พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 24

อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป!

พระธรรม         กิจการ18:1-28
อ้างอิง:             กจ.8:35;9:10,20;11:14,19,28;13:7-8,14;16:6,14;17:2,15;18:2,9,21,,27; 19:1;20:34;21:24;23:29;25:11,19
บทนำ           ชีวิตการรับใช้ไม่ได้เรียบง่ายเสมอไป แต่ไม่ว่าจะเจอะเจออะไร เราต้องมุ่งหน้าต่อไป โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรค ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า พร้อมกับสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สานต่อพันธกิจที่เราทำอยู่!

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 24”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 23

ผจญภัยในการประกาศข่าวประเสริฐ!

พระธรรม        กิจการ 17:1-33

อ้างอิง            กิจการ 1:16;2;24,41;3;18;8;35;9:20,30;13:14;14:15-16;15:22;16:19-20; 17:5,13;16:18,22-23, 31;18:19,26-28;19:1

บทนำ              การรับใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย มีทั้งประสบความสำเร็จหรือผิดหวัง มีทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ แต่ที่น่ายินดีก็คือ สุดท้ายพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราให้กลับกลายเป็นผลดีต่อเราทุกคนที่รักพระองค์!

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 23”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 22

การประชุมสภาของคริสตจักรครั้งแรกในประวัติศาสตร์

พระธรรม     กิจการ15:1-21

อ้างอิง         กจ.1:18;5:1,9,17;6:14;10:1-48;11:30;12:17;13:15;14:27;15:4-5,29;21:19

บทนำ         การมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่เราต้องไม่ให้ความแตกต่างในความคิด หรือความเชื่อที่หยุมหยิมของเราก่อเกิดความแตกแยกขึ้นในพระกายของพระคริสต์  เราควรปรึกษาหารือด้วยความรัก และการเคารพให้เกียรติแก่กัน โดยให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางและมีบทสรุปที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำความเจริญมาสู่คริสตจักรและแผ่นดินของพระองค์

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 22”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 21

ปัญหาหนึ่งไป ปัญหาใหม่มา

พระธรรม        กิจการ 15:22-41

อ้างอิง          กจ. 6:9;9-23-25;11:19;12:12;13:4,13-14,48;30;14:19;15:1;20-23,27,32, 40-41;16:19,25,29;21:25

บทนำ           การรับใช้พระเจ้า ไม่ได้เกิดผลง่ายๆ หรือมีสภาวะสงบสุขเสมอไป บางครั้งอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้ง หรือความยากลำบากอย่างไม่คาดคิด แต่ที่บั่นทอนจิตใจเรามากที่สุดก็คือความขัดแย้งของคนในทีมที่ต้องจบลงด้วยการแยกจากกันไป

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 21”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 20

การประชุมสภาของคริสตจักรครั้งแรกในประวัติศาสตร์

พระธรรม        กิจการ15:1-21

อ้างอิง          กจ.1:18;5:1,9,17;6:14;10:1-48;11:30;12:17;13:15;14:27;15:4-5,29;21:19

บทนำ           การมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  แต่เราต้องไม่ให้ความแตกต่างในความคิด  หรือความเชื่อที่หยุมหยิมของเราก่อเกิดความแตกแยกขึ้นในพระกายของพระคริสต์  เราควรปรึกษาหารือ ด้วยความรัก และการเคารพให้เกียรติแก่กัน โดยให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางและมีบทสรุปที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนำความเจริญมาสู่คริสตจักรและแผ่นดินของพระองค์

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 20”

พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 19

เปาโล และบารนาบัส

พระธรรม        กิจการ 14:1-28

อ้างอิง            กจ.13:32,43,51;14:7,21;17:4-5,30;16:10;28:24;8:10;9:20;10:26; 11:19,23,26;2:41; 4:29;1:16; 1ธส.1:9;มธ.9:28-29;สดด.65:10;4:7

บทนำ           การรับใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคขัดขวางจนถึงขั้นบาดเจ็บหรือเจ็บปวดด้วยสาเหตุนานาประการ แต่ขอให้เรายืนหยัดรับใช้จนเกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างเปาโลและบารนาบัสได้กระทำ!

Continue Reading “พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 19”

บทเรียนพระธรรมกิจการของอัครทูต บทเรียนที่ 17

จากบารนาบัส และเซาโล

กลายเป็น เปาโลและบารนาบัส (1)

พระธรรม        กิจการ   13:1-15

อ้างอิง            1:21;7:15;3:11,17;7:15;14:1;16:21,28,21:41;มธ.27:20,32;28:16; กจ.3:24; 4:36;6:6;8:9,29;9:15;

บทนำ           ไม่ว่าใครจะมาก่อนมาหลัง จะแซงเราไป หรือทิ้งเราไป ต่างก็ล้วนไม่สำคัญ เท่ากับว่า ใครพร้อมจะให้พระเจ้าทรงใช้ โดยไม่เกี่ยงไม่หนี และจะอยู่ทำหน้าที่ให้ดีอย่างสัตย์ซื่อตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตหรือไม่? และหากผิดพลาดและล้มลงก็จะลุกขึ้นมาใหม่ คนอย่างนี้แหละคือคนที่พระเจ้าต้องการ แล้วคุณเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นหรือไม่?

Continue Reading “บทเรียนพระธรรมกิจการของอัครทูต บทเรียนที่ 17”