พ.ย. 252015
 

คำเตือนสติ พระธรรม        ยากอบ 5:1-20 อ้างอิง            มธ.5:43-47;6:19;มก.6:13;1ปต.4:8;ฉธบ.24:14-15;1พกษ.17:1;18:1,42-45;สดด.103:8;สภษ.10:12; โยบ 1:21-22; 2:10 บทนำ อย่าให้เราสนุกหรือจมอยู่กับบาปไม่ว่าจะเป็นบาปชนิดใด อย่าให้เราตัดสินกล่าวโทษผู้ใด อย่าให้ถอดใจยอมแพ้ในการยืนหยัดในทางดี ขอให้ทรหดอดทนและเพียรรู้ทุกอุปสรรคปัญหา ขอให้เรามีความเชื่อและ [อ่านต่อ]

พ.ย. 182015
 

จงระวังแรงจูงใจและท่าทีของคุณ พระธรรม        ยากอบ 4:1-17 อ้างอิง             ทต.3:9;มธ.5:21-22;สดด.18:41;อสย.54:5;1คร.6:19;สภษ.3:34;อฟ.4:27;สดด.73:28;ลก.6:25;โยบ 5:11; รม.1:30;อสย.53:22;สภษ.27:1;โยบ 7:7;กจ.18:21;ลก.12:47 บทนำ อะไรคือสาเหตุหรือต้นเหตุที่ทำให้คุณมีความทุกข์เจ็บปวด และขัดแย้งกับผู้อื่น? มีอะไรบ้างที่เกิดจากแรงจูงใจ หรือทัศนคติ ผิด ๆ [อ่านต่อ]

พ.ย. 042015
 

ลิ้น จงควบคุมมัน ก่อนที่มันจะทำลายคุณ! พระธรรม        ยากอบ 3:1-18 อ้างอิง            อฟ.4:11;ยก.5:19;2:18;1:17;มธ.7:1-16;5:9;1คร.11:7;รม.2:21;3:9-20;14:19;12:9;1พกษ.8:46;  สดด.39:1;32:9; 12:3-4;73:8-9;140:3;ฟป.1:11 บทนำ ลิ้นเป็นอวัยวะที่เล็ก ๆ แต่สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ทั้งต่อคนพูด คนรอบข้าง และต่อโลกนี้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ลิ้นสามารถฆ่าคน [อ่านต่อ]

ต.ค. 212015
 

ความลำเอียง ความเชื่อ และการประพฤติ พระธรรม        ยากอบ 2:1-26 อ้างอิง             ลนต.19:18;อพย.20:13-14;ฉธบ.5:17-18;ปฐก.22:1-4;15:6;2พศด.20:7;อสย.41:8;ยชว.2:1-21 บทนำ             คนของพระเจ้าต้องไม่เป็นคนลำเอียง เลือกชั้นวรรณะในการคบหาและในการให้บริการ ไม่เป็นคนที่ปากบอกว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่พฤติกรรมไม่สอดคล้องเลย คนของพระเจ้าต้องเป็นคนที่ม [อ่านต่อ]

ก.ย. 302015
 

การทดสอบ & การทดลอง พระธรรม        ยากอบ 1:1-27 อ้างอิง             กจ.15:13;26:7;15:23;1ปต.1:7;สภษ.2:3-6;สดด.51:6;119:113:103:15-16;102:4,11;85:12; 136:7;19:7;34:13;39:1;141:3 บทนำ             ชีวิตของเราหนีไม่พ้นการทดสอบและการทดลอง แล้วเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร? อาจารย์ยากอบมีคำแนะนำที่ดีที่เราควรปฏิบัติตาม! บทเรียน 1:1     “จาก ยา‌ก [อ่านต่อ]

ก.ย. 232015
 

I ใครคือผู้เขียนพระธรรมยากอบ? ยากอบ 1:1 เปิดเผยว่าผู้เขียนคือ (………………….) คำถามคือยากอบคนใด? ยากอบ(……………………) ผู้มีน้องชายชื่อยอห์น? มธ.4:17-22 “ตั้ง‍แต่​นั้น​มา พระ‍เยซู​ได้​ทรง​ตั้ง‍ต้น​ประ‌กาศ​ว่า “จง​กลับ‍ใจ​เสีย​ใหม่ เพราะ​ว่า​แผ่น‍ดิน​สวรรค์มา​ใกล้​แล้ว” 1 [อ่านต่อ]

ก.ย. 162015
 

ฟิเลโมนเพื่อนรัก พระธรรม        ฟิเลโมน 1:1-25 อ้างอิง             คส.4:9-12,14,17,คส.1:7;กจ.12:12,25;13:13;15:37-39;19:29;27:2;1ทธ.4:10;2ทธ.4:11 บทนำ             มีใครบางคนที่ต้องการได้รับโอกาสใหม่ในชีวิต แต่คงจะเป็นไปไม่ได้ หากไม่มีผู้ใดช่วยเขาให้เริ่มต้นใหม่ หากคุณเป็นบุคคลคนนั้นที่จะช่วยเขาได้ คุณจะยอมหรือไม่? บทเรียน 1:1      “จากเปา‌โล​ผู้​ถู [อ่านต่อ]