สูจิบัตรประจำสัปดาห์

คริสตจักรแห่งความสุข อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

(ฉบับที่ 11/19 ฉบับ “เป็นพยานกับคนในสถานศึกษา”)

ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่า พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์  (ฟีลิปปี 1:6 THSV11)

Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. (Philippians 1:6 NIV)

รายการวันอาทิตย์ของคริสตจักร

08.30 – 09.00 น.   อธิษฐานเพื่อคริสตจักร สมาชิก  ฯลฯ

09.00 – 10.00 น.   ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ / ผู้สนใจ / เป็นพยาน / หลักสูตรฮักกัย

10.15 – 12.00 น.   นมัสการคริสตจักรเด็ก และเข้าชั้นเรียน (ชั้น 3)                       

10.20 – 10.50 น.   นมัสการด้วยเสียงเพลง (ห้องประชุมใหญ่)

10.50 – 11.50 น.   เทศนาโดย อ.ศรันย์ ลีฬหเกรียงไกร (เป็นพยานกับคนในสถานศึกษา)

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.    อัลฟ่าอนุชน (อ.คัมภีร์)

ผู้แทนทีมศิษยาภิบาลประจำสัปดาห์ :   อ.คัมภีร์ (บี)

ปฏิทินคริสตจักร มีนาคม 2019

21 มีนาคม     ชั้นเรียนพระธรรมกิจการโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

24  มีนาคม     เทศนาโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (เป็นพยานกับคนในชุมชน)

                       มีพิธีมหาสนิท

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์:

 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
 • พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • อ.ศรันย์ – งานรับใช้ที่ คจ. และ ในพันธกิจต่างๆ สุขภาพ และครอบครัว
 • ศจ.ธงชัย / ทีมอภิบาล / ทีมศิษยาภิบาล / ทีมจัดหาที่ดิน คจ. / ทีมดูแลมูลนิธิ
 • ทีมอธิษฐาน / ผู้นำกลุ่มเซล / ผู้นำกลุ่มอัลฟ่า และผู้สอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ทุกชั้น
 • ทีมอนุชน / คริสตจักรเด็ก / ผู้นำและผู้รับใช้เพื่อรองรับและนำคริสตจักรในอนาคต
 • สมาชิกและญาติพี่น้องที่เจ็บป่วย มีภาระหนัก หรือเผชิญปัญหาส่วนตัว
 • การสรรหาที่ดินตามที่พระเจ้านำ / ทุนที่เพียงพอ / ทีมทำงาน
 • มูลนิธิคริสตจักร – ทีมดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
 • ประเทศไทย – ภัยแล้ง ภัยยาเสพย์ติด อาชญากรรม และความขัดแย้ง

โครงเทศนา: (อ.ศรันย์ ลีฬหเกรียงไกร)

การฟื้นฟูเริ่มต้นที่คุณ  (เนหะมีย์ 1:1-11)

 1. มีภาร ะใจ
 2. ลงมือปฏิบัติ                              
 3. ยึดมั่นพระสัญญา

คำอธิษฐานของเนหะมีย์สะท้อนพระสัญญาของพระเจ้า 

 • ข้อ 5 พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ไม่เคยผิดคำสัญญา
 • ข้อ 6 พระเจ้าจะฟังสิ่งที่เราร้องทูล
 • ข้อ 6,7 พระองค์จะให้อภัยเมื่อเรากลับใจใหม่
 • ข้อ 9 การรื้อฟื้นจะมาโดยพระคุณของพระเจ้า
 • ข้อ 9,10 พระเจ้าจะรวบรวมคนของพระองค์ให้กลับคืนมา
 • ข้อ 11 เมื่อมีพระเจ้า เราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

บทความประจำสัปดาห์:

คำตอบชีวิต

สารจากศิษยาภิบาล: 

สารจากศิษยาภิบาล