พ.ค. 022016
 
พระเจ้าทรงรอฟังสายอยู่

“…ท่านไม่มี เพราะท่านไม่ได้ขอ” (ยากอบ 4:2) เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้ยินคณะนักร้องในโบสถ์ร้องเพลง “พระเจ้ายังทรงประทับบนบัลลังก์” เธอฟังแล้วไม่เข้าใจจึงบอกคนอื่นๆว่าพวกเขากำลังร้องว่า “พระเจ้ายังทรงคอยสายนั่งฟัง” ถูกต้องครับ พระเจ้ายังทรงคอยสายนั่งฟัง อย่าลืมว่าเรามีสายด่วนตรงถึงสวรรค์ และขอบคุณที่พระเจ้าทรงประทับรออยู่เพื่อคอยรับฟัง พระอง [อ่านต่อ]

เม.ย. 292016
 
พระเยซูคริสต์ใกล้เสด็จกลับมาแล้ว

จงรู้ข้อนี้ก่อนคือ ในกาลสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้น และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า “คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก” (2เปโตร 3:3-4) เรารู้ว่าอะไรถูกต้อง แต่เราก็ยังเลือกทำสิ่งที่ผิด เรารู้พระคัมภีร์พูดอย่างไร [อ่านต่อ]

เม.ย. 282016
 
จะปฏิเสธการควบคุมของมารได้อย่างไร

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ (โรม 6:13-14) หลายปีที่แล้ว ครอบครัวของผมไปเก็บหมาหลงทางมาเล [อ่านต่อ]

เม.ย. 262016
 
สารภาพความผิดของคุณ

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน  และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน  เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย… (ยากอบ 5:16) พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาไหนเรื่องการสารภาพความผิดของเรา เรามักเก่งเรื่องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น เก่งในเรื่องโยนความผิดไปให้ผู้อื่น และเก่งในเรื่องปกปิดความผิดของเรา ใช่มั้ยครับ? มนุษย์ผิดพลาดได้ รวมถึงจะปกปิดไว้ก็ได้ เราไม่อยากให [อ่านต่อ]

เม.ย. 252016
 
สิ่งใดที่พระเจ้าทำได้ สิ่งใดที่เราทำได้

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6) เอ ซี ดิคสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านอรรถาธิบายพระคัมภีร์กล่าวว่า : เมื่อเราพึ่งพิงองค์กร เราก็จะได้กลับคืนเท่าที่องค์กรให้ได้ เมื่อเราพึ่งพิงการศึกษา เราก็จะได้ในสิ่งที่การศึกษาให้ได้ เมื่อเราพึ่งพิงเ [อ่านต่อ]

เม.ย. 222016
 
ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตอย่างผู้มีชัย

แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์  เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย (โรม 6:8) มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมิชชันนารีท่านหนึ่งที่ออกเดินทางจากลิเวอร์พูลไปอัฟริกา พอไปถึง เกิดโรคระบาดใหญ่ในที่ๆท่านต้องไป คนนับพันๆตาย ท่านจึงอุทิศทั้งกายใจให้กับผู้เจ็บป่วย และแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับคนที่นอนรอความตาย วันหนึ่งมีพ่อค้าทาสมาหา พูดว่า “ท่านครับ ถ้าขืนยังอยู [อ่านต่อ]

เม.ย. 212016
 
คนที่พระเจ้าใช้

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย (1โครินธ์ 1:27) เมื่อเราคิดถึงเอลียาห์ เรามักนึกถึงการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้แก่ผู้เผยพระวจนะท่านนี้ ทำให้คนตายฟื้น ห้ามไม่ให้ฝนตก เรียกไฟลงมาจากฟ้า พระคัมภีร์บันทึกว่าเอลียาห์เป็นชาวทิชบีจาก [อ่านต่อ]