เมลคีเซเดค (Melchizedek)

Melchizedek

1)  เมลคีเซเดค เป็นปุโรหิตของพระเจ้า และเป็นผู้ครอบครองเมืองซาเล็มในดินแดนคานาอัน(ต่อมาถูกเรียกว่า เยรูซาเล็ม)ท่านได้เตือนอับราฮัมให้ตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชัยชนะในการรบให้แก่เขา

   2)   อับราฮัมยอมรับความจริงนี้ และถวายหนึ่งในสิบจากของที่ได้มาให้แก่เมลคีเซเดค

         ปฐก.14:17-20 “เมื่อ​อับราม​กลับ​จาก​การ​รบ​ชนะ​กษัตริย์​เคโดร์ลาโอเมอร์​และ​กษัตริย์​ ทั้งหลาย​ที่​อยู่​ด้วย​กัน​แล้ว กษัตริย์​เมือง​โสโดม​ก็​มา​พบ​อับราม​ที่​หุบเขา​ชาเวห์​(คือ​หุบเขา​ ของ​กษัตริย์) เมลคีเซเดค​ผู้​เป็น​ทั้ง​กษัตริย์​ซาเลม​และ​  ปุโรหิต​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด ก็​นำ​ขนมปัง​กับ​เหล้าองุ่น​มา​ให้ แล้ว​อวยพร​ท่านกล่าว​ว่า “ขอ​ให้​อับราม​รับ​พร​จาก​     พระเจ้า​ผู้​สูงสุด ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก ขอ​พระเกียรติ​เป็น​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด ผู้​ทรง​มอบ​ศัตรู​ทั้งหลาย​ไว้​ใน​มือ​ของ​ท่าน” อับราม​ก็​มอบ​หนึ่ง​ใน​สิบ​จาก​ข้าวของ​ทั้ง​หมด​นั้น​ถวาย​แก่​กษัตริย์ ​เมลคีเซเดค”

        ฮบ.7:1-4 “เมลคีเซเดค ผู้​นี้​คือกษัตริย์​เมือง​ซาเลม เป็นปุโรหิต​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด มา​พบ​อับราฮัม​ขณะ​ที่​อับราฮัม​  กำลัง​กลับ​มา​จาก​การรบ​ชนะ​ กษัตริย์​ทั้งหลาย ท่าน​ได้​อวยพร​อับราฮัม อับราฮัม ก็​ถวายทศางค์ ​จาก​สิ่ง​สารพัด     แก่​เมลคีเซเดค ประการ​แรก นาม​ของ​ท่าน​แปล​ว่า กษัตริย์​แห่ง​ความ​ชอบธรรม และ​ประการ​ต่อ​มา ท่าน​เป็นกษัตริย์​เมือง​ซาเลม ด้วย​ซึ่ง​หมาย​ถึง​กษัตริย์​แห่ง​สันติสุข บิดา​มารดา​และ​ตระกูล​ของ​ท่าน​ไม่​มี​กล่าว​ไว้ วันเกิด​วันตาย​ก็​เช่นกัน แต่​เป็น​เหมือน​พระบุตร​ของ​พระเจ้า เมลคีเซเดค​นั้น​ดำรง​อยู่​เป็น​ปุโรหิต​ตลอด​ไป จงคิด​ดู​เถิด ท่าน​ผู้​นี้​ยิ่ง​ใหญ่​เพียงไร ที่​อับราฮัม​ผู้​เป็น​บรรพบุรุษ​ของ​เรา​นั้น ยัง​ได้​ถวาย​ทศางค์​จาก​สิ่ง​ที่​ริบ​ได้​นั้น​แก่​ท่าน”

     3)  หลายศตวรรษต่อมา เมื่ออิสราเอลอยู่ในคานาอันแล้ว ดาวิดรบชนะเยรูซาเล็ม และตั้งเมืองนี้เป็นเมืองหลวง พระองค์ประพันธ์เพลงสดุดีให้นักร้องเผ่าเลวีขับร้องเพื่อฉลองชัยชนะราวกับว่าดาวิดได้รับตำแหน่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าสืบต่อมาจากเมลคีเซเดคและดาวิดฉลองชัยชนะ

          สดด.110:1-7 “พระยาห์เวห์​ตรัส​กับ​กษัตริย์​ของ​ข้าพเจ้า​ว่า “จง​นั่ง​ที่​ขวา​มือ​ของ​เรา จน​กว่า​เรา​จะ​ทำ​ให้​ศัตรู​ของ​เจ้า​เป็น​แท่น​รองเท้า​ของ​เจ้า” พระยาห์เวห์​ทรง​ยื่น​คทา​แห่ง​การ​ปกครอง​ของ​ท่าน​จาก​ศิโยน ท่าน​จง​ครอบครอง​ท่ามกลาง​ศัตรู​ของ​ท่านเถิด ชนชาติ ​ของ​ท่าน​จะ​เต็มใจ​ถวาย​ตัว ใน​วัน​แห่ง​อำนาจ​ของ​ท่าน​ใน​เครื่อง​แต่งกาย​บริสุทธิ์ จาก​ครรภ์​ของ​อรุโณทัย น้ำค้าง​แห่ง​วัย​หนุ่ม​เป็น​ของ​ท่าน พระยาห์เวห์​ทรง​ปฏิญาณ​แล้ว และ​จะ​ไม่​เปลี่ยน​พระทัย​ของ​พระองค์ “เจ้า​เป็น​ปุโรหิต​เป็น​นิตย์ ตาม​อย่าง​เมลคีเซเดค” องค์​เจ้านาย​ประทับ​ที่​ขวา​มือ​ของ​ท่าน พระองค์​ทรง​บดขยี้​บรรดา​พระราชา ใน​วัน​แห่ง​ความกริ้ว​ของ​พระองค์ พระองค์ ​จะ​ทรง​พิพากษา​ท่ามกลาง​บรรดา​ประชาชาติ ให้​ซาก​ศพ​เต็ม​ไป​หมด พระองค์​จะ​ทรง​บดขยี้​ผู้​เป็น​ประมุข ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​อัน​กว้างขวาง กษัตริย์​จะ​ทรง​ดื่ม​จาก​ลำธาร​ข้าง​ทาง สุด​ท้าย​จะ​ทรง​มี​ชัยชนะ”

