เม.ย. 062015
 
เทสกาลอีสเตอร์ จงประกาศข่าวประเสริฐ

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากเตือนท่านให้ระลึกถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่าน ซึ่งท่านได้รับไว้และตั้งมั่นอยู่บนฐานนี้  ถ้าท่านยึดมั่นในถ้อยคำที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่าน ท่านก็จะรอดโดยข่าวประเสริฐนี้ มิฉะนั้นท่านก็เชื่อโดยเปล่าประโยชน์  เพราะเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รับมานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้ท่านคือ พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ 4 ทรงถูกฝังไว้และในวันที่สามพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายตามที่พระคัมภีร์ระบุไว้ (1โครินธ์ 5:1-4) ทุกวันนี้มีแต่ข่าวร้ายรอบตัวเราใช่มั้ยครับ? ไม่เพียงแต่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในจอทีวี …ที่เราสามารถใช้เวลาทั้งวันรับฟังแต่ข่าวสาร แต่ในฐานะผู้เชื่อ เรารู้ดีว่าข่าวดีที่สุดที่เคยได้ยินมา … กำลังจะนำมาเฉลิมฉลองกันอีกครั้ง อีสเตอร์คือวันที่เราฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ […]

เม.ย. 052015
 
สารจากศิษยาภิบาล

5 เมษายน 2015 สวัสดีครับ CJ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใน CJ ของเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องดี กลุ่มแคร์ (cell) และชั้นเรียนพระคัมภีร์ต่าง ๆ ก็ไปได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแคร์ และชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่ผมไปร่วมโดยตรง ผมได้รับพระพรมาก เช่น กลุ่มแคร์วันอังคารที่ บ. […]

เม.ย. 042015
 
ความหมายและความสำคัญของวันอีสเตอร์

คำว่า “อีสเตอร์” มีความหมายแตกต่างกันในพจนานุกรม ตัวอย่างเช่น ใน The American Heritage Dictionary of the English language   ให้ความหมาย “อีสเตอร์” ว่า … “เทศกาลในคริสตศาสนจักร เพื่อระลึกถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เฉลิมฉลองกันในวันอาทิตย์แรกที่ตามหลังคืนวันเพ็ญที่เกิดขึ้น […]

เม.ย. 032015
 
ยอมจำนนที่เก็ธเสมาเน

จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ใจเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด” (มาระโก 14:34) คุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่? เคยรู้สึกว่าถูกเพื่อนๆและครอบครัวทอดทิ้งไป? เคยรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิด? เคยรู้สึกว่ามันยากหรือไม่ที่จะเข้าใจ หรือยอมจำนนกับพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต? ถ้าใช่ คุณจะพอเข้าใจว่าพระเยซูต้องผจญอะไรบ้างขณะทนทุกข์อยู่ในเก็ธเสมาเน หนังสือฮีบรูบอกเราว่า “เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา […]

เม.ย. 022015
 
พระวจนะแห่งการฟื้นฟูใจ

เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดี ข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลาย ให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ (2เปโตร 1:12) มันน่าทึ่งที่พระวจนะของพระเจ้านำมาซึ่งการฟื้นฟูใจ คุณอาจกำลังเสียศูนย์เพราะเกิดสงสัยและเริ่มกลัว จนเมื่อใครบางคนนำพระวจนะมาใช้แล้วฉุดคุณขึ้นมาจากความท้อใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนมานานแค่ไหน คุณจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นเตือนถึงความจริงฝ่ายวิญญาณ และนี่คือเหตุที่เปโตรเขียนไว้ “เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดี ข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลาย ให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในกายนี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านั้น” (2เปโตร 1:12-13) […]

เม.ย. 012015
 

จงให้อภัยเถิด! พระธรรม        2โครินธ์ 2:17 อ้างอิง             2คร.12:21;10:6;9:13;8:18-22;7:6-13;15-16;5:12;4:3-4;3:5-6;1คร.5:1-2,4-8;1:18 บทนำ           อาจจะมีคนบางคนกระทำผิดบางอย่างที่ต้องได้รับการลงวินัย หรือการลงโทษ อาจจะมีบางเวลาที่การลงโทษ/ลงวินัยคน ๆ นั้นสมควรยุติลง และเป็นเวลาแห่งการเล้าโลมใจให้โอกาสเริ่มต้นใหม่แก่คนผู้นั้น การให้อภัยแก่คนทำผิดที่กลับใจใหม่เป็นสิ่งที่เราสมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง! บทเรียน  2:1 “เพราะ​ข้าพ‌เจ้า​ตั้ง‍ใจ​ไว้​ว่า​จะ​ไม่​มา​ทำ​ให้​พวก‍ท่าน​เกิด​ความ​ทุกข์‍โศก​อีก”                 (For […]

มี.ค. 312015
 
สิ่งสำคัญในการเติบโตฝ่ายวิญญาณ

อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้น ทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี (โยชูวา 1:8) บิลลี่ ซันเดย์ นักเบสบอลอาชีพ เมื่อรับเชื่อพระเยซูคริสต์ในปี ค.ศ. 1886 ในตอนนั้นผู้เชื่อรุ่นก่อนๆบอกเขาว่าถ้าทำตามคำแนะนำนี้ เขาจะไม่มีวันต้องมีคำว่า “ผู้เสื่อมถอย” ตามหลังชื่อเป็นอันขาด คำแนะนำคือ: ใช้เวลาสิบห้านาทีทุกวันให้พระเจ้าตรัสกับคุณ […]