ต.ค. 292014
 

ความแตกแยกท่ามกลางคริสเตียน! พระธรรม    1โครินธ์ 1:1-17 อ้างอิง          1คร.2:1,4,13;3:4,22;5:5;9:5;10:32;12:1-31;16:15;2คร.1:1;8:7;9:11 บทนำ          คริสเตียนคือ ประชากรของพระเจ้า คริสเตียนควรจะรักกัน เกื้อกูลกัน และร่วมมือกันในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า แต่น่าเสียดายที่ความแตกแยกกันภายในทำให้คริสเตียนเราเสียพลังงาน เสียเวลา และเสียโอกาสไปโดยไม่ทำเป็น  บทเรียน 1:1 “เปา‌โล ผู้​ซึ่ง​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​อัคร‌ทูต​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์ ตาม​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍เจ้า [...]

ต.ค. 222014
 

ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า พระธรรม        ปัญญาจารย์ 12:1-14 อ้างอิง            ปญจ.11:8;3:17,21;1:1-2,18;1ซมอ.12:24;2ซมอ.19:35;สดด.146:4;1พกษ.4:32;19:9;ยรม.25:10;9:17; อพย.20:20;อมส.5:16;โยบ 10:21;19:29;20:8;23:15;อสร.9:8;โยบ 6:25;ปฐก.2:7 บทนำ           ชีวิตที่ไร้พระเจ้าย่อมไร้คำตอบ ไร้ความหมาย และจบลงด้วยความอนิจจัง ตามสภาวะที่เสื่อมถอยลงตามวัยอย่างไม่มีทางขัดขืนได้ ชีวิตที่มีพระเจ้า เป็นชีวิตที่มีคำตอบ และมีความหมาย แม้จะเผชิญกับสภาวะไม่พึงปรารถนาตามวัยก็ตาม แต่เป็นชีวิตที่เตรียมตัวเข้าสู่สภาวะนิรันดร์ที่เปี่ยมสุข [...]

ต.ค. 152014
 

คุณค่าของความขยันและวัย พระธรรม        ปัญญาจารย์ 11:1-10 อ้างอิง            ปญจ.2:24;3:17;7:11;9:10;12:1;อสย.37:20;ยน.3:8-10;สดด.139:14-16 บทนำ           ชีวิตของเรานั้นสั้น และไม่มีอะไรแน่นอน อะไรที่เราทำได้ในขณะนี้ ก็อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ให้ลงมือทำในทันที เพราะเราไม่รู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น แต่ขอให้เรารับผิดชอบในการหว่านสิ่งดีทุกครั้งเมื่อมีโอกาส [...]

ต.ค. 082014
 

ความโง่ ความชั่ว และความเกียจคร้าน พระธรรม    ปัญญาจารย์ 10:1-20 อ้างอิง        สภษ.10:32;16:14;26:27;13:16;14:3;18:2,7;29:2;31:4;15:2;19:10;20:4;24:30-34 บทนำ       ในชีวิตของเรามีโอกาสประสบสิ่งเลวร้ายเสมอ หากว่า เราพูดหรือทำอะไรโง่ ๆ ดังนั้น เราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเรา อย่าพูดหรือทำอะไรโง่ ๆ แต่ให้มีสติปัญญา มีจิตสำนึก    มีคุณธรรม [...]

ต.ค. 012014
 

วาระแห่งชีวิต พระธรรม        ปัญญาจารย์ 9:1-18 อ้างอิง               ปญจ.10:14;11:6;โยบ 9:22;14:21;สภษ.5:18;สดด.6:5;ฉธบ.8:18;ยรม.9:23;ปฐก.40:14;อสธ.6:3 บทนำ           ยังมีชีวิตอยู่ย่อมดีกว่าตายไปแล้ว หากว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าต่อผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ชีวิตในโลกย่อมต้องเผชิญกับเคราะห์ดีร้ายปะปนกันไป! เราต้องรู้จักดำเนินชีวิตในวาระต่าง ๆ อย่างมีสติปัญญา! บทเรียน 9:1 “ข้าพ‌เจ้า​ได้​นำ​เรื่อง‍ราว​ทั้ง‍หมด​นี้​มา​คิด ตรวจ​พิจาร‌ณา​ทั้ง‍สิ้น​ว่า [...]

ก.ย. 242014
 

จงเชื่อฟังกษัตริย์ และยินดี! พระธรรม        ปัญญาจารย์ 8:1-17 อ้างอิง               ปญจ.1:11;2:1,3;10:4,14;13,17;3:1,14;7:15 บทนำ       หากพระเจ้าไม่ทรงเปิดเผย มนุษย์อย่างเราจะไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจสิ่งใดๆ เกี่ยวกับพระเจ้าและโลกนี้เลย หากพระเจ้ามิได้ค้ำจุน และอวยพรสถาบันกษัตริย์ สถาบันกษัตริย์ก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ ! แต่ตรงกันข้าม หากพระเจ้าทรงสถาปนา และอวยพรสถาบันกษัตริย์ ใครก็จะล้มล้างไม่ได้เช่นกัน [...]

ก.ย. 172014
 

ยามดีและยามร้าย พระธรรม        ปัญญาจารย์ 7:1-29 อ้างอิง           สภษ.30:10;22:1,14;20:9;15:31-32;14:13,29;13:18;11:19;8:14;7:23;2:16-19;5:3-5;ปญจ.1:1,15,17; 2:13-14,24;3:14;8:12-14;11:7 บทนำ           เราไม่ควรดำเนินชีวิตแบบสุดโต่ง เราต้องรู้จักปล่อยวางในเรื่องที่ควรปล่อยวาง แต่ต้องไม่หย่อนยานในหลักการ และรู้จักสำรวจดูตัวเองว่า เราดีกว่าผู้อื่นอย่างที่เราคิดจริง ๆ หรือไม่ ! เราต้องระมัดระวังกับดักในชีวิต เราต้องเที่ยงธรรมซื่อตรงในทางของพระเจ้าตลอดชีวิตของเรา! บทเรียน 7:1 [...]