เม.ย. 272016
 

พระธรรม        1ยอห์น 3:1-24 อ้างอิง             ยน.1:12,29;5:24;13:34;15:12,17;ปฐก.4:8 บทนำ              ชีวิตของคริสเตียนต้องสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมา หลักฐานที่พิสูจน์ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าคืออะไร บทเรียนในวันนี้จะบอกเรา! บทเรียน 3:1 “ลอง​คิด‍ดู พระ‍บิดา​ได้​ประ‌ทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​เพียง‍ไร​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระ‍เจ้า และ​เ [อ่านต่อ]

มี.ค. 162016
 

1ยอห์น 2 พระธรรม        1ยอห์น 2:1-29 อ้างอิง             1ธส.2:11;1ยน.2:1,9,12,13,28;3:7,14;มธ.11:29;1คร.10:14;รม.8:34;13:11,12;3:25;กจ.20:30; 2คร.1:21;ยน.14:15;16:33;5:38;สภษ.27:20;คส.3:4;ทต.1:16;ลนต.19:17;ปฐก.3:6;2ปต.1:12 บทนำ            หากเรารู้จักกับพระเจ้า เราจะประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า เราจะแสดงออกมาโดยการรักคนอื่น อย่างที่พระคริสต์ทรง [อ่านต่อ]

มี.ค. 092016
 

พระธรรม        1ยอห์น 1:1-10 อ้างอิง              ยน.1:2,14;3:19-21;11:25;14:6,15; 15:27;19:35;1ยน.2:1,11-12,28;3:1,11;4:10-12;5:17 บทนำ              เราทุกคนล้วนทำบาป เราไม่อาจมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ แต่โดยพระคุณ พระเยซูคริสต์ทรงรักโทษบาปแทนเรา ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ ทรงประทานชีวิตนิรันดร์และทำให้เราสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า พระบิดา พระบุตร [อ่านต่อ]

มี.ค. 022016
 

พระธรรม        3ยอห์น 1:1-15 อ้างอิง             กจ.20:33,35;19:29; 1130;รม.16:23;1คร.1:14;2ยน.1; ยน.15:21;1ทธ.3:7;อฟ.6:23 บทนำ   ในคริสตจักรของคุณมีคนดี ๆ ที่คุณชื่นชม และนำเขามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตหรือการรับใช้ของคุณบ้างไหม? และมีใครที่คุณรู้สึกรับไม่ได้ในความอยากเป็นใหญ่หรือการทำอะไรเอาแต่ใจของเขาเองบ้างหรือไม่? คุณได้ทำอะไรบ้างที่จะทำให [อ่านต่อ]

ก.พ. 242016
 

2ยอห์น พระธรรม        2ยอห์น 1-13 อ้างอิง             ยน.13:34;15:12,17 บทนำ              ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน มักมีผู้สอนเทียมเท็จเดินทางประกาศเผยแพร่คำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในท่ามกลางผู้เชื่อในพระคัมภีร์ ที่น่าห่วงใยก็คือ มีผู้ที่เชื่อพระเจ้าจำนวนไม่น้อยที่ถูกหลอกลวง หลงเชื่อคำสอนเหล่านั้น และออกไปนอกทางที่ควรเดิน [อ่านต่อ]

ก.พ. 102016
 

พระธรรม        ฮักกัย 2:1-23 อ้างอิง            อสร. 3:12;ฮบ.12:26;อพย.28:9;29:45-46;กดว.19:11-22;ปฐก.12:2;38:18;ลนต.25:21;สดด.128:1-6;ยอล.2:14;2คร.1:22 บทนำ            ไม่ว่า เราตกต่ำหรือย่ำแย่มาสักเท่าไรในชีวิต ขอให้วันนี้ เราพร้อมให้พระเจ้าทรงชำระและใช้เรา เราจะมีโอกาสได้เห็นพระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรายิ่งกว่าเดิม เพียงแต่ขอให้ [อ่านต่อ]

ก.พ. 032016
 

พระธรรม        ฮักกัย 1:1-15 อ้างอิง             เอสรา 3:12;4:24-5:2;6:14 บทนำ             พระธรรมฮักกัย เป็นสารที่มาจากพระเจ้า ผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกัย ในราวปี 520 ก.ค.ศ. หลังจากที่ชาวอิสราเอลเดินทางกลับมาจากเป็นเชลยในบาบิโลนแล้ว เป็นเวลานานพอควร แต่ก็ยังคงปล่อยให้พระวิหารอยู่ในสภาพปรักหักพังโดยไม่ได้บูรณะซ่อมแซมให้ดี พระเจ้าจึงตรัสผ่านฮักกัยเพื่อก [อ่านต่อ]