มิ.ย. 132018
 

เงินและทองเราไม่มี! พระธรรม        กิจการ 3:1-26 อ้างอิง            ลก.22:68;สดด.51:1;55:17;ยน.10:23;อสย.43:25;44:22;กจ.14:8;22:5;มก.15:11;ปฐก.12:3;22:18;รม.1:16 บทนำ            เมื่อเราติดตามพระคริสต์ และ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 062018
 

คำเทศนาแรกในวันเปิดคริสตจักร! พระธรรม      กิจการ  2:14-47 อ้างอิง           อสย44:3;อสย53:10;กจ21:9-12;ลก21:11;สดด105:1;110:1;ยอล2:28-32;1คร6:14;15:15;ฮบ13:20; คส2:12;ยรม36:3 บทนำ           ในวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิต [อ่านต่อ]

พ.ค. 302018
 

กำเนิดคริสตจักร (1) พระธรรม        กิจการ 2:1-13 อ้างอิง             ลนต.23:15-16;1คร.14:23;กจ.2:12;4:31;ลก.2:25;1ปต.1:121;อฟ.5:18;กจ.13:13;14:24;15:35 บทนำ              คริสตจักรเกิดขึ้นตามวันเว [อ่านต่อ]

พ.ค. 232018
 

พระเยซูกำลังจะไปพระวิญญาณจะมา พระธรรม     กิจการ 1:1-26 อ้างอิง         ลก.1:1-4;มธ.28:19-20;ยน.20:12;สดด.69:25 บทนำ          พระเยซูกระทำกิจสำคัญจนสำเร็จ ดังบันทึกไว้ในพระธรรมลูกา จากนั้น พระองค์ทรงมอบหมายภารกิจให้สาวกของพระองค์กระทำต่อ โดยอาศัยความ [อ่านต่อ]

พ.ค. 092018
 

พระเยซูกับสาวกที่พระเยซูทรงรัก พระธรรม        ยอห์น 21:1-25 อ้างอิง              ยน.20:14,19,26;18:18,13:23,11:16,2:1,1:45;มธ.4:21;26:33;ลก.5:4-7;24:16 บทนำ              แม้ว่าเปโตรจะล้ [อ่านต่อ]

พ.ค. 022018
 

จุดประสงค์ของพระคัมภีร์เล่มนี้ พระธรรม      ยอห์น 20:1-31 อ้างอิง           มธ.28:1-10;มก.16:1-8;ลก.24:1-12 บทนำ            ผู้เขียนพระธรรมยอห์น ต้องการให้หลักฐานพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากตายท่ามกลางพยานรู้เห็นหลายคน พระองค์ทรงเป [อ่านต่อ]

มี.ค. 152018
 

เราจะปฏิเสธพระเยซูต่อไปอีกหรือ? พระธรรม        ยอห์น 18:1-40 อ้างอิง            ยน.3:14,32; 6:39,64;7:26;8:28;48;12:32-33;13:38;19:9;11:49-55;21:9 บทนำ             ช่างน่าเศร้าที่คนที่พระเยซูคริสต์เสด [อ่านต่อ]