ก.พ. 122016
 
ขอบคุณในทุกกรณี

“จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งอยู่เสมอ…(ทุกเวลา) เอเฟซัส5:20 ความเชื่อในพระเจ้าแสดงออกได้หลายวีธี อาจารย์เปาโลสอนเรา วิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ยากมากในบางเหตุการณ์ คือให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งและทุกเวลา ไม่เป็นการยากเลยที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตตลอด ตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงเราพบว่ามีสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเราแล [อ่านต่อ]

ก.พ. 112016
 
เมื่อไม่ให้อภัย ใครกันที่เจ็บปวด

และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น (เอเฟซัส 4:32) ถ้าคุณเป็นคนที่ยังแบกความคับแค้นใจไว้ ถ้าคุณยังเป็นคนที่กักความขมขื่นและปล่อยวางไม่ได้ มีบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้ ชีวิตคุณจะเป็นทุกข์ คุณจะรู้สึกว่าชีวิตแห่งการอธิษฐานหยุดกึกลง การให้อภัยเป็นกุญแจไขไปสู่ความสัมพันธ์ [อ่านต่อ]

ก.พ. 092016
 
เลือกที่จะลืม

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17) ในฐานะผู้เชื่อ เราสามารถเอาอดีตของเราใส่ไว้ในกระจกส่องหลัง เรานำไปให้อยู่ด้านหลังเรา โรม 6:14 กล่าวว่า “เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พร [อ่านต่อ]

ก.พ. 082016
 
นี่แหละ เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลาย

18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะ [อ่านต่อ]

ก.พ. 052016
 
ของประทานในการฟัง

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงฟังความปรารถนาของคนอ่อนสุภาพ จะทรงเสริมกำลังใจเขา และพระองค์จะทรงเงี่ยพระกรรณฟังถ้อยคำของเขา (สดุดี 10:17) ฉันไม่อยากขึ้นเครื่องเลย มันเหนื่อยล้าจนแทบเข้ากระดูก หลังก็ปวด สมองก็มึน แต่มีหน้าที่ต้องไปพูดที่ในที่ประชุมตามตารางนัด พูดจบตั้งใจจะรีบกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวให้เร็วที่สุด มองหาที่นั่งบนเครื่องบิน ฉันได้แต่อธิษฐานขอ [อ่านต่อ]

ก.พ. 042016
 
พระองค์ทรงเป็นช่างปั้น ลูกเป็นเช่นดิน

แล้วพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่า “ประชาอิสราเอลเอ๋ย เราจะกระทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างหม้อนี้กระทำไม่ได้หรือ พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ ดูเถิด ประชาอิสราเอลเอ๋ย เจ้าอยู่ในมือของเรา อย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างหม้อ” (เยเรมีย์ 18:5-6) พระเจ้า พระผู้ทรงเป็นช่างปั้น ทรงมีดินเหนียวอยู่บนแป้นเวียน — แต่มีบางสิ่งเกิดขึ้น ดินเหนียวนี้ยังเอามาใช้ไม [อ่านต่อ]

ก.พ. 022016
 
ลองมองไปรอบๆ

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร (1เปโตร 5:6) เมื่อพระเจ้าทรงมองหาชายหรือหญิงเพื่องานรับใช้ พระองค์มักออกไปนอกรอบเพื่อไปหาคนที่พูดว่า “ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่พระองค์อยากได้นะครับ” พระเจ้าอาจบอกคนๆนั้นว่า “ที่จริง เจ้าเป็นคนแรกที่เราต้องการเลือก เพราะเจ้าคิดว่าเจ [อ่านต่อ]