เม.ย. 032016
 
สารจากศิษยาภิบาล

3 เมษายน 2016 สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร ขอต้อนทุกท่านที่มานมัสการในวันนี้ครับ ผมขอแสดงความยินดีกับ 16 ท่านที่ได้รับบัพติศมาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว ผมยังดีใจที่ในบ่ายวันเดียวกันนั้น มีพี่น้องที่ CL รับบัพติศมาถึง 5 ท่านด้วย และยิ่งกว่านั้นอีก ขอบคุณพระเจ้าที่มีอีก 1 ท่านได้รับองค์พระคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด ประกาศ ขอให้เรานำญาติมิตรมาหาพระเจ้าอย่ [อ่านต่อ]

เม.ย. 022016
 
เดินกับพระเจ้า แต่จะจูงมือกับซาตาน?

“คุณไม่อาจเดินไปกับพระเจ้า ในขณะที่จับมือกับซาตาน! (You can’t walk with God holding hands with the devil.) คุณจะจับปลา 2 มือ หรือเหยียบเรือ 2 แคมไม่ได้! คุณจะรักพระเจ้า และหลงใหลในมารไม่ได้ คุณจะเดินในความสว่าง แต่ชอบซ่อนตัวอยู่ในซอกมุมแห่งความมืดไม่ได้ คุณจะบอกว่า คุณอยากเจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียน ในขณะที่เอาให้แต่อาหารฝ่ายเนื้อหนัง โดยไม่ให้อาหา [อ่านต่อ]

เม.ย. 012016
 
หลุดจากป้อมปราการและพันธนาการ

เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริง แต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสัย เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า อาจทำลายป้อมได้ คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์ (2โครินธ์ 10:3-5) ป้อมปราการเป็นหนึ่ง [อ่านต่อ]

มี.ค. 312016
 
จะมีชีวิตที่และกว้างไกลออกไปได้อย่างไร

… มิใช่ด้วยกำลัง มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา (เศคาริยาห์ 4:6) เคยได้ยินศิษยาภิบาลท่านหนึ่งเทศนาว่า “ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าพระบิดาถูกปฏิเสธ ในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าพระบุตรถูกปฏิเสธ และในวันนี้ พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกปฏิเสธ” เป็นถ้อยคำที่พูดถึงคริสตจักรในทุกวันนี้ได้น่าทึ่งมาก หลายคน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ได้ลดความสำคัญ ลดคุณค่า หรือมองข [อ่านต่อ]

มี.ค. 302016
 
มันต้องรองเท้า!

เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า (เอเฟซัส 6:13-15) ทหารโรมันจะสวมรองเท้าที่มีตะปูหัวโตตอกอยู่ท [อ่านต่อ]

มี.ค. 292016
 
เมื่อคิดถึงความรักของพระเจ้า

ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้  คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน (ยอห์น 15:13)   มันช่างแตกต่างเมื่อคิดถึงความรักของพระเจ้า เทียบกับ “ความรัก” ของผู้คนในสังคมโลกของเรา โลกของเราจะรักคุณเมื่อคุณยังสาวยังสวย ยังหนุ่มและรูปหล่อ …..แต่พระเจ้าทรงรักคุณเมื่อคุณแก่เฒ่าชรา ไม่สวยและไม่หล่ออีกต่อไป โลกของเราจะรักคุณเ [อ่านต่อ]

มี.ค. 282016
 
อีสเตอร์ โอกาสครั้งที่สอง

ฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่า “อย่าตกตะลึงเลย พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่ไม่ จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิดแต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่า พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลาย และเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น เหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวกเจ้าแล้ [อ่านต่อ]