พ.ย. 192012
 

ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในบริเวณพระวิหาร แล้วทรงเริ่มขับไล่คนทั้งหลายที่ค้าขายอยู่นั้น และตรัสแก่เขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า  นิเวศของเราควรจะเป็นนิเวศอธิษฐาน แต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็น ถ้ำของพวกโจร” (ลูกา 19:45-46)

ผมและภรรยาต่างกันสุดขั้วในเรื่องความสะอาด ของผมจัดอยู่ในคติพจน์ประจำใจว่า “อะไรที่สามารถรอพรุ่งนี้ได้ ก็รอไปก่อน” แต่สำหรับภรรยาคติพจน์ของเธอคือต้องหมั่นทำความสะอาดและจัดระเบียบให้เรียบร้อย รุงรังเล็กน้อยจะได้ไม่กลายเป็นรุงรังมาก คติพจน์ของเธอนั้นดีกว่าแน่นอน

ในลูกา 19  เป็นเรื่องที่พระเยซูทรงเข้าไปที่บริเวณพระวิหาร ทรงจัดระเบียบและขับไล่พวกแลกเงินออกไป คนพวกนี้เอาเปรียบประชากรของพระเจ้า ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปเฝ้าพระองค์ สิ่งนี้ทำให้พระเยซูทรงพระพิโรธ

นี่เป็นครั้งที่สองในพระวจนะที่พระเยซูทรงเข้าไปชำระพระวิหาร ในพระกิตติคุณยอห์น บันทึกว่าทรงใช้แส้ขับไล่พวกแลกเงินออกไป เรื่องไร้ระเบียบเล็กน้อยกลับกลายเป็นเรื่องธุรกิจใหญ่โตจนพระเยซูต้องเข้าไปจัดการให้พระวิหารสะอาดอีกครั้ง
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คล้ายๆกับชีวิตเรา แรกเริ่มที่เรามาหาพระเยซู ทูลขอการอภัย และขอการยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้น  อันที่จริงใน 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” นับเป็นความอัศจรรย์เมื่อนึกถึงพระเจ้าทรงให้อภัยบาปเราหมดสิ้นแล้ว

 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป บางครั้งบาปเก่าๆเหล่านั้นก็หาทางกลับมาเยี่ยมชีวิตเรา และบาป “เล็กๆ” เหล่านั้นจะโตขึ้นจนกลายเป็นปัญหา

วิหารคุณต้องการการชำระหรือเปล่า?  มีอะไรที่ไม่ควรเก็บไว้ที่นั่นหรือไม่?  มีตำหนิ หรือนิสัยเสียบางอย่างที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่า? ถ้ามี  รีบจัดการเสีย อย่าปล่อยให้รุงรังเล็กน้อย กลายเป็นปัญหาใหญ่จนเอาตัวไม่รอดนะครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Posted by at 8:54 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.