พ.ย. 232012
 

“และได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในพิธีบัพติศมาแล้ว และในพิธีนั้นท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากตายกับพระองค์ด้วย โดยเชื่อในการกระทำของพระเจ้าผู้ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมา” (โคโลสี 2:12)

คนชอบมาถามผมว่า “ทำไมแบ๊บติสต์ต้องให้จุ่มลงในน้ำจนจมมิดเวลาให้บัพติศมาผู้เชื่อ?” เพราะ นี่คือสิ่งที่พระวจนะสอน เมื่อคุณจมลงไปใต้น้ำ เป็นภาพของการตายและถูกฝัง เมื่อคุณขึ้นมาจากน้ำ เป็นภาพของการเป็นขึ้นมา “ถูกฝังไปกับพระองค์” และ “เป็นขึ้นพร้อมกับพระองค์”

ถ้าผมตายแล้วคุณนำผมไปที่สุสาน เอาเศษดินเล็กๆสองสามก้อนโปรยบนหัวผม คุณว่านั่นเป็นการฝังหรือเปล่า? ไม่เลยครับ คำว่าบัพติศมาหมายถึงการจุ่มลงไปจนมิด

พิธีบัพติศมาของคุณคือพิธีศพ – ตายต่อชีวิตเดิม เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่ และพวกมารมันไม่ชอบ บัพติศมาเป็นเหมือนอุโมงค์ในน้ำ และผู้ที่มาคร่ำครวญในงานศพก็คือมาร ขอให้พวกมารคร่ำครวญไปจนหนำใจนะครับ

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)