มี.ค. 112011
 
พินาศไปเพราะหลงผิด

อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น (1ยอห์น 2:15) ลองนึกชื่อต่างๆที่ อ.เปาโลเอ่ยถึงในจดหมายฝากของท่าน มีการเอ่ยชื่อของเดมาสไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึงสองครั้ง ครั้งแรกท่านเขียนถึงในจดหมายฝากไปยังฟีเลโมน “เอปาฟรัส ผู้ซึ่งถูกจำจองอยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย มาระโก อาริสท [อ่านต่อ]

 Posted by at 10:34 am
มี.ค. 082011
 
ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าแปลว่าอะไร?

“เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา”พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น (2โครินธ์ 6:17-18) เมื่อคุณเปิดพระคัมภีร์อ่าน แล้วเจอข้อพระคำเช่นในอิสยาห์ 6:3 ที่กล่าวว่า “บริสุทธิ์ บริสุท [อ่านต่อ]

 Posted by at 11:54 pm
มี.ค. 072011
 
พระเยซูจะนั่งที่ตรงไหน?

ฝ่ายธรรมาจารย์ที่เป็นพวกฟาริสี  เมื่อเห็นพระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารกับพวกคนบาปและคนเก็บภาษี  จึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า  “เหตุไฉนอาจารย์ของท่านจึงรับประทานด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีตเล่า” (มาระโก 2:16) งานพิธีไว้อาลัยที่ฉันเพิ่งไปมา มีสองสิ่งที่ต้องตัดสินใจ และทั้งสองเกี่ยวข้องกับการนั่ง ดูเหมือนไม่น่าเป็นปัญหา แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเป็น [อ่านต่อ]

 Posted by at 6:19 pm
มี.ค. 072011
 
มองหาผู้นมัสการ

แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ (ยอห์น 4:23) หลายปีมาแล้วผมเลี้ยงนกแก้วตัวเล็กๆตัวหนึ่งชื่อป๊อปคอร์น เป็นนกที่ฉลาดเอาการ ผมจะเปิดประตูกรงไว้แล้วไปยืนฝั่งตรงข้ามห้องร้องเรียกชื่อ เขาก็จะบินมาหาแล้วเกาะที่บนบ่าจะเกา [อ่านต่อ]

 Posted by at 12:52 am
ก.พ. 242011
 
หมายสำคัญของพระเจ้าแก่โลกที่หลงหาย

คราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสีมาทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่าน” (มัทธิว 12:38) สเตลล่า หลานสาวของผมชอบแกล้งคนโดยใช้กล่องเล่นกลเล็กๆที่ผมซื้อให้ เธอยังไม่เก่งนักในเรื่องกลโกง เพราะใครๆก็รู้ว่าเธอคิดจะทำอะไร แม้พวกเขารู้ แต่ก็ไม่มีใครขัดอะไร เออออตามไปด้วย ทำให้เธอมีความสุขมาก บางครั้งเราค [อ่านต่อ]

 Posted by at 9:57 pm
ก.พ. 232011
 
ทำไมฉันทำสิ่งที่ทำอยู่

พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) พี่น้องสองสาวยืนอยู่ที่ประตูโบสถ์ สีหน้าบอกถึงความทุกข์ในชีวิต คนน้องนั่งลงข้างๆฉัน เธอเชื่อพระเจ้ามาได้หนึ่งปีแล้วสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เธอและสมาชิกสตรีที่โบสถ์ท่านหนึ่งได้ช่วยพี่สาวของเธอออกมาจากการทารุณกรร [อ่านต่อ]

 Posted by at 10:21 pm
ก.พ. 212011
 
จะตระหนักถึงพระพรในชีวิตคุณได้อย่างไร

เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติ พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม‏ (สดุดี 84:11) บางครั้งเมื่อผมแบ่งปันพระกิตติคุณ จะมีคนตอบสนองว่า “ผมรู้ดี ผมจำเป็นต้องมีพระคริสต์ แต่ผมกลัวว่าพระองค์จะทรงใช้ให้ผมไปทำงานในที่ๆผมไม่อยากไป” หลายคนเชื่ออย่างจริงจังว่าวันใดที่ยอมเปิดใจรับเชื่อ พระเ [อ่านต่อ]