พ.ค. 312018
 
ในบ้านของพระบิดา

ในบ้านของพระบิดา “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมาก” (มัทธิว 7:13 THSV11) มีสองหนทางที่เราจะเลือกดำเนินชีวิต เราจะดำเนินไปในทางที่ถูก หรือในทางที่ผิด มีถนนสองเส้นที่เราสามารถเลือกใช้ เราจะเลือกเส้นทางที่คับแคบ หรือจะเลือกเส้นทางที่กว้างใหญ่ที่นำไปสู่ความพินาศ มีรากฐานสองแบบให้เร [อ่านต่อ]

พ.ค. 292018
 
ทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า

ทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า  เหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์ (1โครินธ์ 11:1THSV11) ผมเคยได้ยินเรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่อยากแต่งงานมาก เขาตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งและพาเธอมาที่บ้านเพื่อพบกับพ่อแม่ แต่แม่ของเขาไม่ชอบเธอ เขาจึงไปหาผู้หญิงคนใหม่แล้วพาเธอมาที่บ้าน แม่ก็ยังไม่ชอบอีก แล้วเขาก็ไปเจอผู้หญิงอ [อ่านต่อ]

พ.ค. 282018
 
โต๊ะของคุณพร้อมแล้ว

โต๊ะของคุณพร้อมแล้ว นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา (วิวรณ์ 3:20) ผู้ชายคนหนึ่งบอกกับผมว่า “ย้อนไปในยุคเศรษฐกิจถดถอย เรามีอาหารสามมื้อทานในแต่ละวัน – เรามีข้าวโอ๊ตเปียกเป็นอาหารเช้า เรามีข้าวโพดเปียกเป็นอาหารกลางวัน และเรามีอาหารว่าง โต [อ่านต่อ]

พ.ค. 252018
 
คริสเตียนแท้หรือ?

คริสเตียนแท้หรือ? เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก (เอเฟซัส 5:1) คุณมองตนเองว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์หรือไม่? คริสเตียนทุกคนสามารถพูดได้ว่าเขาหรือเธอเป็นสาวก – ไม่ใช่สาวกที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นสาวกของพระเยซูที่กำลังเติบโต ครับนี่คือสิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนควรเป็น เป็นสาวกคือดำเนินชีวิตคริสเตียนตามคำสั่งสอนของพระเยซูคริส [อ่านต่อ]

พ.ค. 242018
 
คุณมีค่ากว่าฝูงสุกร

คุณมีค่ากว่าฝูงสุกร พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16 THSV11) ชนเผ่าอัฟริกาเผ่าหนึ่งมาล้อมวงฟังเรื่องพระเยซูทรงรักษาชายผีสิงตามที่บันทึกในลูกา 8:26-33 พันธกิจชื่อ “ความเชื่อเกิดจากการได้ยิน” ได้จัดทำพระคัมภีร์เสียงไว้ให้ชนเผ่านี้ได้ฟังพร [อ่านต่อ]

พ.ค. 222018
 
เริ่มต้นจากหนึ่ง

เริ่มต้นจากหนึ่ง องค์ผู้สูงเด่นและสูงส่ง ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ว่า “เราดำรงอยู่ในที่สูงและบริสุทธิ์ และอยู่กับผู้สำนึกผิดและมีวิญญาณจิตที่ถ่อม เพื่อฟื้นฟูวิญญาณจิตของผู้ที่ถ่อม และฟื้นฟูใจของผู้สำนึกผิด” (อิสยาห์ 57:15) เมื่อมองไปที่การฟื้นฟูในพระคัมภีร์และการฟื้นฟูในประวัติศาสตร์ เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เริ่มจากคนๆเดีย [อ่านต่อ]

พ.ค. 212018
 
แผนการของพระเจ้าสำหรับครอบครัว

แผนการของพระเจ้าสำหรับครอบครัว “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดิน ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า” (อพยพ 20:12 THSV11) มีคำกล่าวว่าครอบครัวจะอยู่รอดได้แม้ไม่มีประเทศ แต่ประเทศไม่อาจอยู่รอดได้ถ้าไม่มีครอบครัว พระเจ้าทรงตั้งสถาบันครอบครัวโดยนำชายและหญิงให้มาอยู่ร่วมกันในการแต่งงาน ต่อมาก็มีลูกๆและหล [อ่านต่อ]