ม.ค. 192016
 
พระเยซูคือใครสำหรับคุณ?

และเราทั้งหลายได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นผู้ช่วยมนุษย์โลกให้รอด ผู้ใดยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าก็จะทรงสถิตอยู่ในคนนั้น และคนนั้นอยู่ในพระเจ้า (1ยอห์น 4:14-15) ผมรักประวัติศาสตร์ และเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ผมนึกถึงบางชื่อที่ยิ่งใหญ่และโด่งดัง คนที่สร้างความแตกต่างให้กับโลกนี้ : ชาเลมาน เชคสเปี [อ่านต่อ]

ม.ค. 182016
 
แวบเดียวแห่งพระสิริ

เรามีความมั่นใจ และเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้ เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดี เราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ (2โครินธ์ 5:8-9) เกิดอะไรขึ้นกับผู้เชื่อเมื่อจากโลกนี้ไป? พวกเขาจะได้เข้าเฝ้าจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าในทันที พระคัมภีร์กล่าวว่าการละจากร่างกายนี้คือการได้ไปอยู่กับองค [อ่านต่อ]

ม.ค. 172016
 
สารจากศิษยาภิบาล

17 มกราคม 2016 ขอส่งคำสวัสดีมายังพี่น้อง CJ และญาติมิตรทุกท่าน ผมดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วเรามีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 5 ท่านดังนี้ คุณมด   2.คุณมีน  3.คุณวิก    4.คุณติ๊ก    5.คุณเอ ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เจริญเติบโตขึ้นโดยถ้วนหน้า และหวังว่าทุกท่านที่เชื่อจะแสวงหาพระเจ้า และกระตือรือร้นที่จะศึกษาพระวจนะ เพื่อจะเจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับ CJ ของเราจ [อ่านต่อ]

ม.ค. 162016
 
เคล็ดลับของวินัย

“เคล็ดลับของวินัยคือ แรงจูงใจ เมื่อคนใดได้รับการจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ วินัยก็จะจัดการตัวของมันเอง!”                                                                                            –Sir Alexander Paterson- (1884-1947) ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจ รวมทั้งเรื่องวินัย! หากเราไม่มีใจที่จะมีวินัย ไม่มีทางที่กายหรือความคิดของเราจะได้รับการฝึกฝ [อ่านต่อ]

ม.ค. 152016
 
ความเชื่อแท้

ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง (ยากอบ 1:2-3) พระเยซูทรงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อเริ่มพระราชกิจจานุกิจ โดยเฉพาะเมื่อทรงทำการอัศจรรย์ที่เลื่องลือไปไกล – เลี้ยงคนห้าพัน – ครับเรากำลังพูดถึงผู้เป็นเจ [อ่านต่อ]

ม.ค. 142016
 
มุ่งสู่โลกด้วยพันธกิจแห่งความเมตตา

พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) ไม่มีบาปใดที่กันคุณไม่ให้เข้าสวรรค์ได้ และก็ไม่มีศาสนาใดในโลกที่พาคุณเข้าไปได้ ทางเดียวที่สามารถนำคุณเข้าสวรรค์ได้คือรับการอภัยที่เกิดจากการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อคุณน้อมรับการอภั [อ่านต่อ]

ม.ค. 132016
 

พระธรรม        ยูดา 1:1-25 อ้างอิง               มธ.13:55;มก.6:3;2ปต.3:3;อพย.12:51;ศฟย.3:2;กดว.14:29-30;16:1-35;22:1-35;ฉธบ.34:6; ปฐก.19:1-24;4:3-8;5:18,21-24;ดนล.10:13,21,12:1;วว.12:7 บทนำ ยูดา (ภาษาฮีบรู,ยูดาห์,ภาษากรีก, ยูดาส) ที่เขียนพระธรรมตอนนี้ น่าจะหมายถึง ยูดาสน้องชายขององค์พระเยซูคริสต์ ยูดาสเขียนเรื่องความรอดและเตือนให้ระวังและคัดค้านคนไ [อ่านต่อ]