พ.ย. 272012
 

“แท้จริงพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอล ต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์” (สดุดี 73:1)

อาสาฟผู้เขียนสดุดีบทที่ 73  เริ่มบทสดุดีของท่านโดยพูดถึงผู้มีใจบริสุทธิ์ และความดีของพระเจ้า แล้วท่านกล่าวต่อไปว่า 

“แต่ข้าพเจ้าเล่า  เท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุด ย่างเท้าของข้าพเจ้าหมิ่นพลาดเต็มทีแล้ว” (สดุดี 73:2)

ท่านมีความคิดว่าเมื่อท่านถูกต้องตรงต่อพระเจ้า จะไม่มีปัญหา คุณแน่ใจเช่นนี้หรือเปล่าครับ?  ในสดุดี 73:13-14 กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารักษาใจให้สะอาด และชำระมือด้วยความบริสุทธิ์ก็เปล่าประโยชน์ เพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันยังค่ำ และถูกขนาบอยู่ทุกเช้า”

ท่านกล่าวว่า “ฉันถูกต้องจำเพาะพระเจ้า แต่ฉันก็ยังมีปัญหา” ท่านมีความคาดหวังผิดๆที่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดเอาไว้ คริสเตียนจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้อื่น

แสวงหาพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ และในคำอธิษฐาน แล้วคุณจะพบกับการสถิตย์อยู่ของพระองค์เพียงพอ แม้ในท่ามกลางการทดลอง

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 Posted by at 12:00 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.