พ.ค. 152011
 
ทำไมความเชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญ?

ครับ ทำไมความเชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญ? เพราะคุณไม่อาจทำให้พระเจ้าพอพระทัยถ้าไม่มีความเชื่อ หนังสือฮีบรู 11:6 กล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” ถ้าคุณทำให้พระเจ้าพอพระทัย แต่ท [อ่านต่อ]

 Posted by at 10:09 pm
พ.ค. 132011
 

ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ (1เปโตร 5:8) ย้อนไปช่วงปลายยุค 80 ผมอยู่ที่ฮุสตัน เท็กซัส ที่นั่นมีการประชุมผู้รับใช้ราว 50 คนหารือกันถึงการทำสงครามกับยาเสพย์ติด ภรรยาของผู้รับใช้ท่านหนึ่งลุกขึ้นเล่าเรื่องของเธอให้ที่ประชุมฟัง เธอเล่าว่าเคยติดแวเลียม (ยานอนห [อ่านต่อ]

 Posted by at 12:24 am
พ.ค. 122011
 
แปดเปื้อนและยับเยิน

“แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:5) มองย้อนกลับไป ดูเหมือนฉันกำลังมองไปที่เรื่องราวของคนอื่น ฉันแทบจำเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่เคยผ่านช่วงมืดมนของชีวิตมาไม่ได้ ขณะเดินไปขึ้นรถเมล์หลังโรงเรียนเลิก จากโรงเรียนไป [อ่านต่อ]

 Posted by at 12:07 am
พ.ค. 102011
 
อดทนระหว่างกระบวนการ

  ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย (ยากอบ 1:2-4) พระเจ้าปรารถนาสิ่งใดจากคุณ? พ [อ่านต่อ]

 Posted by at 10:07 pm
พ.ค. 092011
 
เวลาจะเป็นตัวบอก l

พระองค์ตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่า “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือน คนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตน แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไป” (มัทธิว 13:24-25) ย้อนไปในสมัยของ อ.เปาโลเองก็มีคริสเตียนปลอม ท่านจึงเขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ “ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆ เผชิญภัยอั [อ่านต่อ]

 Posted by at 8:54 pm
พ.ค. 082011
 
สิ่งสุดท้ายมาก่อน

“เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:31-33) [อ่านต่อ]

 Posted by at 8:36 pm
พ.ค. 052011
 
มันสำคัญสำหรับพระเจ้า

พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือ พระเจ้าค่ะ (สดุดี 56:8) พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่ [อ่านต่อ]

 Posted by at 11:32 pm