เม.ย. 142018
 
ใครสร้างครอบครัวของคุณ?

ใครสร้างครอบครัวของคุณ? “ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงเฝ้ารักษานคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า” (Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain.)  (สดุดี / Psalms 127:1) ถ้าพระ [อ่านต่อ]

เม.ย. 072018
 
พระวจนะแห่งปัญญาและฤทธิ์เดช!

พระวจนะแห่งปัญญาและฤทธิ์เดช! “พระวจนะของพระเจ้าทรงชีวิตและทรงพลานุภาพ พระวจนะของพระเจ้าจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ ปลอบประโลมใจของคุณ เยียวยารักษาและเลี้ยงดูจิตวิญญาณของคุณ!” (The Word of God is alive and powerful! It will set you free, comfort  you heal  you and feed  your soul.)  -Matthew Hager พระวจนะของพระเจ้า ให้ปัญญา แต่พระว [อ่านต่อ]

มี.ค. 312018
 
ทำไมการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์จึงสำคัญ?

 ทำไมการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์จึงสำคัญ? การเป็นขึ้นจากตายของพระคริสต์เป็นสิ่งสำคัญเพราะ 1.เป็นหลักฐานหรือพยานยืนยันถึงฤทธานุภาพอันไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหนือความตายขององค์พระเจ้า          1) พระองค์ทรงฤทธิ์ทรงพระชนม์อยู่ ดำรงอยู่ได้ด้วยพระองค์เอง         [อ่านต่อ]

มี.ค. 242018
 
จะสื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์

จะสื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์? “คนโง่พูดเพราะว่า เขาต้องพูดอะไรบ้างอย่างไร คนฉลาดมีปัญญาพูด เพราะว่าเขามีบางสิ่งที่จะพูด!” (Fools speak because they have to say something, wise men speak because they have something to say.) คนบางคนอยากจะสื่อ แต่ไม่มีสาร  ในขณะที่บางคนมีสาร แต่ไม่อยากสื่อ หรือ คนบางคนอยากสื่อ แต่สื่อไม่เป็น ในขณะที่บางคนสื่อเป็ [อ่านต่อ]

มี.ค. 172018
 
เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร?

เราจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร? “พระเจ้าทรงได้รับการถวายพระเกียรติสูงสุดในชีวิตฉัน เมื่อฉันอิ่มเอมใจในพระองค์มากที่สุด!”   (GOD is most glorified in me when I am most satisfied in Him!)   -John Piper เราทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ แต่มีข้อแม้ว่า เราต้องรับผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำ! ดังนั้นจะทำอะไร จงคิดให้ดีๆ เร [อ่านต่อ]

มี.ค. 102018
 
จะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

จะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?  “คริสเตียนคือคนที่ทำให้คนอื่นๆมาเชื่อพระเจ้าได้ง่ายๆ!” The Christian is a person who makes it easy for others to believe in God.)  -Robert Murray McChene- ใครๆ ก็เป็นพยานให้พระคริสต์ได้  แต่แปลกที่ไม่ค่อยมีคนอยากทำ ไม่ค่อยมีคนกล้าเป็นพยานให้พระองค์ในชีวิตประจำวันมากเท่าไรนัก ด้วยเหตุนี้ จึงมีคนมาก [อ่านต่อ]

มี.ค. 032018
 
คุณคือกลิ่นหอมของพระคริสต์?

คุณคือกลิ่นหอมของพระคริสต์? “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of him everywhere.)  (2โครินธิ์ [อ่านต่อ]