มี.ค. 042015
 

พวกที่น่าสมเพชที่สุด!  พระธรรม        1โครินธ์ 15:12-34 อ้างอิง             ยน.11:24;1ธส.2:19;4:14;1คร.4:9;6:14;3:23;กจ.2:24;17:32;23:8;26:23;รม.4:25;5:12,14-18;8:38; 2ทธ.2:18;2ปต.1:11;มธ.9:24;22:44;1ปต.1:3;ดนล.2:44;7:14,27 บทนำ             หากพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย พวกคริสเตียนจะเป็นพวกที่น่าสมเพชเวทนามากที่สุด เพราะหลงผิดหลงเชื่อความเท็จมาตลอด แต่เพราะว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากตายแล้วจริง ๆ พวกคริสเตียนจึงเป็นพวกที่มีความสุขที่สุด เพราะว่าพวกเรามั่นใจว่า พวกเราจะเป็นขึ้นมาจากตาย และอยู่กับพระเจ้าอย่างเป็นสุขตลอดไปเป็นนิตย์ บทเรียน […]

ก.พ. 252015
 

จงทำทุกสิ่งอย่างมีระเบียบ พระธรรม        1โครินธ์ 14:26-15:11 อ้างอิง             รม.2:16;7:1;15:33;1คร.11:5,13;12:7-10,31;13:2;14:2,6,32-33,37,40;อฟ.5:22;1ยน.4:6;2คร.10:7; ปฐก.3:16;1ทธ.2:11-12;กจ.11:27;อสย.40:9 บทนำ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข ขอให้เรากระทำทุกอย่างในคริสตจักรอย่างมีระเบียบวินัย พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก ขอให้เราจงกระทำทุกอย่างด้วยความรักเมตตา พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งฤทธานุภาพ ขอให้เราจงนมัสการสรรเสริญพระองค์! บทเรียน  14:26 “เพราะ‍ฉะนั้น พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย​จะ​ว่า​อย่าง‍ไร? เมื่อ​พวก‍ท่าน​มา​ชุม‌นุม​กัน แต่‍ละ‍คน​ก็​มี​เพลง‍สดุดี […]

ก.พ. 182015
 

ภาษาแปลก ๆ vs การเผยพระวจนะ พระธรรม        1โครินธ์ 14:1-25 อ้างอิง             1คร.12:1-10;31;11:5,13,24;3:11;2:15;13:2;2คร.8:7 บทนำ              ภาษาแปลก ๆ เป็นของประทานอย่างหนึ่งที่เรายอมรับได้ เพราะปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์ แต่ก็มีคำแนะนำว่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักร ภาษาแปลก ๆ จะต้องถูกใช้ควบคู่กับการแปลด้วย  […]

ก.พ. 112015
 

ความรัก พระธรรม        1โครินธ์ 13:1-13 อ้างอิง             1คร.14:2;1คร.12:9;8:2;5:2;2คร.8:7;มก.16:17;สดด.131:2;สภษ.10:12;17:9;กจ.11:27;2:45;2ยน.4;  3ยน.3,4 บทนำ              ความรักเป็นคำที่คนพูดกันมากที่สุด แต่กลับมีอยู่ในการครอบครองน้อยที่สุด เป็นสิ่งที่คนอยากได้มากที่สุด แต่กลับมอบให้แก่กันน้อยที่สุด เวลานี้ คุณมีความรักดังที่กล่าวนี้ไหม? บทเรียน 13:1 “แม้​ข้าพ‌เจ้า​จะ​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ ที่​เป็น​ภาษา​มนุษย์​หรือ​ทูต‍สวรรค์​ได้ แต่​ไม่‍มี​ความ​รัก ข้าพ‌เจ้า​เป็น​เหมือน​ฆ้อง​หรือ​ฉาบ​ที่​กำลัง​ส่ง​เสียง” […]

ก.พ. 042015
 

ของประทานในกายเดียว   พระธรรม        1โครินธ์ 12:1-31 อ้างอิง             1คร.1:7;10:32; 12:9-10;14:1,12;37,39;16:22 บทนำ              เราแม้จะแตกต่างและหลากหลาย แต่เราถูกออกแบบมาให้อยู่ในกายเดียวกัน คือ คริสตจักร ขอให้เราใช้ของประทานของเราในการเสริมสร้างและรับใช้ซึ่งกันและกัน!  บทเรียน  12:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ข้าพ‌เจ้า​อยาก​ให้​ท่าน​เข้า‍ใจ​เกี่ยว‍กับ​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​พระ‍วิญ‌ญาณ”        […]

ม.ค. 282015
 

นมัสการและมหาสนิท พระธรรม        1โครินธ์ 11:1-34 อ้างอิง             1คร.4:16;ฟป.3:17;ปฐก.1:26-27;2:18-23;อพย.24:6-8;ยรม.31:31-34 บทนำ              เราต้องทำตามคำสอนในพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูคริสต์กับสาวกของพระองค์เป็นแบบอย่างให้เราทำตาม! บทเรียน 11:1 “ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​ข้าพ‌เจ้า เหมือน​กับ​ที่​ข้าพ‌เจ้า​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​พระ‍คริสต์”        (Be imitators of me, as I am of […]

ม.ค. 262015
 

  ยอห์นผู้ให้บัพติศมา และพระเยซู  (มัทธิว 3:1-17) คำนำ หลายปีมาแล้วผมและภรรยานั่งดูรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดงานประกาศของบิลลี่ เกรแฮมในดัลลัส เท็กซัส มีเพลงร้องนำเพราะๆจากไมเคิล ดับเบิ้ลยู สมิท และวงดนตรีไกเธอร์ โวคัล แบนด์ พอถึงเวลาบิลลี่ เกรแฮมต้องขึ้นพูด ผู้ที่ขึ้นไปกล่าวแนะนำคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุช (คนพ่อ) […]