ต.ค. 242013
 

Jet trail

เหตุฉะนั้น ครั้นข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านทั้งหลายได้วางใจในพระเยซูเจ้า และท่านรักธรรมิกชนทั้งปวง ข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลย ในเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่าน ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา  คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่า มรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร  (เอเฟซัส 1:15-18)

เป็นเวลา  51 ปีที่บ๊อบ อีเดนส์ตาบอด โลกของเขาจึงมีแต่ความมืดมิด และกว่าห้าทศวรรษที่เขาไม่เคยเห็นแสงสว่างของกลางวัน วันหนึ่ง เขาได้รับการผ่าตัดให้หายได้อย่างอัศจรรย์ และในที่สุดก็มองเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิต

สิ่งที่บ๊อบ อีเดนส์สังเกตเห็นและพูดถึงนั้นน่าสนใจมาก เช่นพูดว่า “ผมไม่เคยฝันเลยว่าสีเหลืองจะเหลืองได้ขนาดนี้” และพูดอีกด้วยว่า “มันมหัศจรรย์มากที่เห็นเครื่องบินไอพ่น พ่นไอเป็นทางยาวพาดผ่านท้องฟ้า” แต่สิ่งหนึ่งลึกซึ้งมากที่บ๊อบพูดถึง “สำหรับพวกคุณๆที่มองเห็นมาตลอด จะไม่มีวันรู้เลยว่ามันมหัศจรรย์ขนาดไหน” จริงๆแล้วนี่เป็นแนวคิดเดียวกับที่ อ.เปาโลพูดถึงในพระวจนะวันนี้

ขอบคุณสำหรับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในผู้เชื่อทุกคน คุณจะรู้และจะเห็นในสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเพราะสายตาในหัวใจคุณนั้นสว่าง แต่ยังมีผู้คนรอบๆคุณทุกวันนี้ที่ยังมืดบอดต่อความเป็นจริง ดังนั้นเมื่อคุณดำเนินชีวิตไป เป็นโอกาสดีที่จะนำเรื่องราวของพระเจ้าที่มองเห็นไปมอบให้ผู้อื่น และอธิษฐานให้พระเจ้าเปิดดวงตาในใจให้พวกเขา

คุณได้รับของประทานอันน่าทึ่งแห่งการมองเห็นสิ่งต่างๆของพระเจ้า ดังนั้นจงดำเนินชีวิตเพื่อแบ่งปันความจริงนี้ไปกับผู้คนที่ยังดำเนินในความมืด

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)