1 และ 2 พงศ์กษัตริย์ (บทเรียนที่ 18)

เยโรโบอัม vs เรโหโบอัม

 

พระธรรม        1พงศ์กษัตริย์ 14:1-31

อ้างอิง              1พกษ.10:16-17;15:29;14:15;2พกษ.17:9-10;2พศด.9:15-16;12:2-8;ฉธบ.23:17

บทนำ           น่าเสียดายและน่าเสียใจที่ชนชาติที่พระเจ้าทรงเรียก และทรงเลือกกลับทำบาปชั่วอย่างไม่ยำเกรงพระเจ้า อีกทั้งยังแตกแยกกันเป็นหนือ – ใต้ และต่อสู้รบกันเองมาตลอด ผลสุดท้ายก็คือ ย่อยยับไปตามๆ กัน เป็นเหตุให้สูญเสียศักดิ์ศรีและพระพรของพระเจ้าไป !

วันนี้ คุณกำลังดำเนินตามรอยเท้า(อันไม่ดี)ของพวกเขาอยู่เหรือไม่?

บทเรียน

 14:1 “ในเวลานั้น อาบียาห์พระราชโอรสของเยโรโบอัมประชวร

       (At that time Abijah the son of Jeroboam fell sick.)

14:2 “และเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่า“จงลุกขึ้นปลอมตัวของเจ้า อย่าให้ใครรู้ว่าเจ้าเป็นมเหสีของเยโรโบอัม  และจงไปเมืองชีโลห์ นี่แน่ะอาหิยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่ที่นั่นผู้ได้กล่าวเรื่องเราว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์เหนือประชาชนนี้

       (And Jeroboam said to his wife, “Arise, and disguise yourself, that it not be known that you are the  wife of Jeroboam, and go to Shiloh. Behold, Ahijah the prophet is there, who said of me that I  should  be king over this people. )

14:3 “เจ้าจงเอาขนมปังสิบก้อน ขนมหวานบ้าง และน้ำผึ้งไหหนึ่ง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเจ้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้น

       (Take with you ten loaves, some cakes, and a jar of honey, and go to him. He will tell you what shall happen to the child.” )

14:4 “มเหสีของเยโรโบอัมก็ทำตามนั้น พระนางทรงลุกขึ้น เสด็จไปเมืองชีโลห์ เสด็จมาถึงบ้านของอาหิยาห์ส่วนอาหิยาห์มองไม่เห็น เพราะว่าตาของท่านมืดมัวด้วยอายุของท่าน

    (Jeroboam’s wife did so. She arose and went to Shiloh and came to the house of Ahijah. Now  Ahijah could not see, for his eyes were dim because of his age. )

14:5 “พระยาห์เวห์ตรัสกับอาหิยาห์ว่า “ดูสิ มเหสีของเยโรโบอัมกำลังมา เพื่อจะถามเจ้าเรื่องลูกของนาง เพราะเด็กนั้นป่วย เจ้าจงบอกนางอย่างนี้” เมื่อพระนางเสด็จไปถึง ก็แสร้งทำเป็นหญิงอื่น

   (And the Lord said to Ahijah, “Behold, the wife of Jeroboam is coming to inquire of you concerning her son, for he is sick. Thus and thus shall you say to her.” When she came, she pretended to be another woman. )

14:6 “แต่เมื่ออาหิยาห์ได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระนางมาถึงประตู ท่านจึงพูดว่า “ขอเชิญพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน ทำไมจึงทรงแสร้งทำเป็นหญิงอื่นเล่า? เพราะข้าพระบาทได้รับพระบัญชาให้ทูลข่าวอันน่าสลดใจแก่​พระนาง

  (But when Ahijah heard the sound of her feet, as she came in at the door, he said, “Come in, wife of Jeroboam. Why do you pretend to be another? For I am charged with unbearable news for you.)

