คนต่างชาติ (Gentiles)

Gentiles for Jewish

คนยิวหรือชาวอิสราเอลเรียกคนไม่ใช่ยิวว่า “คนต่างชาติ” และถือว่าพวกเขาคือ คนพวกเดียวที่เป็นชนชาติของพระเจ้า!

ฉธบ.7:6 “เพราะ​ว่า​ท่าน​เป็น​ชนชาติ​บริสุทธิ์​สำหรับ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​ชนชาติ​ทั้งสิ้น​ที่​อยู่​บน​พื้น​โลก ให้​มา​เป็น​ชนชาติ​ของ​พระองค์เป็น​ของ​ล้ำค่า​ของ​พระองค์”

    ชาวยิวถูกห้ามไม่ให้กระทำตามขนบประเพณีของชาวต่างชาติ เพราะเกรงว่าจะทำให้ความเชื่อหรือศาสนาพวกเขาเสื่อมเสีย

ฉธบ.18:9 “เมื่อ​ท่าน​เข้า​ไป​ใน​แผ่น‌ดิน​ซึ่ง​พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ของ​ท่าน‌ประ‍ทาน​ แก่​ท่าน อย่า​เรียน‌รู้​ที่​จะ​ทำ​สิ่ง​พึง​รัง‌เกียจ​ตาม​ชน‌ชาติ​เหล่า​นั้น”

แต่ต่อมาพวกยิวไม่ได้เชื่อฟังพระบัญญัติเหล่านั้น กลับกระทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนต่าง ๆ ตามคนต่างชาติที่ท้าทายพระเจ้า  อันเป็นเหตุให้พวกเขาถูกพิพากษาลงโทษ พ่ายแพ้และถูกจับไปเป็นเชลย

2พกษ.17:7-8 “ที่​เป็น​อย่าง‌นั้น ก็​เพราะ​คน​อิส‍รา‍เอล​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ของ​ตน ผู้​ทรง​นำ​พวก​เขา​ออก‌จาก​แผ่น‌ดิน​อี‍ยิปต์ จาก​พระ‌หัตถ์​ของ​ฟา‍โรห์​กษัตริย์​แห่ง​อี‍ยิปต์ และ​เพราะ​พวก‌เขา​ได้​นมัส‍การ​พระ​อื่นๆ และ​ได้​ดำ‍เนิน​ตาม​ธรรม‍เนียม​ปฏิ‍บัติ​ของ​ประ‍ชา‌ชาติ ซึ่ง​พระ‌ยาห์‍เวห์​ทรง​ขับ‌ไล่​ไป​เสีย​ให้​พ้น‌หน้า​คน​อิส‍รา‍เอล และ​ตาม​กฎ‌เกณฑ์​ที่​บรร‍ดา​พระ‌ราชา​แห่ง​อิส‍รา‍เอล​ทรง​นำ​เข้า​มา”                                                                                            (ปท. อสย.10:5-6)     

    เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาประกาศข่าวประเสริฐ พระองค์ทรงประกาศข่าวดีนั้นแก่พวกยิวก่อน แต่พวกเขากลับไม่ยอมรับข่าวประเสริฐหรือพระกิตติคุณนั้น จึงเป็นเหตุที่ทำให้เรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้แพร่ออกไปยังคนต่างชาติ (อสย.49:6;มธ.10:5-7;12:18-21;18:19;ลก.2:32;4:25-28)

    อ.เปาโลก็ประกาศข่าวดีนี้ต่อพวกยิวก่อนเช่นกัน และเมื่อพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับ ท่านจึงไปประกาศต่อคนต่างชาติ และได้รับการตอบสนองเป็นอย่างมาก  (กจ.13:46-48;18:5-6;22:21;28:28;รม.9:30-31;11:11;15:16)

    ชาวยิวรังเกียจและประณามคนต่างชาติ (มธ.5:47;6:32;รม.1:18-32;1คร.12:2;กท.2:15;อฟ.4:17-19;1ธส.1:9-4:5) เพราะมั่นใจว่า พวกเขาจะต้องถูกพิพากษาลงโทษตามการกระทำและจิตสำนึกผิดชอบของพวกเขาเอง (รม.2:12-16)

ตามความคิดของพวกยิว คนต่างชาติไม่มีทางรอดได้เลย เพราะพระเจ้าประทานพันธสัญญาแก่พวกยิวพวกเดียวเท่านั้น (อฟ.2:11-22)

นอกจากคนต่างชาติจะต้องเข้ารีตตามศาสนายิวเสียก่อนจึงพอมีความหวังที่จะรอดได้ (มธ.23:15;กจ.2:10)

ในคริสตจักรสมัยแรก ๆ มีคริสเตียนชาวยิวจำนวนไม่น้อยที่ปฏิเสธในการยอมรับคนต่างชาติในการเข้าเป็นสมาชิก จนกว่าพวกคนเหล่านั้นเขาจะทำตามบัญญัติของพวกยิวก่อน แต่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกชาวยิวและคนต่างชาติให้รับความรอดจากพระองค์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และทรงให้พวกเขาเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการในการปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพวกยิวอีกต่อไป (กจ.10:45;15:1-19;คส.2:13-14;รม.1:16;3:29;9,24;กท.3:28;อฟ.2:13-22;3:4-6;วว.5:9-10)

ดังนั้น ในวันนี้ พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเก็บภาษี คนเข้ารีต คนต่างชาติ คนยิว หรือคนไทย เราสามารถได้รับความรอดอย่างเท่าเทียมกัน โดยพระคุณของพระคริสต์เจ้า ด้วยความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราแล้ว!

คุณเชื่อเช่นนี้ไหม?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.