ก.ย. 162013
 

diversity family

และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดังนี้  “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก  เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า (วิวรณ์ 5:9)

ผมรู้สึกทึ่งเสมอเวลามองดูครอบครัวและเห็นถึงความแตกต่างอย่างสุดขั้วของแต่ละคน ลูกๆแต่ละคนของผมหน้าตาก็ต่างกัน บุคลิกก็ต่างกัน และชอบในสิ่งที่แตกต่างกัน

และถ้าลูกๆมาจากพันธุกรรมเดียวกัน แต่แตกต่างกันไปในแบบของตัวเอง ถ้าเช่นนั้นพ่อกับแม่ก็ยิ่งแตกต่างไปกว่าอีก และญาติคนอื่นๆด้วย ในความแตกต่างหลากหลายระหว่างเราและคนอื่นๆในครอบครัว ไม่อาจเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ของเรา พวกเขายังเกี่ยวดองเป็นญาติกับเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น … ไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้!

เช่นเดียวกันกับครอบครัวของพระเจ้า เมื่อเราและผู้เชื่ออื่นๆ มาจากพื้นเพที่แตกต่าง เชื้อชาติแตกต่าง วิถีชีวิตที่แตกต่าง มาอยู่รวมกัน ย่อมต้องมีความแตกต่างระหว่างพวกเรา แต่สิ่งที่เรามีร่วมกันคือองค์พระเยซูคริสต์ แข็งแกร่งเกินกว่าจะแยกเราออกจากกันได้

พระกายของพระคริสต์ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายสีสัน จากหลากหลายเส้นทาง ให้เรามองข้ามความแตกต่างนั้น จับจ้องไปยังสิ่งที่รวมเราไว้ด้วยกัน : ความรักที่มีต่อองค์พระผู้ช่วย และพระคุณมากมายไม่สูญสิ้นที่พระองค์เท่านั้นประทานให้ได้

มองข้ามการแบ่งแยกและความแตกต่าง แต่จงสวมกอดสิ่งที่มีร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในพระกายของพระคริสต์

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)