14:7 “ขอเสด็จไปทูลเยโรโบอัมว่า ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า “เพราะเราได้ยกเจ้าขึ้นจากฝูงชนและทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเรา

      (Go, tell Jeroboam, “Thus says the Lord, the God of Israel: “Because I exalted you from among the people and made you leader over my people Israel )

14:8 “และได้ฉีกราชอาณาจักรจากราชวงศ์ของดาวิดมาให้เจ้า แต่เจ้าก็ไม่เหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้รักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา และติดตามเราด้วยสุดใจของเขา ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเรา

 (and tore the kingdom away from the house of David and gave it to you, and yet you have not been like my servant David, who kept my commandments and followed me with all his heart, doing only that which was right in my eyes, )

14:9 “แต่เจ้าได้ทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนที่อยู่ก่อนเจ้า เจ้าไปสร้างพระอื่นและรูปหล่อโลหะ และทำให้เราโกรธ และได้เหวี่ยงเรา ทิ้งเบื้องหลังของเจ้า

 (but you have done evil above all who were before you and have gone and made for yourself other gods and metal images, provoking me to anger, and have cast me behind your back, )

14:10 “เพราะฉะนั้น นี่แน่ะ เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบอัม และจะตัดชายทุกคนจากเยโรโบอัมทั้งทาส​  และไทในอิสราเอล และจะผลาญราชวงศ์เยโรโบอัมเสียอย่างสิ้นเชิง อย่างที่คนเผามูลสัตว์ให้ไหม้ จนสิ้น

 (therefore behold, I will bring harm upon the house of Jeroboam and will cut off from Jeroboam  every male, both bond and free in Israel, and will burn up the house of Jeroboam, as a man  burns up dung until it is all gone. )

14:11 “ใครในวงศ์เยโรโบอัมที่ตายในเมือง สุนัขจะกิน และใครตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน เพราะพระยาห์เวห์​  ตรัสแล้ว”’

  (Anyone belonging to Jeroboam who dies in the city the dogs shall eat, and anyone who dies in  the open country the birds of the heavens shall eat, for the Lord has spoken it.”

14:12 “เพราะฉะนั้น ขอลุกขึ้นเสด็จไปยังพระตำหนักของพระนาง เมื่อพระนางเสด็จเข้าเมือง พระกุมารนั้นก็จะสิ้น​ ระชนม์

   (Arise therefore, go to your house. When your feet enter the city, the child shall die. )

14:13 “แล้วอิสราเอลทั้งหมดจะไว้ทุกข์ให้ และจะฝังพระศพไว้ เพราะพระกุมารผู้เดียวเท่านั้นในราชวงศ์เยโรโบอัมที่จะไป​ถึงอุโมงค์ฝังศพ เพราะในตัวพระกุมารซึ่งอยู่ในราชวงศ์ของเยโรโบอัมนั้น ยังพบบางสิ่งที่พอพระทัยพระยาห์เวห์​พระเจ้าแห่งอิสราเอล

 (And all Israel shall mourn for him and bury him, for he only of Jeroboam shall come to the grave,  because in him there is found something pleasing to the Lord, the God of Israel, in the house of   Jeroboam.)

14:14 “ยิ่งกว่านั้นอีก พระยาห์เวห์จะทรงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลผู้จะกำจัดราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียในวันนี้และตั้งแต่นี้ไป

  (Moreover, the Lord will raise up for himself a king over Israel who shall cut off the house of Jeroboam today. And henceforth, )

14:15 “พระยาห์เวห์จะทรงตีอิสราเอลดุจไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำ และจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ ซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของพวกเขา และจะกระจายพวกเขาไปฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติส เพราะเขาทั้งหลายได้สร้างบรรดาพระอาเช-ราห์ ทำให้พระยาห์เวห์ทรงพระพิโรธ

 (the Lord will strike Israel as a reed is shaken in the water, and root up Israel out of this good land   that he gave to their fathers and scatter them beyond the Euphrates, because they have made their Asherim, provoking the Lord to anger. )

14:16 “และพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้ เพราะบาปของเยโรโบอัม ซึ่งท่านได้ทำและทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย

    (And he will give Israel up because of the sins of Jeroboam, which he sinned and made Israel  to sin.” )

14:17 “แล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้น เสด็จจากไป และเสด็จถึงเมืองทีรซาห์ เมื่อพระนางเสด็จถึงธรณีประตู​พระตำหนัก พระกุมารก็สิ้นพระชนม์

    (Then Jeroboam’s wife arose and departed and came to Tirzah. And as she came to the threshold  of the house, the child died. )

14:18 “แล้วคนอิสราเอลทั้งหมดก็ฝังพระศพพระกุมารและไว้ทุกข์ให้ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ ซึ่งตรัสทางผู้รับใช้​ของพระองค์คืออาหิยาห์ผู้เผยพระวจนะ

