ม.ค. 052017
 
ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด

ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด แต่พวก‍ท่านควรจะพูดว่า “ถ้าองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าทรงโปรด เราจะยังมีชีวิตอยู่ และจะทำสิ่ง‍นี้หรือสิ่ง‍นั้น” (ยากอบ 4:15) หนังสือกิจการบันทึกเรื่องราวของฟิลิป และพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านในสะมาเรีย ระหว่างที่ท่านประกาศข่าวประเสริฐ ทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดี มีคนมารับเชื่อ และมีการอัศจรรย์ และพระเจ้าตรัสสั่งให้ฟีลิปไปที่ทะเลทราย ไ [อ่านต่อ]

ม.ค. 042017
 
ความสำเร็จของคุณมาจากใคร?

ความสำเร็จของคุณมาจากใคร? ของ‍ประ‌ทานที่ดีและเลิศทุก‍อย่างนั้นมาจากเบื้อง‍บน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรร‌ดาดวงสว่าง ในพระ‍องค์ไม่‍มีการแปร‍ปรวนหรือเงาของการเปลี่ยน‍แปลง (ยากอบ 1:17) ถ้าเป็นเหมือนผม คุณอาจสงสัยว่าจากสตรีชาวยิวมากมายทั่วโลก  ทำไมพระเจ้าทรงเลือกนางมารีย์ให้เป็นมารดาของพระบุตรพระองค์ เป็นเพียงสตรีอายุน้อย จากครอบครัวธรรมดาสามัญ ไม่เป็นท [อ่านต่อ]

ม.ค. 032017
 
คุณว่าชีวิตคุณมั่นคงขนาดไหน?

คุณว่าชีวิตคุณมั่นคงขนาดไหน? เพราะเหตุ‍นี้ พระ‍องค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้ง‍หลายที่เข้า‍มาใกล้พระ‍เจ้าโดยทางพระ‍องค์นั้นอย่างเต็ม‍ที่ เพราะ‍ว่าพระ‍องค์ทรงพระ‍ชนม์อยู่ทุกเวลา เพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่า‍นั้น (ฮีบรู 7:25) เพราะว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนม์ – ผมก็ยังมีชีวิตอยู่ เพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ และพระองค์ไม่มีวันจะตาย ผมก็ไม่มีวันจะตาย ผมไม่ได้ [อ่านต่อ]

ม.ค. 022017
 
เฝ้าดูอยู่เสมอ

เฝ้าดูอยู่เสมอ และพวกสาวกมาปลุกพระ‍องค์ ทูลว่า “องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ขอพระ‍องค์โปรดช่วยเถิด เรากำลังจะจมอยู่แล้ว” (มัทธิว 8:25) พายุคงรุนแรงมากเพราะทำให้ชาวประมงค์ระดับนี้ตกใจได้ มัทธิวบันทึกว่าพวกสาวกต่างก็กลัว “เมื่อพระ‍องค์เสด็จลงเรือ พวกสาวกของพระ‍องค์ก็ตามพระ‍องค์ไป นี่‍แน่ะ เกิดพายุใหญ่ในทะเล‍สาบจนคลื่นซัดท่วมเรือ แต่พระ‍องค์บรร‌ทมอยู่” (มั [อ่านต่อ]

ม.ค. 012017
 
สารจากศิษยาภิบาล

1 มกราคม 2017 สวัสดีครับชาว CJ วันนี้ วันปีใหม่ 2017… ผมรู้ว่า สมาชิกส่วนหนึ่งจะขาดหายไป เพราะเป็นวันหยุดยาว แต่ก็ขอส่งความสุขในวันปีใหม่นี้มายังทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ แห่งหนใดบนแผ่นดินโลกนี้ และบนแผ่นดินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมขอคารวะทุกท่านที่เลือกอยู่กรุงเทพฯ และมานมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพวกเราอย่างเหลือล้น แ [อ่านต่อ]

ธ.ค. 312016
 
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคืออะไร?

ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคืออะไร? “ความสัมพันธ์กับพระเจ้า คือ ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมีได้” (A Relationship with God is the best relationship you can have.) ในแต่ละวัน คุณใช้เวลาไปกับใคร หรือเรื่องอะไร? แล้วคุณใช้เวลากับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน? เราย่อมทราบกันดีว่า ไม่มีทางมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันได้ หากไม่มีเวลาให้แก่กันอย่า [อ่านต่อ]

ธ.ค. 302016
 
จำเป็นต้องรู้ก่อนขอบพระคุณ

จำเป็นต้องรู้ก่อนขอบพระคุณ เพราะว่าความยาก‍ลำ‌บากชั่ว‍คราวและเล็ก‍น้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์‍ศรีนิ‌รันดร์มาก‍มายอย่างไม่‍มีที่เปรียบ  (2โครินธ์ 4:17) จะขอบพระคุณ เราต้องตระหนักว่าในฐานะคริสเตียน พระเจ้าทรงควบคุมและครอบครองอยู่เหนือทุกสถานการณ์ของเรา ทั้งดีและร้าย 2โครินธ์  4:17–18 กล่าวว่า “ เพราะว่าความยาก‍ลำ‌บากชั่ว‍คราวและเล็ก‍น้อยของเรา จะทำ [อ่านต่อ]