ต.ค. 252014
 
ความใจกว้าง vs ความหยิ่งทรนง!

“ความใจกว้างคือ การให้มากกว่าที่คุณทำได้  ความหยิ่งทระนงคือ การรับน้อยกว่าที่คุณจำเป็น!” (Generosity is giving more than you can, and pride is taking less than you need.)  -Khalil [...]

ต.ค. 182014
 
เครียดไปทำไม

“ความเครียดทำให้คุณเชื่อว่าทุกสิ่งต้องเกิดขึ้น ณ บัดนี้ แต่ความศรัทธาคือ ให้ความมั่นใจแก่คุณอีกครั้งว่าทุก ๆ สิ่งจะเกิดขึ้นในเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนด!” (Stress makes you believe that Everything has to happen right now. Faith reassures [...]

ต.ค. 112014
 
พระเจ้าในทุกวาระ

“ในยามที่มีสุข จงสรรเสริญพระเจ้า   Happy moments , Praise God ในยามยากลำบาก จงแสวงหาพระเจ้า  Difficult moments, Seek God ในยามนิ่งสงบ จงนมัสการพระเจ้า   Quiet moments, Worship God ในยามเจ็บปวด [...]

ต.ค. 042014
 
จะร่วมหรือไม่ร่วม?

และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบพระคุณ (And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in [...]

ก.ย. 272014
 
สมาชิกในกายเดียวกัน

“ส่วน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ‍คริสต์ และ​แต่​ละ​อวัยวะ​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กาย​นั้น”      Now you are the body of Christ and individually members of it.  (1โครินธิ์ 12:27) ร่ายกายของคนเราจะมีเพียงอวัยวะเดียวไม่ได้ ! [...]

ก.ย. 202014
 
เพลงเก่า!

“ฉันชอบฟังเพลงเก่า ๆ ที่ฉันเคยรัก เพลงเหล่านั้นเปรียบดังความทรงจำที่เราสามารถย้อนกลับไปเยือนได้เสมอ!” (I love hearing old songs I used to love.  They’re like memories we can always go [...]