พ.ค. 202015
 

อย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์ พระธรรม        2โครินธ์ 6:1-18 อ้างอิง             1คร.3:9,16,21;4:10-13;5:10;6:6;8:9,13;9:12;10:21,32;15:2;2คร.5:20;4:2,7,10-11;1:8-10;11:23-25;10:4; 8:9;7:3 บทนำ คนที่เชื่อพระเจ้าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเอง แต่อยู่เพื่อพระเจ้า และสนองพระคุณของพระองค์ เขาจะรักษาความบริสุทธิ์ในฐานะคนของพระเจ้า โดยไม่ประนีประนอมกับวิถีของซาตาน แต่จะอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นเพื่อนำข่าวประเสริฐไปช่วยพวกเขาให้รอด   บทเรียน 6:1 “ใน​เมื่อ​เรา​ทำ‍งาน​ร่วม​กับ​พระ‍เจ้า เรา​จึง​ขอ‍ร้อง​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ว่า อย่า​รับ‍พระ‍คุณ​ของ​พระ‍เจ้า​โดย​ไม่​เกิด​ประ‌โยชน์” […]

เม.ย. 292015
 

พระธรรม        2โครินธ์ 5:1-21 อ้างอิง             อสย.38:12;รม.6:6-7;4:8;16:3;1:17;8:23;1คร.1:30;15:47,53-54,13:12;1ธส.4:1;2คร.5:4,18:1:22, 4:18,2;3:11;11:1, 16-18;12:11;10:4;6:1 บทนำ           เราจะอยู่ในร่างกายชั่วคราวนี้ไม่นาน แล้วเราจะได้รับกายใหม่อันอมตะมาแทนที่ ในขณะที่เรายังอยู่ เราได้รับมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีกับพระเจ้าให้เราประกาศออกไป วันนี้ คุณได้กระทำหน้าที่นี้แล้วหรือยัง? บทเรียน 5:1 “เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ถ้า​เรือน​กาย​บน​โลก​ที่​เรา​อาศัย​อยู่​นี้​ถูก​ทำ‍ลาย​ไป เรา​ก็​ยัง​มี​ที่​อาศัย​ซึ่ง​มา​จาก​พระ‍เจ้า ที่​ไม่‍ได้​สร้าง​ด้วย​มือ​มนุษย์ และ​อยู่​อย่าง​ถาวร​นิ‌รันดร์​ใน​สวรรค์” […]

เม.ย. 222015
 

ของมีค่าในภาชนะดิน  พระธรรม        2โครินธ์ 4:1-18 อ้างอิง             1คร.7:25;4:5;1:13,18-20,23;12:9;2คร.1:11;2:12,17;5:7,11;3:14;13:9;9:11 บทนำ              ไม่ว่าเราจะเป็นใคร หรือมีสภาพเช่นใด นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ พระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ต่างหากที่สำคัญ ขอแต่เพียงให้เราเป็นภาชนะบริสุทธิ์ที่พร้อมให้พระองค์ทรงใช้แค่นี้ก็เกินพอแล้ว! บทเรียน 4:1 “เพราะ​เหตุ‍นี้​เมื่อ​เรา​มี​พันธ‌กิจ​นี้​โดย​ได้​รับ‍พระ‍เมตตา เรา​จึง​ไม่​ย่อ‍ท้อ”      (Therefore, having […]

เม.ย. 152015
 

พันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ พระธรรม        2โครินธ์ 3:1-18 อ้างอิง             รม.16:1;1:17;3:21-22;5:4-5;8:24-25;กจ.18:27;2คร.5:12;3:6-9,13;10:12,18;12:11;1คร.16:3; 9:2;13:12 บทนำ              ชีวิตของเราควรเป็นตัวอย่างแห่งการเปลี่ยนโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวจนะของพระเจ้าที่ใคร ๆ ก็เห็นชัด ชีวิตเราควรเกิดผลในการนำคนให้รู้จักพระคริสต์และสร้างคนนั้นให้เติบโตเป็นสาวกแท้ของพระองค์ดุจเป็นจดหมายแนะนำตัวสำหรับคุณ! บทเรียน 3:1 “เรา​เริ่ม​จะ​ยก‍ย่อง​ตัว​เอง​อีก​แล้ว​หรือ? หรือ​ว่า​เรา​ต้อง‍การ​จด‍หมาย​แนะ‍นำ​ตัว​ต่อ​พวก‍ท่าน หรือ​มา​จาก​พวก‍ท่านเหมือน​อย่าง​คน​บาง‍คน​หรือ?”     […]

เม.ย. 012015
 

จงให้อภัยเถิด! พระธรรม        2โครินธ์ 2:17 อ้างอิง             2คร.12:21;10:6;9:13;8:18-22;7:6-13;15-16;5:12;4:3-4;3:5-6;1คร.5:1-2,4-8;1:18 บทนำ           อาจจะมีคนบางคนกระทำผิดบางอย่างที่ต้องได้รับการลงวินัย หรือการลงโทษ อาจจะมีบางเวลาที่การลงโทษ/ลงวินัยคน ๆ นั้นสมควรยุติลง และเป็นเวลาแห่งการเล้าโลมใจให้โอกาสเริ่มต้นใหม่แก่คนผู้นั้น การให้อภัยแก่คนทำผิดที่กลับใจใหม่เป็นสิ่งที่เราสมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง! บทเรียน  2:1 “เพราะ​ข้าพ‌เจ้า​ตั้ง‍ใจ​ไว้​ว่า​จะ​ไม่​มา​ทำ​ให้​พวก‍ท่าน​เกิด​ความ​ทุกข์‍โศก​อีก”                 (For […]

มี.ค. 252015
 

พระเจ้าแห่งการชูใจ พระธรรม        2โครินธ์ 1:1-24 อ้างอิง             อฟ.1:3;1ปต.5:3;กจ.15:22;16:9:19:21;อสย.49:13;51;12;66:13;ยรม.17:5,7;รม.8:17;11:28;15:30,8-9; กท.6:17;ฟป.3:10;คส.1:24  บทนำ            แม้จะรับใช้พระเจ้า แต่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา  แม้จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในคริสตจักร แต่ก็อาจเกิดความขัดแย้งจนนำไปสู่ความเจ็บปวดใจ และส่งผล กระทบต่อแผนงานของพระเจ้า ดั้งนั้น เราต้องไม่หลงกลปล่อยให้มารหัวเราะเยาะเรา ที่มันทำให้แตกแยกกันได้! บทเรียน 1:1 “เปา‌โล […]

มี.ค. 182015
 

ผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง พระธรรม        1โครินธ์ 16:1-24 อ้างอิง             กจ.24:17;20:7;18:21,12,19-24;16:1;14:27;15:33;16:6,9;9:13;2:1,9 บทนำ              มีสิ่งที่สำคัญในการรับใช้ของ อ.เปาโล อยู่ 4 ประการคือ พระเจ้า การเงิน โอกาส และ คน สิ่งเหล่านี้ยังคงสำคัญต่อพวกเราในปัจจุบันนี้เช่นกัน! บทเรียน […]