    (And all Israel buried him and mourned for him, according to the word of the Lord, which he spoke  by his servant Ahijah the prophet. )

    14:19 “ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเยโรโบอัม เรื่องพระองค์ทรงทำศึก และทรงครอบครองอย่างไรนั้น ดูสิ ได้บันทึกไว้ใน​หนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอล

   (Now the rest of the acts of Jeroboam, how he warred and how he reigned, behold, they are written  in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel. )

14:20 “เยโรโบอัมทรงครองราชย์เป็นเวลา 22 ปี และทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ แล้วนาดับพระราช‍โอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชย์แทน

(And the time that Jeroboam reigned was twenty-two years. And he slept with his fathers, and  Nadab his son reigned in his place. )

14:21 “เรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนทรงครองราชย์ในยูดาห์ เมื่อเรโหโบอัมทรงเป็นกษัตริย์นั้นพระองค์มีพระชน​ายุ 41 พรรษา และทรงครองราชย์ 17 ปีในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นเมืองที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกจากเผ่าทั้งหมด​ ของอิสราเอลเพื่อจะสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่น พระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า นาอามาห์​คนอัมโมน

  (Now Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty-one years old when  he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city that the Lord had chosen  out of all the tribes of Israel, to put his name there. His mother’s name was Naamah the Ammonite. )

14:22 “ยูดาห์ทำชั่วในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ และทำให้พระองค์ขุ่นเคืองพระทัยยิ่งกว่าที่บรรพบุรุษได้ทำทั้งสิ้น  เพราะบาปที่พวกเขาได้ทำนั้น

   (And Judah did what was evil in the sight of the Lord, and they provoked him to jealousy with their  sins that they committed, more than all that their fathers had done. )

14:23 “พวกเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเอง คือปูชนียสถานสูง เสาศักดิ์สิทธิ์ และบรรดาพระอาเช-ราห์บนเนินเขาสูงทุกเนินและใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น

    (For they also built for themselves high places and pillars and Asherim on every high hill and  under every green tree, )

14:24 “ยิ่งกว่านั้นมีเทวทาส ในแผ่นดินนั้นด้วยและพวกเขาได้ทำตามสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังทุกอย่างของบรรดาประชาชาติ  ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล

   (and there were also male cult prostitutes in the land. They did according to all the abominations of the nations that the Lord drove out before the people of Israel. )

14:25 “ในปีที่ห้าแห่งกษัตริย์เรโหโบอัม ชิชักกษัตริย์อียิปต์เสด็จขึ้นมารบกับกรุงเยรูซาเล็ม

   (In the fifth year of King Rehoboam, Shishak king of Egypt came up against Jerusalem.)

14:26 “พระองค์ทรงเอาทรัพย์สมบัติแห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และทรัพย์สมบัติแห่งพระราชวังของกษัตริย์ พระองค์ทรงเอาไปทุกอย่าง และทรงเอาโล่ทองคำทั้งหมดที่ซาโลมอนทรงสร้างไว้นั้นไปด้วย

   (He took away the treasures of the house of the Lord and the treasures of the king’s house.  He took away everything. He also took away all the shields of gold that Solomon had made, )

14:27 “และกษัตริย์เรโหโบอัมทรงทำโล่ทองสัมฤทธิ์ขึ้นแทน และมอบไว้ในมือของพวกทหารรักษาพระองค์ผู้เฝ้าประตู​พระราชวัง

  (and King Rehoboam made in their place shields of bronze, and committed them to the hands of the officers of the guard, who kept the door of the king’s house. )

14:28 “เมื่อพระราชาเสด็จไปยังพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ทหารรักษาพระองค์ก็ถือโล่ออกมา แล้วนำกลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิม

   (And as often as the king went into the house of the Lord, the guard carried them and brought  them back to the guardroom. )

14:29 “ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเรโหโบอัม และทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาห์​  ไม่ใช่ หรือ?”

