สูจิบัตรประจำสัปดาห์

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018

(ฉบับที่ 46/18 ฉบับ สตรีผู้รับใช้ตอบสนองต่อความต้องการของคริสตจักร

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่า “มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวาย และร้อนใจหลายอย่างเหลือเกิน สิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียว และมารีย์ก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” (ลูกา 10:41-42  THSV11)

“Martha, Martha,” the Lord answered, “you are worried and upset about many things, but few things are needed—or indeed only one Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.” (Luke 10:41-42 NIV)

รายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018

08.30 – 09.00 น.     อธิษฐานเพื่อคริสตจักร สมาชิก  ฯลฯ

09.00 – 09.45 น.     ชั้นเรียนพระคัมภีร์: 

                              ชั้นผู้เชื่อใหม่ / ผู้สนใจ / การประกาศหลักสูตรฮักกัย / ฉันคือผู้รับใช้ 

10.00 – 10.30 น.     นมัสการด้วยเสียงเพลง

10.30 – 11.20 น.     เทศนาโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

                              (สตรีผู้รับใช้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคริสตจักร) / พิธีมหาสนิท

11.30 – 12.30        ประชุมรวมสมาชิก

12.30 – 13.30        รับประทานอาหารกลางวัน

ปฏิทินคริสตจักร พฤศจิกายน 2018

21 พฤศจิกายน     ชั้นเรียนพระธรรมกิจการ โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ 19.00-21.00 น

25 พฤศจิกายน     เทศนาโดย ศจ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี  

                              (ผู้รับใช้ที่สวมหัวใจพระคริสต์ในการเป็นพี่เลี้ยง)

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์:

 • พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • ศจ.ธงชัย งานรับใช้ที่ คจ. อาชีพการงาน  สุขภาพ และครอบครัว
 • การประชุมรวมสมาชิก / ทีมงานจัดหาที่ดิน / การจัดตั้งมูลนิธิ คจ. / การรณรงค์หาทุน
 • ทีมอภิบาล / ผู้สอนพระคัมภีร์ / กลุ่มอนุชน / คริสตจักรเด็ก
 • การเตรียมงานคริสตมาส ทีมงาน สถานที่  และงบประมาณ
 • การหาที่ดินสำหรับสร้าง คจ.และการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อรองรับพันธกิจของ คจ.ในอนาคต
 • รร ทรีนีตี้ เจ้าของสถานที่ เจ้าหน้าที่ รร และความปลอดภัยของสถานที่
 • ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของสมาชิกและครอบครัว

โครงเทศนา:   สตรี : ผู้ปรนนิบัติซึ่งเป็นพร

พระกิตติคุณ มาระโก 1:30-31

“แม่ยายของซีโมนกำลังนอนป่วยจับไข้อยู่ พวกเขาจึงมาทูลเรื่องของนางให้พระองค์ทราบทันที พระองค์จึงเสด็จไปหาและทรงจับมือนางพยุงให้ลุกขึ้น นางก็หายไข้ และปรนนิบัติพระองค์กับพวกเขา” 

 1. ผู้หญิงที่รับใช้ เล็กๆ น้อยตามถนัด
 2. ผู้หญิงที่รักและนมัสการพระเยซูคริสต์หมดหัวใจ
 3. ผู้หญิงที่ยืนหยัดซื่อสัตย์ภักดีต่อพระเยซูคริสต์จนถึงที่สุด
 4. ผู้หญิงที่ทุ่มถวายทรัพย์อย่างสุดกำลังเพื่อพระเจ้า
 5. ผู้หญิงที่จริงจังทุ่มใจในการรับใช้
 6. ผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับพระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระองค์เหนือสิ่งใด
 7. ผู้หญิงผู้สนับสนุนสถานที่สำหรับสามัคคีธรรมและนมัสการพระเจ้า
 8. ผู้หญิงผู้ประกาศอย่างกล้าหาญและนำคนมาหาพระเยซูคริสต์
 9. ผู้หญิงผู้ประกอบกิจแห่งความดีช่วยเหลือคนจนด้วยความเมตตา
 10. ผู้หญิงที่สอนลูกหลานให้รับความรอดและเดินอยู่ในทางของพระเจ้า
 11. ผู้หญิงผู้ใส่ใจอธิษฐาน สนับสนุนและอุปการะคนของพระเจ้า
 12. ผู้หญิงผู้กระตือรือร้นในการร่วมทีมประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวก
 13. ผู้หญิงที่เป็นผู้นำที่รับใช้และอุปถัมภ์คนมากมาย
 14. ผู้หญิงที่ยอมตรากตรำปฏิบัติงานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อคนอื่น
 15. ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงดีในหมู่ผู้นำและผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
 16. ผู้หญิงที่รักการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรในบ้านของตน

สรุป  ผู้หญิงคือกำลังสำคัญของคริสตจักร และการรับใช้ทุกประเภท เธอสมควรได้รับการให้เกียรติ จงให้กำลังใจและยกย่องเธอ

บทความประจำสัปดาห์:

ผู้หญิงอย่างที่คริสตจักรต้องการ

สารจากศิษยาภิบาล: