ต.ค. 182014
 
เครียดไปทำไม

“ความเครียดทำให้คุณเชื่อว่าทุกสิ่งต้องเกิดขึ้น ณ บัดนี้ แต่ความศรัทธาคือ ให้ความมั่นใจแก่คุณอีกครั้งว่าทุก ๆ สิ่งจะเกิดขึ้นในเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนด!” (Stress makes you believe that Everything has to happen right now. Faith reassures [...]

ต.ค. 172014
 
ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็น แต่ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเคยเป็น

…มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำ พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำ  (1โครินธ์ 15:10) ในพระคัมภีร์ใหม่ มีเรื่องการรักษาโรคมากมายที่มีพลังมาก แต่มีบางคำพยานที่พูดถึงการรักษาจิตวิญญาณที่เจ็บป่วย เช่นกรณีของ อ.เปาโล ท่านเป็นคนที่มีอดีต และไม่อายที่จะพูดถึงด้วย บ่อยครั้งเมื่อเทศนาหรือประกาศให้คนจำนวนมากฟัง ท่านจะเริ่มด้วยเรื่องส่วนตัวในอดีตของท่าน เมื่อเทศนาในกรุงเยรูซาเล็ม อ.เปาโล เริ่มต้นโดยเปิดเผยเรื่องราวในอดีต ท่านกล่าวว่า: “ข้าพเจ้าเป็นยิว เกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย แต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้ [...]

ต.ค. 162014
 
บทเรียนจากพุ่มกุหลาบ

บทเรียนจากพุ่มกุหลาบ ในสวนมีกุหลาบพุ่มพันธ์ผสมสวยงามเลื้อยอยู่ เวลาดอกบานทุกคนต้องหยุดดูอย่างชื่นชม ไม่ต้องการจะทำลายความงดงามของมัน เจ้าของสวนจึงปล่อยกุหลาบต้นนั้นไว้ ไม่มีการเล็มกิ่ง หรือตัดดอกที่เหี่ยวทิ้ง ไม่แม้แต่จะบำรุงต้นด้วยปุ๋ย ไม่นานจากนั้น พุ่มกุหลาบนี้ก็เริ่มเลื้อยไปเปะปะผิดรูป ดอกที่ออกก็ไม่สวยแล้ว มีแต่จะทำให้เจ้าของสวนขายขี้หน้า ****** ในบ้านมีลูกน่ารัก เต็มด้วยพลังและความสามารถ – ความฝันของคนเป็นพ่อแม่ แต่พ่อแม่ก็ปล่อยตามใจลูก ไม่ต้องการควบคุมความคิดและอุปนิสัย ไม่มีการแก้ไขและลงวินัย [...]

ต.ค. 152014
 

คุณค่าของความขยันและวัย พระธรรม        ปัญญาจารย์ 11:1-10 อ้างอิง            ปญจ.2:24;3:17;7:11;9:10;12:1;อสย.37:20;ยน.3:8-10;สดด.139:14-16 บทนำ           ชีวิตของเรานั้นสั้น และไม่มีอะไรแน่นอน อะไรที่เราทำได้ในขณะนี้ ก็อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ให้ลงมือทำในทันที เพราะเราไม่รู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น แต่ขอให้เรารับผิดชอบในการหว่านสิ่งดีทุกครั้งเมื่อมีโอกาส [...]

ต.ค. 142014
 
ดำเนินตามชีวิตใหม่

เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน (โรม 6:4) เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ พระองค์ไม่เพียงสิ้นพระชนม์ “เพื่อเรา” เท่านั้น แต่เราตายด้วยกัน “กับพระองค์” คุณอาจกล่าวว่า “มันแตกต่างที่ตรงไหน ไม่ว่าพระองค์ยอมตายเพื่อฉัน หรือฉันยอมตายไปกับพระองค์?” ก็แค่เป็นการเล่นคำเท่านั้น ไม่ใช่นะครับ พี่น้องที่รัก [...]

ต.ค. 132014
 
คุณอ่านพระคัมภีร์แบบไหน?

พระดำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง   (สดุดี 119:103-104) ตั้งแต่เป็นศิษยาภิบาลมา ผมตระหนักได้ว่าคนอ่านพระคัมภีร์หลักๆแล้วแบ่งได้เป็นสามประเภท แบบที่ผมขอเรียกว่าอ่านแบบ “น้ำมันละหุ่ง” พวกเขาเห็นพระคัมภีร์เป็นเหมือนยาน่าคลื่นใส้ แต่ก็รู้ว่ามันช่วยรักษาอาการป่วยได้ จึงตัดสินใจยอมกิน ประเภทที่สอง เกี่ยวข้องกับประเภทแรก ผมขอเรียกว่าอ่านแบบอาหารเช้า “ข้าวสาลีบด” คือคนที่เห็นพระคัมภีร์เป็นอาหารสุขภาพฝ่ายวิญญาณประเภทหนึ่ง ครับ [...]

ต.ค. 122014
 
สาส์นจากศิษยาภิบาล

12 ตุลาคม 2014 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รักยิ่ง   ผมได้รับใช้พระเจ้ามากกว่า 40 ปี ของชีวิต ผมไม่เคยทำหน้าที่ศิษยาภิบาลที่ใดที่ต่อเนื่องยาวนานเท่าที่ CJ ของเรา ผมผ่านร้อนผ่านหนาวในการรับใช้มาเยอะ แต่ไม่เคยมีที่ใดที่ให้ความสุขและความทุกข์ใจแก่ผมมากเท่าที่ CJ แต่เดี๋ยวนี้ ผมขอบคุณพระเจ้า ที่ความทุกข์ใจไม่มีอีกต่อไป [...]