พ.ย. 222014
 
ตัวอย่างของข่าวประเสริฐ!

“ฉันคิดว่า การประกาศข่าวประเสริฐเพียงชนิดเดียวที่เป็นที่ยอมรับได้  คือการประกาศข่าวประเสริฐด้วยตัวอย่างที่ประเสริฐ!” (I think the only kind of acceptable evangelization is the evangelization of good example.)             […]

พ.ย. 152014
 
งานของคุณ

“งานของคุณไม่ใช่การตัดสินผู้ใด งานของคุณไม่ใช่การประเมินว่า ใครควรได้อะไร งานของคุณคือการยกชูผู้ที่ล้มลง ฟื้นฟูใจคนที่แตกสลาย และเยียวยารักษาคนที่ทุกข์เจ็บปวด!” (Your job is not to judge Your job is not to figure out if […]

พ.ย. 012014
 
ศาสนาคริสต์ทื่ปราศจากสาวก

“คริสตศาสนาที่ปราศจากการเป็นสาวกมักเป็นศาสนาคริสต์ที่ปราศจากพระคริสต์!” (Christianity without discipleship is always Christianity without Christ.) -Dietrich Bonhoeffer-     ศาสนาคริสต์ย่อมไม่แตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ หากปราศจาก “องค์พระคริสต์”! พระเยซูคริสต์ทรงทำให้คริสตศาสนามีชีวิตและมีความหมายขึ้นมา! ศาสนาคริสต์และศาสนาใด ๆ […]

ต.ค. 252014
 
ความใจกว้าง vs ความหยิ่งทรนง!

“ความใจกว้างคือ การให้มากกว่าที่คุณทำได้  ความหยิ่งทระนงคือ การรับน้อยกว่าที่คุณจำเป็น!” (Generosity is giving more than you can, and pride is taking less than you need.)  -Khalil […]

ต.ค. 182014
 
เครียดไปทำไม

“ความเครียดทำให้คุณเชื่อว่าทุกสิ่งต้องเกิดขึ้น ณ บัดนี้ แต่ความศรัทธาคือ ให้ความมั่นใจแก่คุณอีกครั้งว่าทุก ๆ สิ่งจะเกิดขึ้นในเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนด!” (Stress makes you believe that Everything has to happen right now. Faith reassures […]

ต.ค. 112014
 
พระเจ้าในทุกวาระ

“ในยามที่มีสุข จงสรรเสริญพระเจ้า   Happy moments , Praise God ในยามยากลำบาก จงแสวงหาพระเจ้า  Difficult moments, Seek God ในยามนิ่งสงบ จงนมัสการพระเจ้า   Quiet moments, Worship God ในยามเจ็บปวด […]