ก.ย. 042015
 
อิทธิพลฝ่ายวิญญาณของคุณ

เขาทั้งหลายก็ชักชวนกันว่า “มาเถอะ ให้เราจับฉลากกัน เพื่อเราจะทราบว่า ใครเป็นต้นเหตุแห่งภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้” ดังนั้นเขาก็จับฉลาก ฉลากนั้นก็ตกแก่โยนาห์ (โยนาห์ 1:7) ชายหรือหญิงคนใดที่อยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าอาจเป็นอันตรายให้กับตนเองหรือคนรอบข้าง ตัวอย่างเช่น – โยนาห์ พระเจ้าสั่งให้โยนาห์ไปประกาศที่นีนะเวห์ และโยนาห์บอกไม่เอา กลับลงเรื [อ่านต่อ]

ก.ย. 032015
 
ตามพระเยซูคริสต์ มีชีวิตใหม่แห่งความสุข ความหวัง และสันติสุข

และท่านจะรู้สึกปลอดภัย เพราะมีความหวัง เออ ท่านจะตรวจตราดู และนอนพักอย่างปลอดภัย (โยบ 11:18) อยากให้คุณคิดถึงพระดำรัสของพระเยซูสักครู่ “จงตามเรามาเถิด” คำตรัสนี้อยู่ในพระกิตติคุณมัทธิว 9:9 ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น เป็นคำสั่งที่…ต้องทำ พระเยซูไม่ได้ขอร้องให้มัทธิวตามพระองค์ถ้าเขาอยากมา ไม่เลยครับ พระเยซูตรัสว่า “จงตามเรามา…เริ่มวันนี้เลย&#82 [อ่านต่อ]

ก.ย. 012015
 
ในพระเยซู คุณถูกสร้างใหม่แล้ว หลุดพ้นจากพันธนาการของบาป

เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย (โรม 8:1-2) ในพระกิตติคุณมาระโกบทที่ห้า เราอ่านเรื่องน่าทึ่งเกี่ยวกับชายวิกลจริตที่ได้รับการปลดปล่อยโดยพระเยซูคริสต์จากมารที่มาทำร้ายชีวิตเขาให้ทุกข์ทรมาน นับเป็นสิ่งเตือนใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับสิ่งที่พ [อ่านต่อ]

ส.ค. 312015
 
อะไรคือเยริโคของคุณ?

เจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมือง คือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่ง เจ้าจงทำเช่นนี้หกวัน…ในวันที่เจ็ด เขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครั้ง เฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินกระบวนรอบเมืองเจ็ดครั้ง (โยชูวา 6:3, 15) เมื่อพระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอลเดินกระบวนรอบเมืองเยริโค พวกเขาก็ทำ ในขณะที่ผู้คนในเมืองเยริโคคงจะหัวเราะขำ “ดูไอ้คนโง่พ [อ่านต่อ]

ส.ค. 282015
 
พึ่งพิงพระเจ้า

เราคือเยโฮวาห์ นั่นเป็นนามของเรา พระสิริของเรา เรามิได้ให้แก่ผู้อื่น หรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสลัก (อิสยาห์ 42:8) เคยสังเกตหรือไม่ พระเยซูไม่ได้รักษาผู้ป่วยในแบบที่ซ้ำกัน? บางครั้งพระองค์ทรงแตะผู้ป่วย หรือบางครั้งผู้ป่วยเป็นฝ่ายแตะต้องพระองค์ และบางครั้งพระองค์ตรัส แล้วพวกเขาก็ได้รับการรักษา ดูเหมือนพระเจ้าทรงออกจากรูปแบบเดิมๆเพื่อให้พระประส [อ่านต่อ]

ส.ค. 272015
 
เมื่อคนของพระเจ้ามาชุมนุมกัน สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น

ประชาชนทั้งปวงได้ชุมนุม พร้อมหน้ากันที่ลานเมืองหน้าประตูน้ำ และเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ ให้นำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมา (เนหะมีย์ 8:1) การฟื้นฟูในท่ามกลางคนของพระเจ้าเป็นเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจภายใน ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมภายนอก ดังนั้นหลังจากที่เนหะมีย์และประชาชนเสร็จสิ้นการซ่อมกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ พวกเขามาช [อ่านต่อ]

ส.ค. 252015
 
ทุกๆพระพรฝ่ายวิญญาณ

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3) ในฐานะผู้เชื่อ คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าคุณรู้สึกอย่างไร แต่เกี่ยวข้องกับความจริงตามที่มีในพระคัมภีร์ พระเจ้าประทานให้แล้วในสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ เหมือนกับคุณไปธนาคารโดยคิ [อ่านต่อ]