ม.ค. 192017
 
พระเยซูคือผู้ใดสำหรับคุณ?

พระเยซูคือผู้ใดสำหรับคุณ? และเราได้เห็นและเป็นพยานว่า พระ‍บิดาได้ทรงใช้พระ‍บุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอด ผู้ที่ยอม‍รับว่าพระ‍เยซูเป็นพระ‍บุตรของพระ‍เจ้า พระ‍เจ้าทรงอยู่ในคนนั้น และคนนั้นอยู่ในพระ‍เจ้า (1ยอห์น 4:14-15) ผมชอบประวัติศาสตร์ และเมื่อนึกย้อนไปในประวัติศาสตร์ครั้งใด ผมมักนึกถึงบางเหตุการณ์ที่สำคัญ และบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่ได้สร้างค [อ่านต่อ]

ม.ค. 182017
 
แรงดึงดูดจากสวรรค์

แรงดึงดูดจากสวรรค์ เพราะ‍ว่าข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลายเป็นคนต่าง‍ด้าวต่าง‍แดนเฉพาะ‍พระ‍พักตร์พระ‍องค์ และเป็นคนอาศัยอยู่ชั่ว‍คราว ดัง‍เช่นบรรพ‌บุรุษทั้ง‍หมดของข้า‍พระ‍องค์ วันปีของข้า‍พระ‍องค์บนแผ่น‍ดินโลกเป็นเหมือนเงา และไม่‍มีความหวัง (1พงศาวดาร 29:15) เวลาที่เราอายุน้อย ชีวิตดูจะเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้า แต่พออายุมากขึ้น แทบไม่เชื่อเลย เวลาผ่านไปอย่าง [อ่านต่อ]

ม.ค. 172017
 
แค่เพียงผ่านไป

แค่เพียงผ่านไป และโลกกับสิ่งยั่ว‍ยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประ‌พฤติตามพระ‍ทัยของพระ‍เจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ (1ยอห์น 2:17) สิ่งเดียวที่จะอยู่ยั้งยั่งยืนคือสิ่งที่เป็นของพระเจ้า … ครับ สิ่งที่เป็นของพระเจ้า โลกนี้กำลังจะผ่านพ้นไป วันเวลาของเราก็เหมือนปุยนุ่นที่ลอยลับ วันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องจากโลกนี้ เราต่างรู้ดี อย่าลืมว่าเราไม่ใช่ประชา [อ่านต่อ]

ม.ค. 162017
 
ทำมากเท่าที่คุณทำได้

ทำมากเท่าที่คุณทำได้ หญิงคนนี้ทำสุดกำลังของนางแล้ว นางมาชโลมกายของเราล่วง‍หน้าก่อนที่จะมีการฝัง‍ศพของเรา (มาระโก 14:8) เมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ อดสังเกตุไม่ได้ แทบไม่มีการพูดถึงจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยของพระเยซู เราอาจคิดว่าน่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับซีซาร์ หรือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันมากกว่านี้  แต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือสิ่งที่พระเจ้าได้ [อ่านต่อ]

ม.ค. 132017
 
คุณกำลังทำร้ายหัวใจใครหรือเปล่า?

คุณกำลังทำร้ายหัวใจใครหรือเปล่า? ข้า‍แต่พระ‍ยาห์‌เวห์ ขอทรงให้ข้า‍พระ‍องค์รู้‍จักพระ‍มรรคาของพระ‍องค์ ขอทรงสอนวิถีของพระ‍องค์แก่ข้า‍พระ‍องค์ ขอทรงนำข้า‍พระ‍องค์ไปในความจริงของพระ‍องค์ และขอทรงสอนข้า‍พระ‍องค์ เพราะพระ‍องค์ทรงเป็นพระ‍เจ้าแห่งความรอดของข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์รอ‍คอยพระ‍องค์อยู่วัน‍ยัง‍ค่ำ (สดุดี 25:4-5) เมื่อผมเชื่อฟังพระเจ้า ผมก็เป็ [อ่านต่อ]

ม.ค. 102017
 
ที่จริงชีวิตนี้คืออะไร?

ที่จริงชีวิตนี้คืออะไร? พระ‍เนตรของพระ‍องค์เห็นข้า‍พระ‍องค์ตั้ง‍แต่ยังไม่เป็นรูป‍ทรงวันทั้ง‍สิ้นที่กำ‌หนดให้ข้า‍พระ‍องค์นั้นถูกบัน‌ทึกไว้ในหนัง‌สือของพระ‍องค์ตั้ง‍แต่ยังไม่‍มีวัน‍นั้นเลย (สดุดี 139:16) อย่างที่เรารู้ มีคนมากมายพยายามต่อชีวิตให้ยืนยาวออกไป ไม่ว่าจะด้วยผลงานค้นคว้า – สเต็มเซล โคลนนิ่ง แช่แข็งร่างกาย หรือแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยอ [อ่านต่อ]

ม.ค. 092017
 
จริงๆแล้วคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?

จริงๆแล้วคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร? “เพราะว่าสำหรับข้าพ‌เจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระ‍คริสต์ และการตายก็ได้กำ‌ไร” (ฟีลิปปี 1:21) ผมอยากให้คุณเติมคำลงในช่องว่าง:  “สำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อ _________” อย่าเติมด้วยคำตอบที่คุณคิดว่าน่าจะเหมาะ ผมอยากให้คุณคิดถึง – สิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับคุณ – เพราะนั่นคือความหมายการมีชีวิตอยู่ของคุณ คุณอ [อ่านต่อ]