พ.ย. 092012
 

เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟัง (กิจการ 20:27)

เมื่อผมไปเทศนาพระกิตติคุณที่งานประกาศของฮาร์เวสท์ ผมมีความรู้สึกจริงจังว่าต้องพูดเรื่องพระกิตติคุณให้ถูกต้อง – ไม่บิดเบือน ไม่ตัดบางส่วน และไม่เพิ่มเข้าไป

มีคนมาบอกผมว่า “รู้มั้ย เรื่องที่คุณแบ่งปัน มันธรรมดาเกินไป”

ใช่เลยครับ ผมทำงานหนักมากในเรื่องนี้ เพราะไม่ต้องการใส่เรื่องที่ไม่จำเป็นเข้าไป มีแต่เรื่องที่เป็นหัวใจของพระกิตติคุณเท่านั้น

คำว่า “เทศนา” คำเดิมหมายถึงการประกาศข่าวในฐานะผู้ส่งสารของกษัตริย์ ผู้ส่งสารจะประกาศในสิ่งที่กษัตริย์สั่งมาเท่านั้น เหมือนกับที่ อ.เปาโลพูดกับผู้อาวุโสในเอเฟซัส “เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟัง” (กิจการ 20:27) ในฐานะผู้ส่งสาร ผมต้องประกาศให้ครบถ้วน งานของผมในฐานะผู้ส่งสารคือป่าวร้อง และประกาศออกไป
และอะไรคือข่าวที่เราถูกเรียกให้ไปประกาศสู่สังคมทุกวันนี้? ข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณ คำว่าพระกิตติคุณแปลว่า “ข่าวดี” เป็นข่าวดีในโลกที่เลวร้าย ข่าวร้ายคือเราทุกคนทำบาป ละเมิดต่อพระบัญชาของพระเจ้า และเสื่อมจากพระสิริ และไม่อาจทำสิ่งใดได้ด้วยกำลังเราเอง แต่ข่าวดีคือพระเจ้าทรงรักเรามาก จึงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูครสิต์มาตายแทนเราบนกางเขน และถ้าเราหันกลับจากบาป เชื่อในพระเยซูคริสต์ เราก็จะได้รับการอภัย

บางครั้งนักเทศน์ก็ถูกทดลองให้เทศน์เฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น แต่ความจริงคือเราต้องพูดทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราพูด

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.