พ.ย. 082012
 

“ผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอด จะกลับเสียชีวิต แต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอด” (มัทธิว 10:39)   

เราไม่มีอะไรจำเป็นที่พระเจ้าต้องการ ลองคิดดู ถ้าผมจะมอบความร่ำรวยของผมให้กับพระเจ้า ผมไม่อาจทำให้พระองค์ร่ำรวยกว่าที่เป็นอยู่ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง ถ้าผมจะให้สติปัญญาผมกับพระเจ้า ผมไม่อาจทำให้พระองค์มีสติปัญญามากกว่า พระองค์ทรงสัพพัญญูรู้ทุกสิ่ง ถ้าผมจะให้อำนาจของผมกับพระองค์ ผมไม่อาจทำให้พระองค์มีอำนาจมากไปกว่านี้ เพราะพระองค์ทรงฤทธานุภาพไม่จำกัด

พระเจ้าต้องการเพียงสิ่งเดียวจากลูกๆของพระองค์ — หัวใจของเรา ถ้าเราอธิษฐานโดยไม่มอบหัวใจให้พระองค์ เราก็กำลังล้อเล่นกับพระองค์ ถ้าเราประกาศเรื่องของพระองค์โดยไม่ใส่หัวใจลงไป เราก็กำลังประกาศแบบไม่ใส่ใจ

พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณวันนี้ว่า “มอบใจให้เราเถอะ” คุณจะตอบอย่างไรครับ?

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.