สูจิบัตรประจำสัปดาห์

 

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018

(ฉบับที่ 38/18 ฉบับ “ฉันเป็นใคร?”)

แต่พระเยซูตรัสตอบมารว่า “พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์ แต่ผู้เดียว” (ลูกา 4:8 THSV11)

Jesus answered, “It is written: ‘Worship the Lord your God and serve him only.” (Luke 4:8 NIV)

รายการนมัสการ

08.30 – 09.00         อธิษฐานเพื่อคริสตจักรและสมาชิก

09.00-10.00           ชั้นเรียน: ผู้สนใจ / ผู้เชื่อใหม่ / สมาชิกใหม่ / พระกิตติคุณลูกา 

10.20 – 10.50         นมัสการด้วยเสียงเพลง

10.50 – 12.00         เทศนาโดย ศจ.ดร. ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์

12.00 – 13.00         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00         กลุ่มสามัคคีธรรม Love & Joy

ปฏิทินคริสตจักร กันยายน 2018

2ึ7  กันยายน          ชั้นเรียนพระธรรมกิจการของอัครทูต โดย ศจ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

30  กันยายน          เทศนาโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์:

  • พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  • ศจ.ดร.ธนาภรณ์ – งานรับใช้ที่คริสตจักร  รับใช้ในพันธกิจต่างๆ สุขภาพและความปลอดภัย  
  • ศจ.ธงชัย / ทีมผู้อภิบาล / ทีมศิษยาภิบาล / ทีมอธิษฐาน / ทีมสอนพระคัมภีร์
  • ผู้สนใจ / ผู้เชื่อใหม่ / ผู้ผ่านการรับบัพติศมา / ผู้มาเยี่ยมเยียน / พี่น้องที่ห่างหายไป
  • สมาชิกรักการอธิษฐาน / รักการประกาศ และเป็นพยาน / รักพระวจนะ และร่วมรับใช้
  • เจ้าของสถานที่ รร ทรินีตี้ / เจ้าหน้าที่ และความปลอดภัยในพื้นที่
  • คจ.นิมิตใหม่ / สนง.แห่งใหม่ของ CJ / ศูนยนักศึกษาแบ๊บติสต์ / คจ.แห่งความรัก
  • การจัดตั้งมูลนิธิ คจ. / การหาที่ดินสำหรับสร้าง คจ. / และเงินถวายดวยใจกว้างของสมาชิก
  • ครอบครัวสมาชิก ที่เจ็บป่วย ที่มีปัญหา มีภาระหนี้สิ้น และได้รับความไม่เป็นธรรม
  • เผื่อผู้ประสบภัยพิบัติ ภัยอาชญษกรรม และขอความสงบสุขให้พี่น้องชาวไทย

โครงเทศนา:  ศจ.ดร.ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์

“ฉันเป็นใคร?” (ลูกา 4:1-13)

บทความประจำสัปดาห์:

ไปเยี่ยมได้ ก็ไปเยี่ยมเถอะ!

สารจากศิษยาภิบาล: 

สารจากศิษยาภิบาล

 Posted by at 12:01 am