   (Now the rest of the acts of Rehoboam and all that he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah? )

14:30 “มีสงครามระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัมตลอดรัชสมัย

    (And there was war between Rehoboam and Jeroboam continually. )

14:31 “และเรโหโบอัมก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ใน​นครดาวิด พระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า นาอามาห์คนอัมโมน และอาบียัมพระราชโอรสก็ขึ้นครอง‌ราชย์แทน

     (And Rehoboam slept with his fathers and was buried with his fathers in the city of David. His  mother’s name was Naamah the Ammonite. And Abijam his son reigned in his place. )

ข้อมูลมีประโยชน์

14:1     “ในเวลานั้น” (that time ) =เวลาที่ไม่ห่างจากเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในบทที่ 13

“อาบียาห์” (Abijah) = หมายความว่า “พระบิดาของเราคือ พระยาห์เวห์”

14:2     “จงลุกขึ้นปลอมตัวของเจ้า” (disguise yourself) = เยโรโบอัมบัญชาให้มเหสีปลอมตัวไปหาผู้เผย

พระวจนะอาหิยาห์ เพื่อจะรู้ถึงอนาคตของโอรสของตน ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า ท่านเองยอมรับความสามารถในการทำนายอนาคตของอาหิยาห์

“ผู้ได้กล่าวเรื่องเราว่า เราจะได้เป็นกษัตริย์เหนือประชาชนนี้” (  who said of me that I should be king over this people) -11:29-39

14:5     “พระยาห์เวห์ตรัสกับอาหิยาห์ว่า” (the Lord said to Ahijah) = ดูตัวอย่างอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยของพระเจ้าเกี่ยวกับผู้ที่กำลังจะมาเยือนได้ใน 1ซมอ.9:15-17;2พกษ.6:32

14:6     “ขอเชิญพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน” (Come in, wife of Jeroboam) = การที่อาหิยาห์รู้จักมเหสีของเยโรโบอัมและจุดประสงค์ที่เธอมาเป็นเครื่องยืนยันว่า คำพูดของเขามาจากพระวจนะของพระเจ้าจริงๆ

14:7     “…เราได้ยกเจ้าขึ้น…ทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนือ” (I exalted you …….. made you leader over)

=พระเจ้าเตือนให้เยโรโบอัมระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้ากระทำให้เขาขึ้นเป็นกษัตริย์ (11:26;30-38)

14:8     “…แต่เจ้าก็ไม่เหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเรา” ( yet you have not been like my servant David)

= เยโรโบอัมไม่ได้สำนึกในพระคุณของพระเจ้า ไม่ได้ตอบสนองต่อพระราชกิจอันทรงพระคุณของพระเจ้าและไม่ได้ใส่ใจในข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่อาหิยาห์ ได้กล่าวไว้ตอนที่เยโรโบอัมจะได้เป็นกษัตริย์ (11:38)

14:9     “แต่เจ้าได้ทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนที่อยู่ก่อนเจ้า” (you have done evil above all who were before you)

= ความชั่วของเยโรโบอัมนั้น มากยิ่งกว่าซาอูล  ดาวิด และซาโลมอน เพราะเขาได้ก่อตั้งระบบการนมัสการรูปเคารพสำหรับประชาชนในอิสราเอล(ทางเหนือ) ทั้งหมด

“พระอื่น” (other gods) -12:28,30

14:10   “ทั้งทาสและไท”  (both bond and free) =ไม่มีข้อยกเว้น (21:21;2พกษ.9:8;14:26)

14:11   “ใครตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน” (anyone who dies in the open country the birds of the heavens shall eat) -16:4, คำสาปแช่งตามพันธสัญญาเดิมในเฉลยธรรมบัญญัติ 28:26 เป็นจริงกับลูกหลานเพศชายของเยโรโบอัม และจะไม่มีผู้ใดได้รับการฝังอย่างสมเกียรติเลย

14:12   “พระกุมาร” (child) = คำภาษาฮีบรูมีช่วงอายุกว้าง (เป็นคำที่ใช้กับสหายหนุ่มของเรโหโบอัมด้วย,12:8)

“จะสิ้นพระชนม์” (shall die) = แม้ว่าอาบียาห์จะตาย และทำให้เยโรโบอัมและมเหสีเสียใจ แต่ก็

เป็นพระกรุณาของพระเจ้าต่อโอรสองค์นี้ของพวกเขา เพราะว่าเขายังมีพิธีศพที่สมเกียรติและไม่ต้องทนทุกข์กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับวงศ์วานของบิดา (อสย.57:1-2)

