ก.พ. 222017
 

พระเยซูกับสาวกรุ่นแรก พระธรรม        ยอห์น 1:19-51 อ้างอิง       มธ.3:1-12;มก.1:2-8;ฉธบ.18:15-18;ลก.3:15-17;มลค.4:5;อสย.40:3 บทนำ พระเยซูคริสต์มาทีหลังยอห์น ผู้ให้บัพติศมา แต่ยอห์น ก็ยินดียอมรับบทบาทเป็นผู้นำทางให้กับพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงเรียกสาวกรุ่นแรกหลายคน อาทิ  อันดรูว์,& [อ่านต่อ]

ก.พ. 082017
 

ปฐมบทของยอห์น พระธรรม        ยอห์น 1:1-18 อ้างอิง             ยน.17:5,24;8:58;1:7,19,32;7,14-15;3:6,15,19;5:26;6:57;7:19;11:25;14:6;1ยน.1:1-2,10 บทนำ              พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าก่อนทร [อ่านต่อ]

ม.ค. 252017
 

กำชับให้ทำดีต่อไป พระธรรม        ทิตัส 3:1-15 อ้างอิง            รม.11:14;13:1;16:17;1ปต.2:13-14;1ปต.1:3;2ทธ.2:16,21,4:9;ทต.2:14;อฟ.4:31;2:2,7:9;ลก.1:47; ทต.2:11;รม.5:5;3:24;1ทธ.1:15;กจ.18:24;คส.4:18 บทนำ         &n [อ่านต่อ]

ธ.ค. 072016
 

ผู้ปกครอง VS ผู้สอนผิด พระธรรม       ทิตัส 1:1-16 อ้างอิง           รม.1:1ยก.1:1:1คร.1:1ทธ.1:11,19;2:2-6;ฮบ.6:18;5:20;6:15;2ทธ.1:1,9-13;3:3-14;ทต.3:7;กดว.23:19; กจ.27:7;10:45;11:30;1ธส.3:13;10:45;1คร.16:13;ยรม.5:2;12:2 บทนำ เราต้องมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและมีความรู้ความเข้าใจในความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง เราจึงจะเป็นคนที่พระเจ้าทรง [อ่านต่อ]

พ.ย. 302016
 

มารู้จักกับ ทิตัส (Titus) ทิตัส (Titus, ภาษากรีก Titos)เป็นคริสเตียนเชื้อสายกรีก ที่คลุกคลีอยู่กับอัครทูต เปาโล เกือบ 20 ปี ทิตัส ประสบความสำเร็จมาจนกลายเป็นผู้นำคริสตจักรในเมืองโครินธ์ ในดาลมาเทีย แถบทะเลอเดรียติก และในตอนสุดท้ายไปอยู่ที่เกาะครีต ทิตัสกลายมาเป็นหนึ่งในผู้รับจดหมายจากอัครทูตเปาโล ที่กลายมาเป็นพระธรรมทิตัสในพระคัมภีร์ อัครทูตเปาโลเอ [อ่านต่อ]

พ.ย. 162016
 

กษัตริย์ผู้ยกตน(2) พระธรรม        ดาเนียล 11:20-45 อ้างอิง              อสย.60:17;26:19;28:15;11:14;ยรม.9:5;ดนล.4:17;7:25;8:9-13;24-25;9:27;10:12;12:3,10 บทนำ ความเย่อหยิ่งมักนำหน้าการล้มลง ความทะนงมักนำความอับอายมาให้ ความไม่จริงใจ และความล่อลวง ก็มักนำผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนากลับมาเช่นกัน ดังนั้น ขอให้เราเป็นคนที่ซื่อตรง  ถ่อมใจ และมีน้ำใจสร้างมิต [อ่านต่อ]

ต.ค. 192016
 

กษัตริย์ผู้ยกตน(1) พระธรรม        ดาเนียล 11:1-19 อ้างอิง              ดนล.5:31;7:2;8:4,7-8,21-22,25;8:9;9:26;10:4,13,20-21;11:6,33;12:9,13 บทนำ              สงครามเกิดขึ้นเพราะความหลงในอำนาจ และในตนเองของผู้ปกครอง(อาณาจักร) ดาเนียลได้รับการเปิดเผยถึงสมรภูมิแห่งอำนาจที่กำลังจะเกิดขึ้นจากกษัตริย์หลายองค์ อย่าให้คริสตจักรของเราต้องกลายเป็นสมรภูมิเพรา [อ่านต่อ]