พ.ย. 192014
 

เพื่อนร่วมงานเพื่อพระเจ้า พระธรรม        1โครินธ์ 3:1-23 อ้างอิง             1คร.1:12;6:19;2คร.6:16;กจ.18:4-11,24-28;สดด.94:11;โยบ บทนำ               พระเจ้าประสงค์ให้เราร่วมมือกัน ไม่ใช่แตกแยกกันหรือขัดเคืองกัน พระเจ้าประสงค์ให้เราตระหนักว่า เราเหล่าผู้เชื่อล้วนเป็นของพระคริสต์เหมือนกัน เราจึงควรร่วมมือกันทำงานเป็นทีมถวายเกียรติแด่พระองค์!   บทเรียน 3:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ข้าพ‌เจ้า​ไม่​อาจ​จะ​พูด​กับ​ท่าน เหมือน​พูด​กับ​พวก​ที่​อยู่​ฝ่าย​จิต‍วิญ‌ญาณ แต่​ต้อง​พูด​เหมือน​พวก​ที่​อยู่​ฝ่าย​เนื้อ‍หนัง […]

พ.ย. 122014
 

กางเขน ความล้ำลึก และพระวิญญาณ   พระธรรม        1โครินธ์ 2:1-16 อ้างอิง             1คร.1:17,20-23,27;2:1,4-6,13,18;3:1;4:10;9:22;2คร.11:29-30;12:1,7 บทนำ เรื่องกางเขนเป็นเรื่องสุดล้ำลึกที่ผู้ไม่รู้ คิดว่าเป็นเรื่องโง่เขลา แม้แต่ซาตาน นักปราชญ์ บัณฑิต และบรรดาผู้รู้ทั้งหลายในโลกก็ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยให้รู้จึงเข้าใจ และคนที่เปิดใจรับก็จะได้รับความรอดโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า บทเรียน 2:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย […]

พ.ย. 052014
 

พระคริสต์คือ …  พระธรรม      1โครินธ์ 1:18-31 อ้างอิง             อสย.29:14;19:12;44:25;โยบ 12:17;ยรม.9:24 บทนำ             องค์พระเยซูคริสต์ไม่มีความหมายอะไรสำหรับคนที่มองดูพระองค์ตามอย่างสายตาของโลก  แต่พระองค์ทรงมีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่มองเห็นพระองค์ตามความเป็นจริงในสายพระเนตรของพระเจ้า!   แล้วคุณล่ะ มองดูหรือมองเห็นพระองค์อย่างไรบ้าง? บทเรียน […]

ต.ค. 292014
 

ความแตกแยกท่ามกลางคริสเตียน! พระธรรม    1โครินธ์ 1:1-17 อ้างอิง          1คร.2:1,4,13;3:4,22;5:5;9:5;10:32;12:1-31;16:15;2คร.1:1;8:7;9:11 บทนำ          คริสเตียนคือ ประชากรของพระเจ้า คริสเตียนควรจะรักกัน เกื้อกูลกัน และร่วมมือกันในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า แต่น่าเสียดายที่ความแตกแยกกันภายในทำให้คริสเตียนเราเสียพลังงาน เสียเวลา และเสียโอกาสไปโดยไม่ทำเป็น  บทเรียน 1:1 “เปา‌โล ผู้​ซึ่ง​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​อัคร‌ทูต​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์ ตาม​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍เจ้า […]

ต.ค. 222014
 

ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า พระธรรม        ปัญญาจารย์ 12:1-14 อ้างอิง            ปญจ.11:8;3:17,21;1:1-2,18;1ซมอ.12:24;2ซมอ.19:35;สดด.146:4;1พกษ.4:32;19:9;ยรม.25:10;9:17; อพย.20:20;อมส.5:16;โยบ 10:21;19:29;20:8;23:15;อสร.9:8;โยบ 6:25;ปฐก.2:7 บทนำ           ชีวิตที่ไร้พระเจ้าย่อมไร้คำตอบ ไร้ความหมาย และจบลงด้วยความอนิจจัง ตามสภาวะที่เสื่อมถอยลงตามวัยอย่างไม่มีทางขัดขืนได้ ชีวิตที่มีพระเจ้า เป็นชีวิตที่มีคำตอบ และมีความหมาย แม้จะเผชิญกับสภาวะไม่พึงปรารถนาตามวัยก็ตาม แต่เป็นชีวิตที่เตรียมตัวเข้าสู่สภาวะนิรันดร์ที่เปี่ยมสุข […]

ต.ค. 152014
 

คุณค่าของความขยันและวัย พระธรรม        ปัญญาจารย์ 11:1-10 อ้างอิง            ปญจ.2:24;3:17;7:11;9:10;12:1;อสย.37:20;ยน.3:8-10;สดด.139:14-16 บทนำ           ชีวิตของเรานั้นสั้น และไม่มีอะไรแน่นอน อะไรที่เราทำได้ในขณะนี้ ก็อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ให้ลงมือทำในทันที เพราะเราไม่รู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น แต่ขอให้เรารับผิดชอบในการหว่านสิ่งดีทุกครั้งเมื่อมีโอกาส […]

ต.ค. 082014
 

ความโง่ ความชั่ว และความเกียจคร้าน พระธรรม    ปัญญาจารย์ 10:1-20 อ้างอิง        สภษ.10:32;16:14;26:27;13:16;14:3;18:2,7;29:2;31:4;15:2;19:10;20:4;24:30-34 บทนำ       ในชีวิตของเรามีโอกาสประสบสิ่งเลวร้ายเสมอ หากว่า เราพูดหรือทำอะไรโง่ ๆ ดังนั้น เราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเรา อย่าพูดหรือทำอะไรโง่ ๆ แต่ให้มีสติปัญญา มีจิตสำนึก    มีคุณธรรม […]