มี.ค. 222017
 

พระเยซูกับหญิงสะมาเรีย พระธรรม        ยอห์น 4:1-54 อ้างอิง            ยน.1:41;3:22,26;5:25-28;6:34-35;7:26-31,37-38;8:24;9:35-37;16:2, 32;19:30 บทนำ            ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะมีค่ามากน้อยเพียงใดในสาย [อ่านต่อ]

มี.ค. 082017
 

พระเยซูกับนิโคเดมัส พระธรรม        ยอห์น 3:1-36 อ้างอิง          ยน.1:13;2:11;6:38;52;10:36-38;11:42;14:10-11;17:8,21;7:50;19:39;20:21 บทนำ         คนบางคนอยากเชื่อพระเยซู แต่ไม่กล้า คนบางคนประกาศว่า เชื่อพระเยซูแต่กลับทำตัวให้พระ [อ่านต่อ]

มี.ค. 012017
 

การอัศจรรย์ครั้งแรก! พระธรรม        ยอห์น 2:1-24 อ้างอิง     ยน.3:15,25;4:46-48;6:2,14,26-30;11:55;12:37;19:26;20:30;21:2 บทนำ เมื่อถึงเวลาที่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้น พระเจ้าก็จะทรงให้เกิดขึ้นอย่างมีความหมาย และมีจุดประสงค์ แต่พระเจ้าทรงมีเวลาสำหรับทุกสิ่ง และทุกโอกาส ขอให้เราพร้อมสำหรับโอกาสต่าง ๆ ที่พระเจ [อ่านต่อ]

ก.พ. 222017
 

พระเยซูกับสาวกรุ่นแรก พระธรรม        ยอห์น 1:19-51 อ้างอิง       มธ.3:1-12;มก.1:2-8;ฉธบ.18:15-18;ลก.3:15-17;มลค.4:5;อสย.40:3 บทนำ พระเยซูคริสต์มาทีหลังยอห์น ผู้ให้บัพติศมา แต่ยอห์น ก็ยินดียอมรับบทบาทเป็นผู้นำทางให้กับพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงเรียกสาวกรุ่นแรกหลายคน อาทิ  อันดรูว์,& [อ่านต่อ]

ก.พ. 082017
 

ปฐมบทของยอห์น พระธรรม        ยอห์น 1:1-18 อ้างอิง             ยน.17:5,24;8:58;1:7,19,32;7,14-15;3:6,15,19;5:26;6:57;7:19;11:25;14:6;1ยน.1:1-2,10 บทนำ              พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าก่อนทร [อ่านต่อ]

ม.ค. 252017
 

กำชับให้ทำดีต่อไป พระธรรม        ทิตัส 3:1-15 อ้างอิง            รม.11:14;13:1;16:17;1ปต.2:13-14;1ปต.1:3;2ทธ.2:16,21,4:9;ทต.2:14;อฟ.4:31;2:2,7:9;ลก.1:47; ทต.2:11;รม.5:5;3:24;1ทธ.1:15;กจ.18:24;คส.4:18 บทนำ         &n [อ่านต่อ]

ธ.ค. 072016
 

ผู้ปกครอง VS ผู้สอนผิด พระธรรม       ทิตัส 1:1-16 อ้างอิง           รม.1:1ยก.1:1:1คร.1:1ทธ.1:11,19;2:2-6;ฮบ.6:18;5:20;6:15;2ทธ.1:1,9-13;3:3-14;ทต.3:7;กดว.23:19; กจ.27:7;10:45;11:30;1ธส.3:13;10:45;1คร.16:13;ยรม.5:2;12:2 บทนำ เราต้องมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและมีความรู้ความเข้าใจในความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง เราจึงจะเป็นคนที่พระเจ้าทรง [อ่านต่อ]