เม.ย. 282013
 

P.U.S.H

Pray until something happens

บุรุษนั้นจึงว่า “ปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้ว” แต่ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้า” (ปฐมกาล 32:26)

อย่าประมาทฤทธิ์อำนาจของคำอธิษฐาน เมื่อคุณอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้ครับ แล้วเราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร? ระมัดระวังและเรียนรู้พระวจนะ

พระเยซูทรงสัญญาว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7)

เราต่างก็รีบมุ่งไปที่ประโยคสุดท้าย – ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นเราชอบเพราะฟังดูเหมือนพระเจ้าเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษ แต่ไม่ใช่แบบนั้นครับ เราชอบทำลืมประโยคแรกของพระเวจนะข้อนี้ –  ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว…ถ้าเราดำเนินอยู่ในสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ศึกษาพระวจนะของพระองค์ แล้วเราก็จะเริ่มอธิษฐานไปตามน้พระทัย ในไม่ช้าจะเห็นว่าคำอธิษฐานของเราได้รับคำตอบ 

1ยอห์น  5:14–15 กล่าวว่า “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์”

ดังนั้นเราไม่ควรเลิกล้มหรือท้อถอย เราต้องเพียรอธิษฐานต่อ และนี่คือเหตุที่พระเยซูตรัส “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” (มัทธิว 7:7) ในภาษาเดิมหมายถึงจากเบาๆเป็นเข้มข้นขึ้น คล้ายกับเริ่มด้วยความสุภาพ แล้วคุณก็ยืนยันหนักแน่นตามเจตนารมย์ คุณยื้อไม่ยอมปล่อย เช่นเดียวกับยาโคบ ที่ปล้ำสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่ยอมปล่อยจนกว่าพระองค์จะยอมอวยพรท่าน

อย่ายอมแพ้นะครับ P.U.S.H.

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA9251

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)