พ.ค. 122016
 
คุ้มเสี่ยง

เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว  ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว  และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ (กิจการ 4:31) บางครั้งเราจะกล้าก้าวไปในความเชื่อเมื่อเรามีแผนรองรับ มีตาข่ายมาคอยรับไว้ มีเรื่องของความปลอดภัย  รอบคอบ และแม้แต่มีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา อย่าลืมว่ายังมีความเชื่อด้วยนะครับ รวมถึงพ [อ่านต่อ]

พ.ค. 112016
 
แบ่งปันออกไปในสิ่งที่คุณได้มา

เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้ว  เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน  มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น  แต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วย  เพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเรา (1เธสะโลนิกา 2:8) ไม่นานมานี้ผมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งเทศนาเรื่องการฟื้นฟู ท่านให้คำนิยามการฟื้นฟูว่า “รื้อหลังคาคริสตจักรออกไป พระเจ้าจะได้เสด็จลงมา” ผมชอบคำนิยามนี้นะครับ แต่ยังอย [อ่านต่อ]

พ.ค. 102016
 
ลูกของกษัตริย์

ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้ (เอเฟซัส 3:8) คุณเคยบ่นเรื่องความขัดสนของตนเองหรือไม่? ฟังนะครับ คุณอาจไม่มีเงินในธนาคารมากนัก แต่คุณเป็นคนร่ำรวยมาก  เพราะคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของกษัตริย์! “พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร [อ่านต่อ]

พ.ค. 092016
 
ใจที่เปิดกว้าง

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์” (ลูกา 10:2) เมื่อพระวจนะสั่งให้เราอธิษฐาน เราต้องตระหนักว่าคำสั่งนี้เป็นพระสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงทำทุกสิ่งให้ได้ในการตอบคำอธิษฐานของเรา แล้วเราเรียนรู้เรื่องใดในคำสั่งให้เราอธิษฐานด้าน [อ่านต่อ]

พ.ค. 082016
 
สารจากศิษยาภิบาล

8 พฤษภาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ประกาศตนติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเปิดเผย 3 ท่านคือ 1.คุณดาเนียล  2. คุณกิฟ  และ  3.คุณปุ๋ย ขอบคุณพระเจ้าที่ CL มาใช้สถานที่โรงเรียน Trinity นี้เป็นที่นมัสการเป็นครั้งแรกในภาคบ่าย (14.15-16.30 น.) และเรียบร้อยดี ต้องขอบคุณพี่น้อง CJ ที่มีน้ำใจช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเล็ก กับ [อ่านต่อ]

พ.ค. 072016
 
คนอดกลั้นที่ใจกว้าง!

“เราต้องพยายามให้หนักมากขึ้น เพื่อสร้างความเคารพนับถือระหว่างกันให้เกิดขึ้น นั่นคือ ให้มีทัศนะแห่งความอดทนด้วยความอดกลั้นต่อกันและกัน” (We must work harder to build mutual respect, an attitude of tolerance, with forbearance one for another.   -Gordon B. Hinckley-   มีผู้นิยามคำว่า “อดกลั้น” (Forbearance) ไว้ว่า … “คุณสมบัติของคนที่อดทนและสามาร [อ่านต่อ]

พ.ค. 062016
 
เราจะตัดต้นตอบาปที่รากได้อย่างไร

เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป (โรม 6:7) ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นหมอ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน วันหนึ่งเขาสอนผมถึงการกินอาหารให้ถูกต้องและการออกกำลังกายที่จะช่วยป้องกันจากโรคภัยต่างๆที่จะเข้ามาเมื่อเราอายุมากขึ้น เมื่อคิดถึงสิ่งที่เราคุยกันวันนั้น ผมเริ่มคิดถึงคริสตจักร ที่จริงคริสตจักรควรนำเวชศาสตร์ป้องกันนี้มาใช้ป้องกันและต่อต้านความบาป บ่ [อ่านต่อ]