ก.ค. 052015
 
สารจากศิษยาภิบาล

5 กรกฎาคม 2015 สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก ผมดีใจทุกครั้งที่ได้พบหน้า หรือได้ยินข่าวดี ๆ เกี่ยวกับพี่น้องทุกท่าน และรู้สึกใจหายทุกทีเมื่อไม่ได้เห็นหน้าของบางท่าน หรือได้ยินข่าวไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับท่านใดท่านหนึ่ง! วันนี้ขอให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยความยินดี มีความสุขกับการร้องเพลง ทักทายปราศรัยกัน และการสิ่งยิ้มให้แก่กันด้วยมิตรภาพจากใจจริง ผมดีใจที่ได้ [อ่านต่อ]

ก.ค. 042015
 
สร้างสาวกคืออะไร?

“เพราะ‍ฉะนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สาวก​ของ​เรา จง​บัพ‌ติศ‌มา​พวก‍เขา​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍บิดา พระ‍บุตร และ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ และ​สอน​พวก‍เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร‌พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก‍ท่าน​ไว้และ​นี่‍แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เสมอ​ไป จน‍กว่า​จะ​สิ้น‍ยุค”  (มัทธิว 28:19-20) พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาให้เราออก [อ่านต่อ]

ก.ค. 032015
 
พระเจ้าทรงจ่ายราคาความผิดบาปของเรา

ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 1:1) คำว่า “พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า”จากพระวจนะด้านบน แปลว่าอะไร? แปลว่า “หน้าต่อหน้ากับพระเจ้า” เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ ที่สนิทแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างใกล้ชิดที่สุด” พระเยซูคริสต์ทรงละจากความผูกพันใกล้ชิดแบบ “หน้าต่อหน้า” กับพระเจ้า … ทรงละจากพระเก [อ่านต่อ]

ก.ค. 022015
 
อาหารมื้อค่ำ

และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า ความเจริญสุขมีแก่คนทั้งหลาย ที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก” และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านั้นเป็นพระวจนะแท้ของพระเจ้า” (วิวรณ์ 19:9) ผมชอบคำว่า “อาหารมื้อค่ำ” ที่แถวบ้านเราเรียกว่าอาหารเย็น เราพูดว่า “ไปทานข้าวเย็น” แต่บางที่พูดว่า “ไปทานอาหารค่ำ” คุณยายข [อ่านต่อ]

ก.ค. 012015
 

จงปกป้องพันธกิจ พระธรรม        2โครินธ์ 10:1-18 อ้างอิง             1คร.4:21;3:23,6;2:3-5;1:12,17-19,31;14:37;2:9,12;3:1;5:12;6:7;7:12;9:13;2คร.10:10:1-2,8,12-13, 16-18;13:10 บทนำ              แม้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ แต่ก็อาจไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือราบรื่น เพราะบางทีอาจมีศัตรูที่เข้ามารบกวนหรือล่อลวงคนของเราจนหันเหไปจากเรา และจา [อ่านต่อ]

มิ.ย. 302015
 
งับทีละคำ

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ (ยากอบ 1:12) มีการกล่าวกันว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้หัวใจของเรากลายเป็นสนามรบ เป็นความจริงครับ เมื่อคุณมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ สงครามจะเกิดขึ้นในใจคุณ เป็นสงครามระหว่างพระเจ้าและซาตาน เมื่อคุณก้าวออกไปยอมรับว [อ่านต่อ]

มิ.ย. 292015
 
พึ่งพิงพระเจ้าไม่ใช่พึ่งไม้ค้ำยันของคุณ

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6) เพื่อจะให้เราสามารถเป็นบุรุษและสตรีของพระเจ้าได้ พระองค์ต้องนำเราไปจนถึงแหล่งแห่งการพึ่งพิงพระองค์จนหมดใจ ต้องนำเราไปยังที่ๆเราไม่อาจพึ่งพิงแหล่งกำลังของเราเอง… แต่ยอมมอบทั้งสิ้นไว้กับพระ [อ่านต่อ]