ก.ค. 202016
 

ปฏิมากรทองคำ & เตาไฟ พระธรรม        ดาเนียล 3:1-30 อ้างอิง             ดนล. 1:6,7,17;2:12-14;4:1;5:11,13;6:7,13,20,25 บทนำ              แม้เราจะได้รับพระพรมากมายในชีวิต เพราะความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า แต่เราอาจประสบกับอุบัติภัยอย่างไม่คาดฝัน เพราะการยืนหยัดในความเชื่อของเราเช่นกัน ดังนั้นขอให้เราตื่นตัว หนักแน่น และพร้อมเผชิญกับวิกฤติต่าง ๆ ของชี [อ่านต่อ]

ก.ค. 132016
 

พระสุบินของกษัตริย์ (2) พระธรรม        ดาเนียล 2:24-45 อ้างอิง             ดนล.1:6-7,17-20,2:6,10-14,22,28,44-45;3:30;4:5,9,25-26;5:11-13;6:13,27;7:5-7,23;8:17,25;11:36 บทนำ             ดาเนียลรู้ความลี้ลับของความฝันจากการเปิดเผยของพระเจ้า เราก็เรียนรู้จักความจริงที่ซ่อนไว้ในพระวจนะของพระองค์ จากการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอ [อ่านต่อ]

ก.ค. 062016
 

พระสุบินของกษัตริย์ (1) พระธรรม        ดาเนียล 2:1-23 อ้างอิง              ปฐก.20:3;40:8;31:5;41:8,32;อพย.7:11;3:15;ยรม.23:24;32:19;27:9;33:3 บทนำ              พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงปัญญาและฤทธานุภาพ พระองค์สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบคำถามได้ทุกคำถาม พระองค์พร้อมประทานสติปัญญาและกำลังให้แก่เรา  หากว่าเราติดสนิท ติดตามและพร้อมรับใช้พระองค์ด้วยความเชื่ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 292016
 

4 หนุ่ม  โดดเด่น พระธรรม        ดาเนียล 1:1-21 อ้างอิง             2พกษ.24:1,10-16,20:17-18;2พศด.36:5-6,10;อสย.39:7-8 บทนำ             ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เราสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นพยานเพื่อพระองค์ได้เสมอ หากเรามีชีวิตและจุดยืนที่แน่วแน่ในพระองค์! บทเรียน 1:1 “ใน​ปี​ที่​สาม​ของ​รัช‌กาล​เย‌โฮ‌ยา‌คิม​กษัตริย์ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 222016
 

ดาเนียล (Daniel) บทนำ 1) ผู้เขียน = ดาเนียล พระธรรมดาเนียล บ่งบอก  (ดนล.9:2;10:2) พระเยซูสนับสนุน  (มธ.24:15)  ซึ่งอ้างพระธรรมดาเนียล 9:27;11:31;12:11 ภูมิหลังของดาเนียล: ดาเนียลเป็นอนุชนที่มีเชื้อสายผู้มีชาติตระกูลสูง ถูกจับตัวเป็นเชลยจากยูดาห์ไปยังบาบิโลน โดยเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน (605 ก.ค.ศ.; ดนล.1:1)  ในช่วงสมัยกษัตริย์ เยโฮยาคิมแห่ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 082016
 

พระธรรม        1ยอห์น 5:1-21 อ้างอิง            1ยน.1:10;2:13,23;3:4,14,21-23;4:6;5:5,11,16 บทนำ            คนที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทำบาปและมีชัยชนะ เพราะความเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้า แล้วคุณเองมีชัยชนะอย่างนั้นในชีวิตของคุณหรือไม่? บทเรียน 5:1 “คน​ที่​เชื่อ​ว่า​พระ‍เยซู​เป็น​พระ‍คริสต์ ก็​เกิด​จาก​พระ‍เจ้า และ​คน​ที่​รัก​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ให้​กำ‌เ [อ่านต่อ]

เม.ย. 272016
 

พระธรรม        1ยอห์น 3:1-24 อ้างอิง             ยน.1:12,29;5:24;13:34;15:12,17;ปฐก.4:8 บทนำ              ชีวิตของคริสเตียนต้องสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมา หลักฐานที่พิสูจน์ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าคืออะไร บทเรียนในวันนี้จะบอกเรา! บทเรียน 3:1 “ลอง​คิด‍ดู พระ‍บิดา​ได้​ประ‌ทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​เพียง‍ไร​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระ‍เจ้า และ​เ [อ่านต่อ]