ม.ค. 102017
 
ที่จริงชีวิตนี้คืออะไร?

ที่จริงชีวิตนี้คืออะไร? พระ‍เนตรของพระ‍องค์เห็นข้า‍พระ‍องค์ตั้ง‍แต่ยังไม่เป็นรูป‍ทรงวันทั้ง‍สิ้นที่กำ‌หนดให้ข้า‍พระ‍องค์นั้นถูกบัน‌ทึกไว้ในหนัง‌สือของพระ‍องค์ตั้ง‍แต่ยังไม่‍มีวัน‍นั้นเลย (สดุดี 139:16) อย่างที่เรารู้ มีคนมากมายพยายามต่อชีวิตให้ยืนยาวออกไป ไม่ว่าจะด้วยผลงานค้นคว้า – สเต็มเซล โคลนนิ่ง แช่แข็งร่างกาย หรือแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยอ [อ่านต่อ]

ม.ค. 092017
 
จริงๆแล้วคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?

จริงๆแล้วคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร? “เพราะว่าสำหรับข้าพ‌เจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระ‍คริสต์ และการตายก็ได้กำ‌ไร” (ฟีลิปปี 1:21) ผมอยากให้คุณเติมคำลงในช่องว่าง:  “สำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อ _________” อย่าเติมด้วยคำตอบที่คุณคิดว่าน่าจะเหมาะ ผมอยากให้คุณคิดถึง – สิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับคุณ – เพราะนั่นคือความหมายการมีชีวิตอยู่ของคุณ คุณอ [อ่านต่อ]

ม.ค. 062017
 
เห็นตนเองอย่างที่พระเจ้าเห็น

เห็นตนเองอย่างที่พระเจ้าเห็น ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระ‍คริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสาร‌พัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่‍แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17) หลายปีหลังจากมาเป็นคริสเตียน ฉันมีชีวิตที่ตกอยู่ในภาพพจน์ผิดๆว่าตนเองคือใคร ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในนับแต่วันที่รับพระเยซูคริสต์เข้ามา ไม่เคยมองตนเองในแบบที่พระเจ้ามอง ถูกความรู [อ่านต่อ]

ม.ค. 052017
 
ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด

ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด แต่พวก‍ท่านควรจะพูดว่า “ถ้าองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าทรงโปรด เราจะยังมีชีวิตอยู่ และจะทำสิ่ง‍นี้หรือสิ่ง‍นั้น” (ยากอบ 4:15) หนังสือกิจการบันทึกเรื่องราวของฟิลิป และพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านในสะมาเรีย ระหว่างที่ท่านประกาศข่าวประเสริฐ ทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดี มีคนมารับเชื่อ และมีการอัศจรรย์ และพระเจ้าตรัสสั่งให้ฟีลิปไปที่ทะเลทราย ไ [อ่านต่อ]

ม.ค. 042017
 
ความสำเร็จของคุณมาจากใคร?

ความสำเร็จของคุณมาจากใคร? ของ‍ประ‌ทานที่ดีและเลิศทุก‍อย่างนั้นมาจากเบื้อง‍บน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรร‌ดาดวงสว่าง ในพระ‍องค์ไม่‍มีการแปร‍ปรวนหรือเงาของการเปลี่ยน‍แปลง (ยากอบ 1:17) ถ้าเป็นเหมือนผม คุณอาจสงสัยว่าจากสตรีชาวยิวมากมายทั่วโลก  ทำไมพระเจ้าทรงเลือกนางมารีย์ให้เป็นมารดาของพระบุตรพระองค์ เป็นเพียงสตรีอายุน้อย จากครอบครัวธรรมดาสามัญ ไม่เป็นท [อ่านต่อ]

ม.ค. 032017
 
คุณว่าชีวิตคุณมั่นคงขนาดไหน?

คุณว่าชีวิตคุณมั่นคงขนาดไหน? เพราะเหตุ‍นี้ พระ‍องค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้ง‍หลายที่เข้า‍มาใกล้พระ‍เจ้าโดยทางพระ‍องค์นั้นอย่างเต็ม‍ที่ เพราะ‍ว่าพระ‍องค์ทรงพระ‍ชนม์อยู่ทุกเวลา เพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่า‍นั้น (ฮีบรู 7:25) เพราะว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนม์ – ผมก็ยังมีชีวิตอยู่ เพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ และพระองค์ไม่มีวันจะตาย ผมก็ไม่มีวันจะตาย ผมไม่ได้ [อ่านต่อ]

ม.ค. 022017
 
เฝ้าดูอยู่เสมอ

เฝ้าดูอยู่เสมอ และพวกสาวกมาปลุกพระ‍องค์ ทูลว่า “องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ขอพระ‍องค์โปรดช่วยเถิด เรากำลังจะจมอยู่แล้ว” (มัทธิว 8:25) พายุคงรุนแรงมากเพราะทำให้ชาวประมงค์ระดับนี้ตกใจได้ มัทธิวบันทึกว่าพวกสาวกต่างก็กลัว “เมื่อพระ‍องค์เสด็จลงเรือ พวกสาวกของพระ‍องค์ก็ตามพระ‍องค์ไป นี่‍แน่ะ เกิดพายุใหญ่ในทะเล‍สาบจนคลื่นซัดท่วมเรือ แต่พระ‍องค์บรร‌ทมอยู่” (มั [อ่านต่อ]