เม.ย. 292015
 

พระธรรม        2โครินธ์ 5:1-21 อ้างอิง             อสย.38:12;รม.6:6-7;4:8;16:3;1:17;8:23;1คร.1:30;15:47,53-54,13:12;1ธส.4:1;2คร.5:4,18:1:22, 4:18,2;3:11;11:1, 16-18;12:11;10:4;6:1 บทนำ           เราจะอยู่ในร่างกายชั่วคราวนี้ไม่นาน แล้วเราจะได้รับกายใหม่อันอมตะมาแทนที่ ในขณะที่เรายังอยู่ เราได้รับมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีกับพระเจ้าให้เราประกาศออกไป วันนี้ คุณได้กระทำหน้าที่นี้แล้วหรือยัง? บทเรียน 5:1 “เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ถ้า​เรือน​กาย​บน​โลก​ที่​เรา​อาศัย​อยู่​นี้​ถูก​ทำ‍ลาย​ไป เรา​ก็​ยัง​มี​ที่​อาศัย​ซึ่ง​มา​จาก​พระ‍เจ้า ที่​ไม่‍ได้​สร้าง​ด้วย​มือ​มนุษย์ และ​อยู่​อย่าง​ถาวร​นิ‌รันดร์​ใน​สวรรค์” […]

เม.ย. 282015
 
ต้องใช้คนไปสร้างคน

พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:18-20) จะเป็นคริสเตียนที่เติบโต เราต้องเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ทำไมครับ? เพราะพระเยซูบอกให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของพระองค์ ต้องใช้สาวกเพื่อไปสร้างสาวกครับ ประการแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสาวกคือใครเพื่อเราจะออกไปและสร้างสาวกคนอื่นๆได้ ในมัทธิว […]

เม.ย. 272015
 
ถึงเวลาโตได้แล้ว

เหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนา ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่วางรากฐานซ้ำอีก คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย เรื่องความเชื่อในพระเจ้า (ฮีบรู 6:1) ผมมีหลานห้าคน และผมเพิ่งค้นพบว่าการออกไปหาซื้อข้าวของให้หลานๆตัวน้อยนั้นเป็นเรื่องสนุก ทุกวันนี้สินค้าสำหรับทารกทันสมัยและมีหลากหลายให้เลือก ไม่เหมือนตอนที่ผมและภรรยาเป็นเด็ก ได้ออกไปหาซื้อสิ่งละอันพันละน้อยให้เด็กอ่อนจึงเป็นความสุขที่มีโอกาสได้ช่วยพวกเขาในกระบวนการการเติบโต เริ่มแรกทารกทำอะไรไม่ได้มากนัก ทุกอย่างต้องพึ่งพิงผู้เป็นพ่อแม่ พอโตขึ้นมาหน่อย เริ่มกินอาหารเด็กอ่อนได้ ไม่นานจากนั้นก็ทานอาหารที่สับเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เคี้ยวได้ แต่ก็ต้องมีการหลอกล่อให้กิน ต้องเอาช้อนมาทำเป็นเครื่องบินส่งเสียงดังตอนบินผ่านก่อนบินเข้าปากไป ครับเป็นเรื่องน่าสนุก […]

เม.ย. 262015
 
สารจากศิษยาภิบาล

26 เมษายน 2015 ขอสวัสดีพี่น้อง CJ ทุกท่าน ผมดีใจที่พระเจ้ากำลังกระทำกิจในชีวิตของหลาย ๆ คนในท่ามกลางพวกเรา ผมเห็นหลายคนเจริญเติบโตขึ้นทั้งในความรู้และในความเชื่อในพระคริสต์ ผมเห็นหลายคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น …มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ …มีความร้อนรนในการปรนนิบัติรับใช้มากขึ้น …มีหลายคนกระโดดลงมาร่วมรับใช้แบบไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย …มีหลายคนทำการรับใช้แบบลับ ๆ ในขณะที่บางคนจำเป็นต้องทำการรับใช้แบบเปิดเผยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้อื่นเพราะลักษณะของพันธกิจนั้น ๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจแบบใด ผมดีใจที่เห็นพี่น้องกระตือรือร้นในการรับใช้ […]

เม.ย. 252015
 
สมรภูมิแห่งชัยชนะ

 “สมรภูมิยิ่งหินมากขึ้นเท่าไร ชัยชนะยิ่งหวานชื่นมากขึ้นเท่านั้น!” (The harder The Battle, The Sweeter The Victory.)  ไม่มีใครอยากเผชิญกับมรสุมหรือสมรภูมิในชีวิต แต่หากไร้ซึ่งวีรกรรมก็ไร้ซึ่งเกียรติยศ หากปราศจากชัยชนะก็ปราศจากรางวัลแห่งชีวิต! คนที่ติดตามพระเจ้าคือ ทหารที่อยู่ในสมรภูมิฝ่ายจิตวิญญาณ เขาต้องตื่นตัวพร้อมรับมือกับการถูกโจมตีทุกรูปแบบ บ่อยครั้งที่หลายคนพ่ายแพ้อย่างยับเยิน เพราะเขาไม่คาดคิดว่าจะถูกจู่โจมหรือโจมตีอย่างไม่คาดฝัน! และที่เจ็บปวดมากที่สุดก็คือ การถูกโจมตีในยามที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จมาใหม่ […]

เม.ย. 242015
 
ยอมจำนนกับพระเจ้าแล้วคุณจะมีชัย

อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรง ความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณฟัง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่ เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ ณบัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้ว […]

เม.ย. 232015
 
อย่าขี้ขลาด แต่จงอธิษฐานด้วยใจกล้าหาญ

พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก และตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง”(มัทธิว 19:26) ในฐานะคริสเตียน ท่อน้ำเลี้ยงชีวิตคุณคือการอธิษฐาน เป็นวิธีที่คุณใกล้ชนิดสนิทกับพระเจ้า และลงลึกในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์มากขึ้น แต่การอธิษฐานยังเป็นการเผชิญหน้าสู้กับศัตรูฝ่ายวิญญาณของคุณอย่างกล้าหาญและด้วยความหวังเต็มเปี่ยม พระเจ้าบอกเราว่าไม่ต้องเกรงกลัวมารซาตานและขุมกำลังของมัน เพราะในฐานะคริสเตียน คุณมีสิทธิอำนาจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้มีชัยเหนือขุมกำลังวิญญาณแห่งความมืด เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และฟื้นคืนพระชนม์ ทรงได้รับชัยชนะ และพระองค์ปรารถนาให้คุณและผมดำเนินชีวิตในชัยชนะนั้น ด้วยวิธีไหน? …เริ่มด้วยการอธิษฐาน … […]