ม.ค. 122015
 

บทที่ 2 — การเดินทางแสนมหัศจรรย์ทั้งสอง20 มัทธิว 2:1-23 พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด ภายหลังมีพวก โหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่า “กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของ ชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะ นมัสการท่าน” ครั้นกษัตริย์เฮโรด ได้ยินดังนั้นแล้ว ก็วุ่นวายพระทัย ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็ม ก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วย แล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ […]

ม.ค. 112015
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

11 มกราคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก และผู้มาเยือน วันนี้ เรามีผู้รับบัพติศมา 10 ท่านคือ คุณชาลิสา โกสลาทิพย์(ฝน) คุณอังควิภา เจริญเลิศ(เจ๋ย) คุณกรรณิการ์ จรังรักวงษ์ (มิกกี้) คุณ สุภานี […]

ม.ค. 102015
 
ความสุขจากการรับใช้

“ความสุขในการให้และการรับใช้ผู้อื่น!” (Happiness…consists in giving and in serving others.)  -Henry Drummond– ใคร ๆ ก็ต้องการ “ความสุข” แต่แปลกที่บางครั้งยิ่งอยากได้กลับยิ่งไม่ได้ เพราะว่าความอยากได้คือตัวที่ขับไล่ความสุขให้ห่างออกไป ใช่ครับ! ความสุข ไม่ได้เกิดจากการอยากได้ แต่ความสุขเกิดขึ้นจากการอยากให้! […]

ม.ค. 092015
 
กำลังใจใหม่ๆ

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ (ฟีลิปปี 1:6) วันนี้คุณรู้สึกท้อหรือเปล่า? วิตกถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนหรือ? พระคัมภีร์เล่าว่าเมื่อสาวกพระเยซูไม่เพียงแต่ท้อ พวกเขายังหวดวิตกกลัวตายด้วย พระเยซูบอกให้เขาขึ้นเรือและข้ามฟากไปยังอีกฝั่งของทะเลกาลิลี พวกเขาก็เชื่อฟัง แต่เมื่อห่างฝั่งมาไกลพอสมควร มีพายุลมแรงพัดจนพวกเขาตกใจกลัว พระเยซูขณะประทับอธิษฐานอยู่บนภูเขา จึงเสด็จไปหาพวกสาวก โดยดำเนินไปบนน้ำ ด้วยความตกใจนึกว่าผีพวกเขาหวีดร้องออกมา พระเยซูจึงรีบตรัสกับพวกเขาว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” […]

ม.ค. 082015
 
ไม่มีใครอยู่ไกลเกินพระเยซู

มวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอ๋ย จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก (อิสยาห์ 45:22) ไม่สำคัญว่าคุณเป็นใคร เคยทำอะไร หรือเคยอยูที่ไหนมา ไม่มีใครอยู่ไกลเกินพระเยซู ผมคิดว่าถ้อยคำนี้สำคัญมาก สมควรนำมาย้ำบ่อยๆ : “ไม่มีใครอยู่ไกลเกินพระเยซู”  ไม่มีเลย และไม่มีข้อพิสูจน์ไหนดีไปกว่าสตรีที่พระเยซูไปพบที่บ่อน้ำ เมื่อพระเยซูพบกับสตรีคนนี้ เธอถูกใช้และถูกหยามศักดิ์ศรี แต่งงานและหย่าร้างมาห้าครั้ง และปัจจุบันอยู่กินกับชายที่ไม่ได้แต่งงานด้วย […]

ม.ค. 072015
 

อาหารบูชารูปเคารพ   พระธรรม        1โครินธ์ 8:1-13 อ้างอิง             1คร.3:18;7:25;10:19,28;13:8,9,12;2คร.6:3 บทนำ             อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรับประทาน แต่การรับประทานอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นจำเป็นต้องรับประทานหรือไม่ นั่นคือประเด็นปัญหาที่ อ.เปาโลนำมาอภิปรายกันในบทนี้ และบทที่ 10   บทเรียน 8:1 “เรื่อง​ของ​อาหาร​ที่​บูชา​รูป‍เคารพ​นั้น เรา​ทั้ง‍หลาย​ทราบ​แล้ว​ว่า […]

ม.ค. 062015
 
พระคุณพระเจ้าในชีวิตเรา

เพราะเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์  (ยอห์น 1:16) ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ทั้งคุณและผมทำบาป เราล้มเหลว ที่จริงเราก็อาจยังล้มเหลวอยู่ทุกวัน! แต่พระคัมภีร์พูดถึงพระสัญญาอันมหัศจรรย์ที่มีให้พวกเราในพระวจนะด้านบน คุณรู้หรือไม่ “พระคุณซ้อนพระคุณ” แปลว่าอะไร? แปลว่าในฐานะผู้เชื่อ พระคุณของพระเจ้าไหลท่วมท้นเข้ามาในชีวิตเราเหมือนคลื่นจากทะเลที่ม้วนเข้าหาเราระลอกแล้วระลอกเล่าไม่มีวันจบสิ้น เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ ซ้อนพระคุณ ซ้อนพระคุณ ซ้อนพระคุณ ซ้อนพระคุณ! ไม่ใช่ว่าเราได้รับพระคุณเมื่อห้าปีที่แล้ว แล้วก็พยายามกลับไปยื้อยุดเอาพระคุณนั้นไว้ […]