ธ.ค. 172014
 

ปัญหาเรื่องการแต่งงาน (1) พระธรรม        1โครินธ์ 7:1-24 อ้างอิง              1คร.7:4-17; 26,39;6:20;14:33;2คร.8:8;11:17 บทนำ คริสเตียนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพหรือสถานภาพใด เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรา ก็ขอให้เราอยู่ในสภาพหรือฐานะนั้นด้วยการสำแดงพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ให้ทุกคนได้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรามีครอบครัวก็ขอให้ชีวิตครอบครัวของเราเป็นพยานที่ดีที่ถวายเกียรติแด่พระคริสต์ บทเรียน 7:1 “เกี่ยว‍กับ​เรื่อง​ที่​พวก‍ท่าน​เขียน​มา​นั้น “การ​ที่​ผู้‍ชาย​ไม่​แตะ‍ต้อง​ผู้‍หญิง​เลย​ก็​ดี​แล้ว”       (Now […]

ธ.ค. 102014
 

ฟ้องกัน ประจานกันเอง! พระธรรม        1โครินธ์ 6:1-20 อ้างอิง             มธ.18:17;19:28;ลก.22:30;ฉธบ.17:7,19:19;1คร.1:2;4:14;5:1,12;2คร.6:14-15;7:23;10:23 บทนำ             หากเราเชื่อในพระเยซูคริสต์จริง ๆ เราจะไม่ฟ้องร้องกันจนขึ้นโรงขึ้นศาล หากเป็นเรื่องที่สามารถตัดสินกันเองได้ภายในคริสตจักร และเราจะไม่ยอมรับหรือปล่อยให้มีการลดหย่อนมาตรฐานศีลธรรมทางเพศให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาภายในคริสตจักร โดยไม่จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยตามครรลองของพระคัมภีร์ บทเรียน 6:1 “เมื่อ​มี​ใคร​ใน​พวก‍ท่าน​เป็น​ความ​กัน เขา​กล้า​ไป​รับ​การ​พิพาก‌ษา​จาก​คน​ไม่​ชอบ‍ธรรม แทน​ที่​จะ​รับ​จาก​ธรร‌มิก‌ชนหรือ?”        […]

ธ.ค. 032014
 

คนที่ไม่ควรคบ พระธรรม        1โครินธ์ 5:1-12 อ้างอิง              1คร.1:8;10:27,14,;2คร.7:7-12;ลนต.18:8;ฉธบ.16:3;22:30;27:20;1ธส.2:17;2ธส.3:6 บทนำ คนมักคิดว่าคริสตจักรเป็นที่ของนักบุญที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง แต่จริง ๆ แล้ว ก็ยังคงมีคนกระทำบาปผิดอยู่ และบางครั้งไม่มีผู้ใดจัดการกับความผิดบาปเหล่านั้น แต่กลับปล่อยเฉย แบบไม่สนใจที่จะแก้ไข ในคริสตจักรโครินธ์ก็มีปัญหานั้นเช่นกัน แต่ อ.เปาโล ได้กำชับให้มีการจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว บทเรียน […]

พ.ย. 262014
 

อย่าออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์ พระธรรม        1โครินธ์ 4:1-21 อ้างอิง             1คร.1:18-19,31;3:5;13,19-20;4:14;6:5;7:17;9:12,14,17,18,23;11:1;15:1;16:10;2คร.10:18;11:23-27 บทนำ             เราควรจะสำนึกอยู่เสมอว่า เราเป็นคนของพระเจ้า เราเป็นผู้รับใช้และผู้รับฉันทะในการเป็นตัวแทนในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า เราต้องถ่อมใจ และรวมพลังเป็นหนึ่งในการทำพันธกิจของเรา! บทเรียน 4:1 “ให้​ทุก‍คน​ถือ‍ว่า​เรา​เป็น​คน​เช่น‍นี้​คือ​เป็น​เหมือน​คน​รับ‍ใช้​ของ​พระ‍คริสต์ และ​เป็น​ผู้​รับ​มอบ​ฉัน‌ทะ​ให้​ดู‍แล​สิ่ง​ล้ำ‍ลึก​ของ​พระ‍เจ้า”            (This is […]

พ.ย. 192014
 

เพื่อนร่วมงานเพื่อพระเจ้า พระธรรม        1โครินธ์ 3:1-23 อ้างอิง             1คร.1:12;6:19;2คร.6:16;กจ.18:4-11,24-28;สดด.94:11;โยบ บทนำ               พระเจ้าประสงค์ให้เราร่วมมือกัน ไม่ใช่แตกแยกกันหรือขัดเคืองกัน พระเจ้าประสงค์ให้เราตระหนักว่า เราเหล่าผู้เชื่อล้วนเป็นของพระคริสต์เหมือนกัน เราจึงควรร่วมมือกันทำงานเป็นทีมถวายเกียรติแด่พระองค์!   บทเรียน 3:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ข้าพ‌เจ้า​ไม่​อาจ​จะ​พูด​กับ​ท่าน เหมือน​พูด​กับ​พวก​ที่​อยู่​ฝ่าย​จิต‍วิญ‌ญาณ แต่​ต้อง​พูด​เหมือน​พวก​ที่​อยู่​ฝ่าย​เนื้อ‍หนัง […]

พ.ย. 122014
 

กางเขน ความล้ำลึก และพระวิญญาณ   พระธรรม        1โครินธ์ 2:1-16 อ้างอิง             1คร.1:17,20-23,27;2:1,4-6,13,18;3:1;4:10;9:22;2คร.11:29-30;12:1,7 บทนำ เรื่องกางเขนเป็นเรื่องสุดล้ำลึกที่ผู้ไม่รู้ คิดว่าเป็นเรื่องโง่เขลา แม้แต่ซาตาน นักปราชญ์ บัณฑิต และบรรดาผู้รู้ทั้งหลายในโลกก็ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยให้รู้จึงเข้าใจ และคนที่เปิดใจรับก็จะได้รับความรอดโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า บทเรียน 2:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย […]

พ.ย. 052014
 

พระคริสต์คือ …  พระธรรม      1โครินธ์ 1:18-31 อ้างอิง             อสย.29:14;19:12;44:25;โยบ 12:17;ยรม.9:24 บทนำ             องค์พระเยซูคริสต์ไม่มีความหมายอะไรสำหรับคนที่มองดูพระองค์ตามอย่างสายตาของโลก  แต่พระองค์ทรงมีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่มองเห็นพระองค์ตามความเป็นจริงในสายพระเนตรของพระเจ้า!   แล้วคุณล่ะ มองดูหรือมองเห็นพระองค์อย่างไรบ้าง? บทเรียน […]