พ.ย. 292013
 

global_christianity_1152620065_856205

พระเจ้าทรงครอบครอง จงให้แผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์  ให้แผ่นดินชายทะเลมากมายนั้นยินดี (สดุดี 97:1)

หลายปีมาแล้ว ผมได้ยินคนออกแถลงการณ์ว่าศาสนาคริสต์จะหมดไปจากโลกในปี 2000 ถึงจะมีความจริงว่าผู้ที่อ้างตนเป็นผู้เชื่อตามที่ต่างๆทั่วโลกจะห่างหายไป แต่ที่น่าทึ่งยุคหลังๆนี้คริสตจักรทั่วโลกกลับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่นในประเทศจีน มีตัวเลขสำรวจเฉลี่ยแล้วราว 20,000 คนในแต่ละวันที่เข้ามาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาป ในอัฟริกา คริสตจักรท้องถิ่นแต่ละที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับอเมริกาใต้ และทั่วทวีปเอเซีย พื้นที่เหล่านี้ หรือที่เรียกกันว่าโลกด้านใต้ กำลังตอบสนองต่อพระกิตติคุณกันอย่างตื่นเต้น

สิ่งเหล่านี้บอกอะไรเรา? บอกว่าผู้คนที่อยู่โลกด้านบนมีหน้าที่ๆต้องช่วยเหลือสนับสนุนการแพร่ขยายของข่าวประเสริฐไปสู่ที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วโลก  และพวกเขาควรเปิดใจเรียนรู้จักพี่น้องในพระคริสต์ตามที่ต่างๆทั่วโลกโดยไม่หวงหรือคิดว่าพระกิตติคุณมีไว้สำหรับบางพื้นที่เท่านั้น

เป็นเวลาดีที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับประเทศของเราในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านี้ และอย่าลืมว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก จงมีส่วนในการแบ่งปันพระกิตติคุณออกสู่ทั่วโลกด้วยการอธิษฐาน ถวายทรัพย์สนับสนุนผ่านหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่รู้จักในท่ามกลางประชาขาติ

จงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับคริสเตียนทั่วโลกในพระกายของพระคริสต์ด้วยการอธิษฐาน ถวายทรัพย์ และสนับสนุนการงานของพระเจ้าให้แพร่ขยายออกไป

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

วันนี้คุณอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับประเทศไทยหรือยัง?

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)