ก.พ. 072013
 

ผู้ใดมิได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้” (ลูกา 14:27)

กางเขนไม่เพียงแต่ช่วยเราให้รอด แต่ยังชำระเราให้บริสุทธ์อย่างต่อเนื่อง คุณเคยอ่านที่พระเยซูตรัสว่า “”ถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามา  ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก และตามเรามา” (มาระโก 8: 34ข)?

หลายคนคิดว่า “กางเขน” ของเราหมายถึง ความเจ็บป่วย สามีหรือภรรยาที่ยังไม่ได้รับความรอด หรือเจ้านายใจร้าย อย่างไรก็ตาม กางเขนไม่ใช่สิ่งที่เราถูกบังคับให้แบก และไม่มีทางเลือก กางเขนเป็นสิ่งที่คุณเต็มใจรับมาแบก

พระเยซูทรงยอมสละชีวิตของพระองค์ ทรงเรียกร้องให้เราทำเช่นกัน กางเขนของคุณคือเมื่อคุณเต็มใจจะตายต่อตนเอง คุณทำเช่นนี้ได้โดยปฏิเสธความบาป และปฏิเสธตนเอง แต่มาตอบรับพระคริสต์ครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Posted by at 12:00 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)