เม.ย. 072013
 

jesus-prayer-world

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น (ยอห์น 3:16-17)

ผมอยากให้คุณลองนึกภาพช่วงเวลาในสวรรค์ก่อนที่พระบุตรพระเจ้าจะละจากพระบัลลังก์ลงมาบนโลกนี้ เพื่อมารับสภาพเป็นทารก ลองคิดดูครับ เหล่าทูตสวรรค์เข้าใจดีว่าหนทางข้างหน้าของพระองค์เป็นเช่นไร พระบิดาทรงวางพระองค์ลงบนเส้นทางที่จะนำพระองค์ไปสู่ความอับอายและความตาย และพระคริสต์เองรู้ดีถึงความเจ็บปวดที่จะต้องทนรับที่บนกางเขน นับเป็นเรื่องที่ยากมาก

แล้วอะไรทำให้พระองค์ทรงยอม?  ความรักครับ พระเจ้าทรงรักมนุษย์โลก และทรงทราบว่าพระเยซูเป็นหนทางเดียวที่เราจะได้รับความรอดพ้นจากบ่วงบาปกรรม โลกของเราเล็กเท่าขี้ผงในท่ามกลางกัลปจักรวาล เป็นความรักมากมายที่พระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เราไม่สมควร แต่เราก็ได้รับจากพระองค์

มีคำกล่าวว่า “พระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเรามีคุณค่า เรามีคุณค่าเพราะพระองค์ทรงรักเรา” ไม่มีคำพูดใดที่จริงไปกว่านี้ พระเยซูคริสต์ไม่ได้เสด็จมาที่โลกนี้เพราะเราน่าสนใจ ไม่เลยครับ พระองค์เสด็จมาเพื่อให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิและข้อผิดพลาดในสายพระเนตรพระเจ้า

พระเยซูคริสต์ทรงรับประสบการณ์มากมายในความทุกข์ยากเมื่อเสด็จลงมาบนโลกนี้ พระองค์ทรงทราบดีว่ามันเกินคุ้มที่จะช่วยพวกเราออกมาจากการครอบงำของความมืด และนำเราเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์

 

พระเยซูเสด็จมาเพราะความรักยิ่งใหญ่ที่ทรงมีเพื่อเรา สรรเสริญพระองค์โดยรับความรักนั้น แล้วคุณจะเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้า   

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)