ส.ค. 082018
 

คนที่ถูกเลือก พระธรรม        กิจการ 6:1-15 อ้างอิง            กจ.1:14-16,24;2:41;4:35;7:55-60;8:5-40;9:17,29,39-41;11:19,26;15:1;19:6;21:8,21:22:20; 26:3;27:18;28:8,17;1ทธ.4:14;5:3;ฮบ.4:12;ลก.1:15;อพย.18:21;นหม.13:13;มธ.26:59-61;27:32 บทนำ    &n [อ่านต่อ]

ก.ค. 112018
 

อย่าลองดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระธรรม        กิจการ 5:1-16 อ้างอิง             ยชว.7:11;ยน.4:48;10:23;กจ.2:43;4:32-37;5:3,5-6,10;19:12,17;มธ.4:10;8:16;ยน.13:2,27;ฉธบ.23:22;ลนต.6:2;สดด.5:6 บทนำ พระเจ้าทรงรังเกียจความหน้าซื่อใจคด ความไม่จริงใจ และการหลอกลว [อ่านต่อ]

มิ.ย. 272018
 

เราควรจะเชื่อฟังท่านหรือเชื่อฟังพระเจ้าดี? พระธรรม        กิจการ 4:1-37 อ้างอิง             ฉธบ.18:19;อพย.20:11;นหม.9:6;ปฐก.22:18;ลก.23:1,7-11;มธ.27:1-2;มก.15:1;สดด.118:22;146:6;2:1-2;ยน.18:28-29 บทนำ         & [อ่านต่อ]

มิ.ย. 132018
 

เงินและทองเราไม่มี! พระธรรม        กิจการ 3:1-26 อ้างอิง            ลก.22:68;สดด.51:1;55:17;ยน.10:23;อสย.43:25;44:22;กจ.14:8;22:5;มก.15:11;ปฐก.12:3;22:18;รม.1:16 บทนำ            เมื่อเราติดตามพระคริสต์ และ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 062018
 

คำเทศนาแรกในวันเปิดคริสตจักร! พระธรรม      กิจการ  2:14-47 อ้างอิง           อสย44:3;อสย53:10;กจ21:9-12;ลก21:11;สดด105:1;110:1;ยอล2:28-32;1คร6:14;15:15;ฮบ13:20; คส2:12;ยรม36:3 บทนำ           ในวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิต [อ่านต่อ]

พ.ค. 302018
 

กำเนิดคริสตจักร (1) พระธรรม        กิจการ 2:1-13 อ้างอิง             ลนต.23:15-16;1คร.14:23;กจ.2:12;4:31;ลก.2:25;1ปต.1:121;อฟ.5:18;กจ.13:13;14:24;15:35 บทนำ              คริสตจักรเกิดขึ้นตามวันเว [อ่านต่อ]

พ.ค. 232018
 

พระเยซูกำลังจะไปพระวิญญาณจะมา พระธรรม     กิจการ 1:1-26 อ้างอิง         ลก.1:1-4;มธ.28:19-20;ยน.20:12;สดด.69:25 บทนำ          พระเยซูกระทำกิจสำคัญจนสำเร็จ ดังบันทึกไว้ในพระธรรมลูกา จากนั้น พระองค์ทรงมอบหมายภารกิจให้สาวกของพระองค์กระทำต่อ โดยอาศัยความ [อ่านต่อ]