ก.ย. 222013
 

Shark Attack

เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ (1เปโตร 1:7)

 ยากอบ 1:13 กล่าวว่า เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่า “พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย”

บางคนสับสนระหว่างทดลองและทดสอบ ข้อแตกต่างของทั้งสองคือ:

ทดสอบคือสิ่งที่พระเจ้าส่งมาเพื่อให้เรายืนได้อย่างมั่นคง
ทดลองคือบาปที่มารส่งมาเพื่อให้เราล้มคว่ำคะมำลง

 สิ่งหนึ่งเพื่อให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ อีกสิ่งเพื่อให้เราตกอยู่ในความทุกข์ระทม ยากอบใช้คำทั้งสองสลับกันไปมา ขณะที่พระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุของทั้งสองสิ่ง พระองค์ทรงอนุญาตให้ทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้น  และพระองค์จะทรงใช้ทั้งสองสิ่งเพื่อให้เราเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้น

คุณกำลังอยู่ในเตาเผาแห่งความหายนะหรือเปล่า?

คุณรู้สึกกำลังตกอยู่ในการทดลองหรือ?

วางใจในพระเจ้า พระองค์จะนำคุณจนผ่านพ้นไป

โดย: Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย: Love worth finding Ministries: www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)