14:13   “แล้วอิสราเอลทั้งหมดจะไว้ทุกข์ให้และจะฝังพระศพไว้” (And all Israel shall mourn for him and bury him) = อาบียาห์เป็นรัชทายาทคนหนึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชน และเขาเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นในราชวงศ์ของเยโรโบอัม ที่ได้รับการฝังศพอย่างสมเกียรติ

14:14   “กษัตริย์องค์หนึ่ง…ผู้จะกำจัดราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสีย” (king over Israel who shall cut off the house  of Jeroboam) = อาหิยาห์มองข้ามการครองราชย์สั้น ๆ ของนาดับ บุตรชายของเยโรโบอัม   (15:25-26) ไปถึงการกบฏของบาอาชา (15:27-16:7)

14:15   “ดุจไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำ” (reed is shaken in the water) = พรรณนาถึงความไร้เสถียรภาพของราชวงศ์ในอาณาจักรทางเหนือ (อิสราเอล)  ซึ่งเต็มไปด้วยการลอบปลงพระชนม์และการกบฏ (15:27-28;16:16; 2พกษ.9:24;15:10,14,25,30)

“จะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้” (will strike Israel as a and root up Israel out of this good land) –2พกษ.17:22-23

-ต่อมาคำพยากรณ์นี้ปรากฏเป็นจริง

-ให้ดูคำสาปแช่งต่อการละเมิดพันธสัญญาใน ฉธบ.28:63-64;29:25-28

“บรรดาพระอาเชราห์” ( Asherim) –เจ้าแม่อาเชราห์ เป็นภรรยาของเอล เทพเจ้าของชาวคานาอัน ในที่นี้น่าจะหมายถึงเสารูปไม้สลักของเจ้าแม่นี้ (อพย.34:13;วนฉ.2:13)

14:16   “บาปของเยโรโบอัมซึ่งท่านได้ทำ” (sins of Jeroboam, which he sinned ) -12:26-33;13:33-34

“และทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย” (made Israel to sin) = นำให้ชาวอิสราเอลทำตาม

= เป็นวลีที่ใช้บ่อยใน 1-2 พงศ์กษัตริย์ อาทิ 15:26;16:2;13,19,26

14:17   “เมืองทีรซาห์” (Tirzah) = เมืองหลวงของกษัตริย์อิสราเอลมาตลอด จนกระทั่งอมรีซื้อภูเขาและสร้างเมืองสะมาเรียขึ้นมาแทน (16:24) (ทีรซาห์ อาจจะเป็นเทลเอลฟาราห์ ในปัจจุบัน  อยู่ราว 11 กิโลเมตรทางเหนือของเชเคม –พซม.6:4)

14:19   “ทำศึก” (warred) –ข.30;15:6;2พศด.13:2-20

“หนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอล” (Book of the Chronicles of the Kings of Israel.)

= จดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอล

= บันทึกการครองราชย์ของกษัตริย์ทางฝ่ายเหนือ

14:20   “22 ปี” (twenty-two years ) = ช่วงเวลาที่เยโรโบอัมครองราชย์

= ปี 930-909 ก.ค.ศ

“นาดับ” (Nadab) -15:25-32

14:21   “17ปี” (seventeen years) = ช่วงเวลาที่เรโหโบอัมครองราชย์

= ปี 930-913 ก.ค.ศ

“เมืองที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกจากเผ่าทั้งหมดของอิสราเอล” (the city that the Lord had chosen out of all the tribes of Israel) -9:3;สดด.132:13

14:22   “ยูดาห์ทำชั่วในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์” (Judah did what was evil in the sight of the Lord) –2พศด.11-13, เริ่มแรกปุโรหิต/เลวีที่อพยพมาจากทางเหนือนำประชาชนให้ตามแบบอย่างดาวิด และ      ซาโลมอนในช่วง 3 ปีแรกของเรโหโบอัม (12:24;2พศด.11:17) แต่ภายหลังเรโหโบอัม และชาวยูดาห์      หันหลังให้พระเจ้า (2พศด.12:1)

14:23   “ปูชนียสถานสูง” (high places) = สถานบูชาบนที่สูง -3:2

“เสาศักดิ์สิทธิ์” (pillars) = เสาหินที่มีความสำคัญทางศาสนาจะตั้งไว้ข้างแท่นบูชา เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในหมู่คนคานาอัน และเป็นข้อห้ามชัดเจนสำหรับชาวอิสราเอลตามบัญญัติของโมเสส (อพย.23:24; ลนต.26:1;ฉธบ.16:21-22) เสาเหล่านี้อาจใช้เป็นตัวแทนของเทพเจ้า (2พกษ.3:21

