พ.ย. 222017
 

จงเข้าสนิทกับพระคริสต์! พระธรรม        ยอห์น 15:1-27 อ้างอิง            ยน.5:36;6:35,56;7:7;8:26;9:41;10:11,34;13:16-18,10,34;14:16-17,26;16:3;17:14;21:24 บทนำ            เราจะเป็นคริสเตียนโดยไม่เข้าสนิทกั [อ่านต่อ]

ต.ค. 252017
 

ตรีเอกานุภาพ พระธรรม        ยอห์น 14:1-31 อ้างอิง             ยน.7:34;15:12,17;1ยน.3:23;2ยน.5 บทนำ            พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ออกมาเป็น 3 พระภาค คือ พระบิดา  พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ห [อ่านต่อ]

ต.ค. 042017
 

ล้างเท้า และล้างใจด้วยใจรัก พระธรรม        ยอห์น 13:1-38 อ้างอิง             ยน.11:28,55;16:4-5;27-28,30;17:6;18:27;19:26;20:2;4:26;6:70;7:39;8:24,42;15:16,19-20;14:27,29;12:5-6,27,23;21:7,18-20 บทนำ         &n [อ่านต่อ]

ก.ย. 132017
 

สาวกที่ไว้ใจไม่ได้ ผู้นำศาสนาที่น่ากลัว และสตรีผู้เปี่ยมศรัทธา  พระธรรม        ยอห์น 12:1-50 อ้างอิง             ยน.1:49;2:22;3:14;11:42-45,55;12:11-18,34,46;13:29-32;14:3,9,30;16:15,17:1,24;19:40 บทนำ        & [อ่านต่อ]

ส.ค. 302017
 

ถ้าเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระธรรม        ยอห์น 11:1-57 อ้างอิง             มธ.9:24;10:3;21:17;มก.14:3;ลก.7:38;10:38-42;19:41;24:2;ยน.3:15;8:59;10:40;19:40;20:7;กจ.1:13;โยบ 2:11;ดนล.12:2 บทนำ       &nb [อ่านต่อ]

ส.ค. 092017
 

ผู้เลี้ยงที่ดี พระธรรม        ยอห์น 10:1-42 อ้างอิง            มก.6:34;9:32;ยน.16:25;6:35;5:40;3:15;1:4;ยรม.23:1;อสค.34:2;สดด.23:1;อสย.56:8;1ปต.2:25;5:4; ฮบ.13:20 บทนำ             พระเยซูคริสต์เป็นผู้เลี้ย [อ่านต่อ]

ก.ค. 262017
 

คนตาบอดฝ่ายวิญญาณ พระธรรม        ยอห์น 9:1-41 อ้างอิง             มธ.23:7;12:1-14;ลก.13:2;ยน.11:4-9;8:14;7:13;มก.7:33;8:23;อสย.66:รม.10:14;2พกษ.5:10; กจ.3:2,10;รม.2:19;ยชว.7:19;สดด.34:15-16;ยรม.23:1;อสค.34:2;ปฐก.18:23,32 บทนำ      [อ่านต่อ]