มิ.ย. 122013
 

The ten commnts

เพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมด แต่ผิดอยู่ข้อเดียว ผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด (ยากอบ 2:10)

เพียงผู้เดียวที่เคยดำเนินบนโลกนี้และรักษาพระบัญญัติสิบประการได้ครบถ้วน นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ ที่เหลือล้วนแล้วแต่ผิดพลาดล้มเหลว

เราละเมิดพระบัญญัติสิบประการมากกว่าที่เราจะคิดได้ เราเอ่ยพระนามโดยไม่สมควร เรามีพระอื่นๆก่อนพระองค์ เราพูดโกหก บางทีเราอาจลักขโมย หรือล่วงประเวณี หรือแม้กระทั่งฆ่าคน หรืออย่างน้อยที่สุดเราก็โลภ ลุ่มหลงหรือเกลียดชัง พระคัมภีร์ยังกล่าวด้วยว่า ถ้าเราพลาดไปแม้แต่จุดๆหนึ่งของพระบัญญัติ ก็เท่ากับเราผิดทั้งหมด (ดูยากอบ 2:10)

แล้วพระเจ้าให้พระบัญญัติพวกนี้มาทำไม?  ไม่ใช่เพื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรม แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรานั้นไม่ชอบธรรม ประทานให้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราผิดพลาดและเสื่อมไปจากมาตรฐานของพระองค์ ประทานให้เพื่อให้เห็นว่าเราต้องการความช่วยเหลือ พระบัญญัติของพระเจ้าจะผลักดันให้เราเข้าสู่อ้อมกอดขององค์พระคริสต์ ผู้ทรงวายพระชนม์ที่บนกางเขนเพื่อบาปของเรา

พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆ ซึ่งขัดขวางเรา และได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขน” (โคโลสี 2:14) ซึ่งแปลว่าพระเยซูทรงรับโทษจากพระบัญญัตินั้นที่กล่าวว่า “ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตาย …” (เอเสเคียล 18:20) พระองค์ทรงตายแทนที่เรา และรับเอาพระอาชญาของพระเจ้าที่คุณและผมสมควรได้รับไปเสีย

บางทีคุณอาจต้องกลับใจจากบาปบางอย่าง พระเจ้าจะอภัยให้คุณ – แต่คุณต้องยอมรับและสารภาพ เลิกหาข้ออ้างมากลบเกลื่อนและยังทำต่อไป พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1ยอห์น 1:9)

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA9251

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)