ส.ค. 202014
 

มีวาระสำหรับทุกสิ่ง พระธรรม        ปัญญาจารย์ 3:1-22 อ้างอิง            ปญจ.1:3,9,13;2:3,7,14,24;3:1;11,17;5:7;6:10;7:18;8:6,12-13;11:9;12:7,14 บทนำ            ชีวิตก็เหมือนฤดูกาล ที่มีการเปลี่ยนแปลง และการหมุนเวียนกลับไปกลับมาเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลา ชีวิตจึงไม่เที่ยงแท้แน่นอน ! วันนี้ คุณจะทำอะไรบ้าง ที่จะส่งผลที่เที่ยงแท้จากชีวิตไม่เที่ยงแท้ที่คุณกำลังดำเนินอยู่ อย่างมีความสุขเปรมปรีดิ์?  บทเรียน  3:1 “มี​ฤดู‍กาล​สำหรับ​ทุก‍สิ่ง [...]

ส.ค. 132014
 

อนิจจังและพระเจ้า พระธรรม        ปัญญาจารย์ 2:1-26 อ้างอิง            1พกษ.4:23;10:10,23-27;14-22;1พศด.29:25;9:22-27;2พศด.9:22-27;ปญจ.3:13;5:18;9:7;1:12-18; อสย.56:12;ลก.12:19;1คร.15:32;โยบ 5:7;14:1 บทนำ           ความสนุกสนานและการตรากตรำทำงานไม่ได้ให้ความสุข ความหมายหรือความพึงพอใจที่แท้จริงแก่เรา หากว่าเราตัดพระเจ้าทิ้งออกไป! บทเรียน 2:1 “ข้าพ‌เจ้า​รำพึง​ว่า “มา​เถอะ มา​ลอง​สนุก‍สนาน​กัน​ดู จง​สนุก​ให้​เต็ม‍ที่” แต่​ดู‍เถิด เรื่อง​นี้​ก็​อนิจ‌จัง​เช่น‍กัน” [...]

ส.ค. 062014
 

สารพัดอนิจจัง พระธรรม        ปัญญาจารย์      1:1-18 อ้างอิง           ปญจ.1:1,12;2:3,11-12,16,26,3:10,15-17;7:13,23,27;8:10;12:8,12;สดด.39:5-6;19:5-6;88:12; สภษ.27:20;ยรม.45:3 บทนำ           อนิจจัง เหนื่อยอ่อน กินลมกินแล้ง ทุกข์ระทม และเศร้าโศก นี่คือ ปรากฏการณ์จริงของชีวิตบนโลกนี้      แต่หากชีวิตของเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้อง และใกล้ชิดสนิทสนม มุมมองและชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง! บทเรียน   [...]

ก.ค. 302014
 

แผ่นดินพินาศ! พระธรรม        2พงษ์กษัตริย์ 25:1-30 อ้างอิง               3พศด.36:15-21;ยรม.52:3-30;34:1-5;21:10;4:2-5,16;3:15-17;อสค.12:13;17:15;24:2;33:21;   1พกษ.7:45;9:8,7:15-22;23-26 บทนำ           ทำไมเราจึงต้องทำให้ตัวเองเจ็บปวด และพินาศเพราะความบาป ทำไมไม่สำนึกกลับตัวกลับใจ หันจากบาป อันเกิดจาก “ทิฐิ” หรือ “อัตตา” ของตัวเราเอง !   อย่าให้เราต้องพินาศหรือทำให้ตัวเองพินาศอย่างไม่สมควรเลย! บทเรียน [...]

ก.ค. 232014
 

ก่อนสิ้นแผ่นดิน พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 24:1-20 อ้างอิง           2พกษ.24:8-10;25:11-14;23:31;21;12,16;20:17-18;13:23;18:7,21,25;5:2 บทนำ           คุณเคยตระหนักหรือไม่ว่า การตัดสินใจและการกระทำของคุณ อาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างคุณ อย่างมากมายมหาศาลเกินกว่าที่คุณคาดคิดได้  ดังนั้น จงระมัดระวังในการเลือกและการประพฤติปฏิบัติตัวของคุณให้ดี ก่อนที่ความเสียหายและความเจ็บปวดจะมาเยือน! บทเรียน 24:1 “ใน​รัช‍กาล​ของ​เย‍โฮ‍ยา‍คิม เนบู‍คัด‍เนส‍ซาร์ พระ‌ราชา​แห่ง​บา‍บิ‍โลน​ยก​ขึ้น​มา [...]

ก.ค. 162014
 

การปฏิรูปของโยสิยาห์ พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 23:1-38 อ้างอิง              2พศด.34:29-34;35:1-36:1 บทนำ          ไม่ว่าเราจะเจตนาดีอย่างไรในการกำจัดสิ่งเลว และปฏิรูปให้ดีขึ้น แต่ประวัติศาสตร์มักจะยืนยันให้เห็นสัจธรรมเสมอว่า เมื่อคนดีจากไปคนชั่วก็มักกลับเข้ามาแทนที่ และทำให้สิ่งดีที่ได้ทำไว้ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ครั้งแล้วครั้งเล่า! บทเรียน 23:1 “แล้ว​พระ‌ราชา​ทรง​ใช้​พวก​เขา​ไป​รวบ​รวม​ผู้​ใหญ่​ทั้ง‌หมด​ของ​ยู‍ดาห์​และ​ของ​เย‍รู‍ซา‍เล็ม​ให้​มา​เฝ้า​พระ‌องค์”        (Then the king sent, [...]

ก.ค. 092014
 

พบหนังสือพระบัญญัติ พระธรรม        2พงศ์กษัตริย์ 22:1-20 อ้างอิง                 2พศด.34:1-2,8-28;อสย.5:25;42:25;47:11;57:1;21:2;25:3;ยรม.1:2;18:11;24:9;15:18;26:6;37:3,7 บทนำ            ในท่ามกลางความมืดมิดสิ้นหวัง พระเจ้ามักประทานความหวังให้เกิดขึ้นเสมอ แต่ในทำนองกลับกัน ในท่ามกลางความหวัง บางครั้งคนบางคนหรือคนที่มาต่อในภายหลังอาจทำให้ความหวังนั้นดับลงก็เป็นได้! บทเรียน 22:1 “โย‍สิ‍ยาห์มี ​พระ‌ชน‍มายุ 8 พรร‍ษา​เมื่อ​ทรง​เป็น​กษัตริย์ และ​ทรง​ครอง‌ราชย์​ใน​กรุง​เย‍รู‍ซา‍เล็ม 31 [...]