ต.ค. 032018
 

เซาโลผู้กลับใจ (1) พระธรรม    กิจการ 9:1-22 อ้างอิง    กจ.2:38;6:8;8:3;9:14-18:10:3,17-19;11:25-26;13:12-2-5;14:1;16:9-10;17:2-3;19:9,23:20:23; 21:11;24:14,22;อสย.17:1;ยรม.49:23;อสค.3:22;ดนล.10:7;1คร.15:8;ยน.12:29;รม.1:1 บทนำ      ชีวิตของคนเราอาจพลิกผันได้ภายในชั่วครู่ ดุจดังชีวิตของเซาโลที่เป [อ่านต่อ]

ก.ย. 122018
 

เซาโลข่มเหงคริสตจักร และคริสตจักรกระจัดกระจายไปทั่ว พระธรรม        กิจการ 8:1-40 อ้างอิง             กจ 2:38;5:36;6:6;7:58;8:1-6,25;9:1;10:1,24,44;11:19;13:6,48;14:11;19:2;23:23,33;28:6 บทนำ              บ [อ่านต่อ]

ส.ค. 292018
 

คำเทศนาของสเทเฟน (2) พระธรรม        กิจการ 7:30-60 อ้างอิง             อพย.3:1-6,7-10;11:10;12:41;14:21;15:25;17:5-6;19:17;25:8-9,40;32:1-23;33:1-5;38:21        บทนำ           [อ่านต่อ]

ส.ค. 082018
 

คนที่ถูกเลือก พระธรรม        กิจการ 6:1-15 อ้างอิง            กจ.1:14-16,24;2:41;4:35;7:55-60;8:5-40;9:17,29,39-41;11:19,26;15:1;19:6;21:8,21:22:20; 26:3;27:18;28:8,17;1ทธ.4:14;5:3;ฮบ.4:12;ลก.1:15;อพย.18:21;นหม.13:13;มธ.26:59-61;27:32 บทนำ    &n [อ่านต่อ]

ก.ค. 112018
 

อย่าลองดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระธรรม        กิจการ 5:1-16 อ้างอิง             ยชว.7:11;ยน.4:48;10:23;กจ.2:43;4:32-37;5:3,5-6,10;19:12,17;มธ.4:10;8:16;ยน.13:2,27;ฉธบ.23:22;ลนต.6:2;สดด.5:6 บทนำ พระเจ้าทรงรังเกียจความหน้าซื่อใจคด ความไม่จริงใจ และการหลอกลว [อ่านต่อ]

มิ.ย. 272018
 

เราควรจะเชื่อฟังท่านหรือเชื่อฟังพระเจ้าดี? พระธรรม        กิจการ 4:1-37 อ้างอิง             ฉธบ.18:19;อพย.20:11;นหม.9:6;ปฐก.22:18;ลก.23:1,7-11;มธ.27:1-2;มก.15:1;สดด.118:22;146:6;2:1-2;ยน.18:28-29 บทนำ         & [อ่านต่อ]

มิ.ย. 132018
 

เงินและทองเราไม่มี! พระธรรม        กิจการ 3:1-26 อ้างอิง            ลก.22:68;สดด.51:1;55:17;ยน.10:23;อสย.43:25;44:22;กจ.14:8;22:5;มก.15:11;ปฐก.12:3;22:18;รม.1:16 บทนำ            เมื่อเราติดตามพระคริสต์ และ [อ่านต่อ]