ก.ย. 172014
 

ยามดีและยามร้าย พระธรรม        ปัญญาจารย์ 7:1-29 อ้างอิง           สภษ.30:10;22:1,14;20:9;15:31-32;14:13,29;13:18;11:19;8:14;7:23;2:16-19;5:3-5;ปญจ.1:1,15,17; 2:13-14,24;3:14;8:12-14;11:7 บทนำ           เราไม่ควรดำเนินชีวิตแบบสุดโต่ง เราต้องรู้จักปล่อยวางในเรื่องที่ควรปล่อยวาง แต่ต้องไม่หย่อนยานในหลักการ และรู้จักสำรวจดูตัวเองว่า เราดีกว่าผู้อื่นอย่างที่เราคิดจริง ๆ หรือไม่ ! เราต้องระมัดระวังกับดักในชีวิต เราต้องเที่ยงธรรมซื่อตรงในทางของพระเจ้าตลอดชีวิตของเรา! บทเรียน 7:1 [...]

ก.ย. 102014
 

ความสับสนของความปรารถนา พระธรรม        ปัญญาจารย์ 6:1-12 อ้างอิง              ปญจ.1:14;2:14-15;3:15;5:13,19;โยบ 3:3,16 ;1พศด.29:15;สภษ.27:20;สดด.39:6 บทนำ           มนุษย์เรามีความปรารถนามากมาย อยากหล่อ สวย อยากรวย อยากดัง หรืออยากมีความสุขสนุกสนานในชีวิต แต่สุดท้ายก็พบว่า สิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมาย ไม่เหลืออะไรเลย เมื่อไม่มีพระเจ้าอยู่ในความสัมพันธ์กับสิ่ง      เหล่านั้น [...]

ก.ย. 032014
 

ยำเกรง พระเจ้า และความพึงพอใจในสิ่งที่พระองค์ประทานให้ พระธรรม        ปัญญาจารย์ 5:1-20 อ้างอิง               สดด.66:13-14;โยบ 1:21;สดด.49:17;1ทธ.6:7 บทนำ           ชีวิตของเราต้องเริ่มต้นด้วยความยำเกรง และก็จบลงด้วยความยำเกรงในพระองค์เช่นกัน! อย่าให้เราจดจ่ออยู่กับการหาเงินทอง ความมั่งคั่งหรือความสำเร็จมากเกินไป จนไม่ได้ชื่นชมกับผลงานแห่งน้ำพักน้ำแรงของเรา ด้วยใจที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์! บทเรียน 5:1 “เจ้า​จง​ระวัง​เท้า​ของ​เจ้า [...]

ส.ค. 272014
 

ใครจะปลอบใจ? พระธรรม        ปัญญาจารย์ 4:1-16 อ้างอิง                ปญจ.3:13,16;10;18;สภษ.27:20;30:7-9 บทนำ               ความเกียจคร้าน ความอิจฉาริษยา ความโง่ และการตรากตรำโดยปราศจากการทรงนำและอวยพรของพระเจ้า ล้วนเป็นอนิจจังอย่างแท้จริง! บทเรียน 4:1 “ข้าพ‌เจ้า​หัน​มา​พิจาร‌ณา​การ​ข่ม‍เหง​ทุก​รูป‍แบบ​ที่​เกิด‍ขึ้น​ภาย‍ใต้​ดวง‍อา‌ทิตย์ และ​ดู‍เถิด น้ำ‍ตา​ของ​ผู้​ถูก​ข่ม‍เหง​ไม่‍มี​คน​ปลอบ‍ใจ​เขา ผู้​ข่ม‍เหง​เขา​นั้น​มี​อำนาจ​อยู่​ใน​มือ จึง​ไม่‍มี​ใคร​ปลอบ‍ใจ​เขา​ได้” [...]

ส.ค. 202014
 

มีวาระสำหรับทุกสิ่ง พระธรรม        ปัญญาจารย์ 3:1-22 อ้างอิง            ปญจ.1:3,9,13;2:3,7,14,24;3:1;11,17;5:7;6:10;7:18;8:6,12-13;11:9;12:7,14 บทนำ            ชีวิตก็เหมือนฤดูกาล ที่มีการเปลี่ยนแปลง และการหมุนเวียนกลับไปกลับมาเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลา ชีวิตจึงไม่เที่ยงแท้แน่นอน ! วันนี้ คุณจะทำอะไรบ้าง ที่จะส่งผลที่เที่ยงแท้จากชีวิตไม่เที่ยงแท้ที่คุณกำลังดำเนินอยู่ อย่างมีความสุขเปรมปรีดิ์?  บทเรียน  3:1 “มี​ฤดู‍กาล​สำหรับ​ทุก‍สิ่ง [...]

ส.ค. 132014
 

อนิจจังและพระเจ้า พระธรรม        ปัญญาจารย์ 2:1-26 อ้างอิง            1พกษ.4:23;10:10,23-27;14-22;1พศด.29:25;9:22-27;2พศด.9:22-27;ปญจ.3:13;5:18;9:7;1:12-18; อสย.56:12;ลก.12:19;1คร.15:32;โยบ 5:7;14:1 บทนำ           ความสนุกสนานและการตรากตรำทำงานไม่ได้ให้ความสุข ความหมายหรือความพึงพอใจที่แท้จริงแก่เรา หากว่าเราตัดพระเจ้าทิ้งออกไป! บทเรียน 2:1 “ข้าพ‌เจ้า​รำพึง​ว่า “มา​เถอะ มา​ลอง​สนุก‍สนาน​กัน​ดู จง​สนุก​ให้​เต็ม‍ที่” แต่​ดู‍เถิด เรื่อง​นี้​ก็​อนิจ‌จัง​เช่น‍กัน” [...]

ส.ค. 062014
 

สารพัดอนิจจัง พระธรรม        ปัญญาจารย์      1:1-18 อ้างอิง           ปญจ.1:1,12;2:3,11-12,16,26,3:10,15-17;7:13,23,27;8:10;12:8,12;สดด.39:5-6;19:5-6;88:12; สภษ.27:20;ยรม.45:3 บทนำ           อนิจจัง เหนื่อยอ่อน กินลมกินแล้ง ทุกข์ระทม และเศร้าโศก นี่คือ ปรากฏการณ์จริงของชีวิตบนโลกนี้      แต่หากชีวิตของเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้อง และใกล้ชิดสนิทสนม มุมมองและชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง! บทเรียน   [...]