-ในพระคัมภีร์มีการกล่าวถึงการใช้เสาหินอย่างถูกต้องด้วย (ปฐก.28:18;31:45;อพย.24:4)

14:24   “เทวทาส” (male cult prostitutes) = โสเภณีชายประจำสถานบูชา

-การใช้โสเภณีในพิธีกรรมเป็นลักษณะเด่นของศาสนาแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวคานาอัน โมเสสเตือนชาวอิสราเอลไม่ให้ประพฤติเช่นนั้น –ฉธบ.23:17-15;1พกษ.15:12;2พกษ.23:7;ฮชย.4:14

14:25   “ปีที่ 5 แห่งกษัตริย์เรโหโบอัม” (fifth year of King Rehoboam) = ปี 926 ก.ค.ศ

“ชิชักกษัตริย์อียิปต์” (Shishak king of Egypt) –3:1;11:40

“ขึ้นมารบกับกรุงเยรูซาเล็ม” (came up against Jerusalem) –การรุกรานของชิชักมีรายละเอียดอยู่ใน    2พศด.12:2-4 และมีการยืนยันด้วยการจารึกถึงชัยชนะบนกำแพงในวิหารของอามุน ที่เธเบส (ซึ่งมีรายชื่อเมืองกว่า 15 แห่งที่ชิชักปล้นสะดมในยูดาห์ และอิสราเอล

-ใน 2 พศด.12:5-8, ระบุถึงความกลัวการรุกรานที่กำลังจะมาถึงทำให้เกิดการกลับใจแบบชั่วคราวในยูดาห์

14:26   “โล่ทองคำทั้งหมดที่ซาโลมอนทรงสร้างไว้” (the shields of gold that Solomon had made) -10:16

14:27   “โล่ทองสัมฤทธิ์” (shields of bronze) –เรโหโบอัมสูญเสียโล่ทองคำจึงสร้างโล่ทองสัมฤทธิ์ขึ้นมาทดแทน

บ่งบอกว่า เป็นความตกต่ำลงนับจากสมัยของซาโลมอนเป็นต้นมา (10:21,23,27)

14:30   “มีสงคราม…ตลอดรัชสมัย” (was war …continually) = มีสงครามรบพุ่งกันไม่ขาด –ข.19;12:24

14:31   “ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ” (slept with his fathers ) -1:21

คำถามนำอภิปราย

  1. คุณเคยมีคนที่คุณรักล้มป่วยลงจนน่าวิตกกังวลบ้างหรือไม่?   เป็นใคร?  เป็นอะไร?  แล้วคุณจัดการอย่างไร? ผลเป็นอย่างไร?
  2. คุณเคยต้องแอบปลอมตัวเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างบ้างหรือไม่?  ในเรื่องอะไร?  และทำไมต้องทำเช่นนั้น? แล้วผลเป็นอย่างไร?
  3. คุณเคยได้รับการเปิดเผยหรือสำแดงในเรื่องอะไรจากพระเจ้าบ้างหรือไม่?  อย่างไร?
  4. คุณเคยคาดหวังทางออกหรือทางรอดในบางเรื่อง แต่สุดท้ายกลับผิดหวังและสิ้นหวังในเรื่องนั้น ๆ บ้างหรือไม่? และเรื่องนั้นส่งผลอะไรต่อคุณบ้าง?
  5. คุณเคยเห็นการลงโทษของพระเจ้าต่อบุคคลใด กลุ่มใด หรือชนชาติใด บ้างหรือไม่? เพราะอะไร? และสิ่งนั้นสอนอะไรคุณบ้าง?
  6. คุณได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างจากการที่คนอิสราเอลและคนยูดาห์สู้รบกันเองตลอดเวลายาวนาน?
  7. คุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอิสราเอลและคนยูดาห์ที่เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกจึงทำบาปชั่วได้ตลอดมา? แล้วคุณเองมีอะไรที่แตกต่างจากพวกเขาบ้าง?
  8. คุณได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากการที่ชิชักกษัตริย์อียิปต์บุกขึ้นมาโจมตีเยรูซาเล็มและนำเอาโล่ทองคำทั้งหมดที่ซาโลมอนสร้างขึ้นไป?

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.