหล่านั้น  และพระองค์ปรารถนาจะสอนเราด้วย

เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ ผมอยากขอให้คุณทูลขอพระเจ้าให้ช่วยตอบคำถามต่อไปนี้

  1. มีสิ่งใดบ้างที่ต้องเรียนรู้?
  2. มีบาปใดบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง?
  3. มีพระพรใดที่ควรชื่นชมยินดี?
  4. มีพระสัญญาข้อใดที่เราควรอ้างและยึดไว้?
  5. มีข้อคิดใดที่เราควรจำใส่ใจให้อยู่ในเรา?

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 Posted by at 11:53 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)