ก.ย. 132017
 

สาวกที่ไว้ใจไม่ได้ ผู้นำศาสนาที่น่ากลัว และสตรีผู้เปี่ยมศรัทธา  พระธรรม        ยอห์น 12:1-50 อ้างอิง             ยน.1:49;2:22;3:14;11:42-45,55;12:11-18,34,46;13:29-32;14:3,9,30;16:15,17:1,24;19:40 บทนำ        & [อ่านต่อ]

ส.ค. 302017
 

ถ้าเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระธรรม        ยอห์น 11:1-57 อ้างอิง             มธ.9:24;10:3;21:17;มก.14:3;ลก.7:38;10:38-42;19:41;24:2;ยน.3:15;8:59;10:40;19:40;20:7;กจ.1:13;โยบ 2:11;ดนล.12:2 บทนำ       &nb [อ่านต่อ]

ส.ค. 092017
 

ผู้เลี้ยงที่ดี พระธรรม        ยอห์น 10:1-42 อ้างอิง            มก.6:34;9:32;ยน.16:25;6:35;5:40;3:15;1:4;ยรม.23:1;อสค.34:2;สดด.23:1;อสย.56:8;1ปต.2:25;5:4; ฮบ.13:20 บทนำ             พระเยซูคริสต์เป็นผู้เลี้ย [อ่านต่อ]

ก.ค. 262017
 

คนตาบอดฝ่ายวิญญาณ พระธรรม        ยอห์น 9:1-41 อ้างอิง             มธ.23:7;12:1-14;ลก.13:2;ยน.11:4-9;8:14;7:13;มก.7:33;8:23;อสย.66:รม.10:14;2พกษ.5:10; กจ.3:2,10;รม.2:19;ยชว.7:19;สดด.34:15-16;ยรม.23:1;อสค.34:2;ปฐก.18:23,32 บทนำ      [อ่านต่อ]

ก.ค. 052017
 

สัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท พระธรรม         ยอห์น 8:1-59 อ้างอิง             มธ.5:14,3:9;ยน.9:5;ลก.3:8 บทนำ              คนเรามักเป็นทาสความคิดของตัวเอง ขนบประเพณี กฎบัญญัติ หรือกระแสสังคม ทำให้บ [อ่านต่อ]

มิ.ย. 142017
 

พระเยซูคือใคร? พระธรรม        ยอห์น 7:1-52 อ้างอิง             ยน.1:19;3:19-20;4:29;5:2-9,41;6:40-43;7:14-19,25-32,48;8:14-15;26-30,42;50-54;9:22;11:56; 12:35,42;14:24;15:18-19;19:38;20:19,22 บทนำ         &nbsp [อ่านต่อ]

พ.ค. 312017
 

สิ่งที่พระเยซูกระทำนั้นล้ำเกินจินตนาการ พระธรรม        ยอห์น 6:1-71 อ้างอิง              มธ.14:13-21,22-23;มก.6:32-44,47-51;ลก.9:10-17 บทนำ               พระเยซูทรงเปิดเผยว่า พระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิต  ผู้ใดมีพระองค์อยู่ในชีวิต ผู [อ่านต่อ]