ม.ค. 052016
 
ความท้อใจ

“เพราะเมื่อมาถึงแคว้นมาซิโดเนียเราไม่ได้พักกายเลยหันไปทางไหนก็ถูกก่อกวน ภายนอกมีความขัดแย้งภายในมีความหวาดหวั่น แต่พระเจ้าผู้ปลอบประโลมใจคนท้อแท้ ก็ปลอบประโลมใจเราโดยการมาของติตัส” (2โครินธ์ 7:5,6) ความท้อแท้ใจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคริสเตียนนานมากสักเท่าใด ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ฝ่ายวิญญาณขนาดไหน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นศาสนาจาร [อ่านต่อ]

ม.ค. 042016
 
ขยายชีวิตคุณให้เต็มขนาดได้อย่างไร

และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์ เรียกพระองค์ว่า พระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขา โดยไม่มีอคติ จงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริ [อ่านต่อ]

ม.ค. 032016
 
สารจากศิษยาภิบาล

3 มกราคม 2016 สวัสดีปีใหม่ครับ ชาว CJ ขอต้อนรับทุกท่านในนามของคณะผู้อภิบาล และศิษยาภิบาลนะครับ! ขอเชิญชวนสมาชิก CJ ของเราและญาติมิตร รวมทั้งผู้มาเยี่ยม เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ของคริสตจักรดังนี้ ทุกวันอาทิตย์ ที่CJ 8.00 – 8.30 น. – อาหารเช้า /สามัคคีธรรม (ชั้น 3) 8.30 – 9.00 น.– อธิษฐาน 9.00 – 10.00 น. –ศึกษาพระคัมภีร์/บทเรียนพิเศษ แยกห้อ [อ่านต่อ]

ม.ค. 022016
 
เริ่มต้นตอนจบใหม่

“แม้ว่าไม่มีผู้ใดสามารถย้อนกลับไปและเริ่มต้นใหม่ได้อีก แต่ใคร ๆ ก็สามารถเริ่มต้นจากเวลานี้ และสร้างตอนจบขึ้นใหม่ได้” (Although no one can go back and make a brand new start, Anyone can start from now and make a brand new ending.)                -Carl Bard- ทุกคนล้วนมีเรื่องน่าเสียดาย และน่าเสียใจอยู่ในชีวิต เรื่องน่าเสียดายคือเรื่องที่เราน่าจะเลือก [อ่านต่อ]

ม.ค. 012016
 
เหตุใดคุณจึงสรรเสริญความเป็นพระเจ้าแห่ง “สากลโลก”

และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า” (วิวรณ์ 5:9) ไม่นานมานี้ ผมพบชายคนหนึ่งที่มาจากอีกซีกโลก เขาเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซู [อ่านต่อ]

ธ.ค. 312015
 
ก้าวแรกสู่พระประสงค์ของพระเจ้า

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า (มีคาห์ 6:8) ชาวไร่คนหนึ่งไปเที่ยวงานแสดงสินค้าการเกษตรและไปพบร้านขายหนังสือ คนขายโฆษณาว่า “หนังสือนี้นำเสนอแนวคิดการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง คุณจะเป็นชาวไร่ที่เก่ง [อ่านต่อ]

ธ.ค. 302015
 
คิดก่อนดื่มในเทศกาลเฉลิมฉลองนี้

และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:18) เป็นคริสเตียน “ดื่ม” ได้หรือไม่? พระคัมภีร์มีเรื่องราวของยอห์นผู้ให้บัพติศมา ผู้ที่ถูกเลือกสรรแยกไว้เพื่อพระเจ้าตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ในลูกา 1:15 ทูตของพระเจ้าพูดถึงยอห์นว่า “เพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่จำเพาะพระเจ้า เขาจะไม่กินน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลย และจะประกอบไปด้วยพระวิ [อ่านต่อ]