1)เพลงสดุดีนี้เดิมเข้าใจว่ากล่าวถึงดาวิด แต่ชาวยิวในสมัยต่อมาถือว่าเล็งถึงพระเมสิยาห์

2) พระเยซูคริสต์สนับสนุนความคิดและการตีความหมายของเพลงสดุดีว่า หมายถึงองค์พระเมสิยาห์

มธ.22:42-45 “ท่าน​ทั้ง‌หลาย​คิด​อย่าง‌ไร​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​พระ‌คริสต์? พระ‌องค์​ทรง​เป็น​เชื้อ‌สาย​ของ​ใคร?” พวก​เขา​ตอบ​ว่า “เป็น​เชื้อ‌สาย​ของ​ดา‍วิด” พระ‌องค์​ตรัส​ถาม​ว่า “ถ้า​อย่าง​นั้น​ทำไม​ดา‍วิด​จึง​ทรง​เรียก​พระ‌องค์​ว่า องค์​พระ‌ผู้‌เป็น‌เจ้า​โดย​เดช​พระ‌วิญ‍ญาณ และ​ทรง​กล่าว​ว่า ‘พระ‌เจ้าตรัส​กับ​องค์​พระ‌ผู้‌เป็น‌เจ้า​ของ​ข้าพ‍เจ้า​ว่า “จง​นั่ง​ที่​ขวา​มือ​ของ​เรา จน​กว่า​เรา​จะ​ปราบ​ศัตรู​ของ​ท่านให้​อยู่​ใต้​เท้า​ของ​ท่าน”’ฉะนั้น​ถ้า​ดา‍วิด​ทรง​เรียก​ท่าน​ว่า องค์​พระ‌ผู้‌เป็น‌เจ้า ท่าน​จะ​เป็น​เชื้อ‌สาย​ของ​ดา‍วิด​ได้​อย่าง‌ไร?”

1)   บทเพลงสดุดีแท้จริงหมายถึง พระเยซูคริสต์นั่นเอง นั่นคือพระองค์ทรงเป็นองค์พระเมสิยาห์ที่ชาวยิวและชาวโลกรอคอย

4)  พระเยซูคริสต์เป็นมหาปุโรหิตตามระบอบปุโรหิตที่ดำรงอยู่นิรันดร์

1)   พระเยซูเป็นทั้งกษัตริย์

2)   พระเยซูเป็นปุโรหิตเหมือนเมลคีเซเดค

3)   พระเยซูเป็นพระเมสิยาห์องค์นิรันดร์

5)  พวกยิวไม่มีบันทึกเกี่ยวกับการสืบเชื้อสายของเมลคีเซเดค ทั้ง ๆ ที่ปกติชาวยิวจะมีการบันทึกวันเกิด    วันตายของบรรดาปุโรหิต

     6)  ระบอบปุโรหิตของเมลคีเซเดค ไม่ถูกจำกัดด้วย

1)       เวลา  หรือ

2)       กฎเกณฑ์ ของชาติหนึ่งชาติใด

    7)  เมลคีเซเดค จึงเป็นดุจเงาสะท้อนถึงพระเยซูคริสต์ เพราะพระเยซูเป็นปุโรหิตสำหรับทุกคน ทุกยุค ทุกชาติ และทุกภาษา

              ฮบ.7:3 “บิดา​มาร‍ดา​และ​ตระ‍กูล​ของ​ท่าน​ไม่​มี​กล่าว​ไว้ วัน‌เกิด​วัน‌ตาย​ก็​เช่น‌กัน แต่​เป็น​เหมือน​พระ‌บุตร​ของ​พระ‌เจ้า เมล‍คี‍เซ‍เดค​นั้น​ดำ‍รง​อยู่​เป็น​ปุโร‍หิต​ตลอด​ไป”

              7:15-17 “ข้อ​นี้​ประ‍จักษ์​ชัด​ยิ่ง​ขึ้น​อีก เมื่อ​ปรากฏ​ว่า​มี​ปุโร‍หิต​อีก​ผู้‌หนึ่ง​ตาม​แบบ‌อย่าง​ของ​เมล‍คี‍เซ‍เดค​เกิด​ขึ้น ผู้​ซึ่ง​เป็น​ปุโร‍หิต​โดย​ไม่​ได้​รับ​การ​แต่ง‌ตั้ง​ตาม​ธรรม​บัญ‍ญัติ​ เรื่อง​เชื้อสาย แต่​โดย​ฤทธิ์‌เดช​แห่ง​ชีวิต​อัน​ไม่​สา‍มารถ​จะ​ทำ‍ลาย​ได้ เพราะ​มี​พยาน​กล่าว​ถึง​พระ‌องค์​ว่า “พระ‌เจ้า​ตรัส​ว่า ‘เจ้า​จะ​เป็น​ปุโร‍หิต​ชั่ว​นิรันดร์  ตาม​แบบ‌อย่าง​ของ​เมล‍คี‍เซ‍เดค’”

 -ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.