ม.ค. 152016
 
ความเชื่อแท้

ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง (ยากอบ 1:2-3) พระเยซูทรงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อเริ่มพระราชกิจจานุกิจ โดยเฉพาะเมื่อทรงทำการอัศจรรย์ที่เลื่องลือไปไกล – เลี้ยงคนห้าพัน – ครับเรากำลังพูดถึงผู้เป็นเจ [อ่านต่อ]

ม.ค. 142016
 
มุ่งสู่โลกด้วยพันธกิจแห่งความเมตตา

พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) ไม่มีบาปใดที่กันคุณไม่ให้เข้าสวรรค์ได้ และก็ไม่มีศาสนาใดในโลกที่พาคุณเข้าไปได้ ทางเดียวที่สามารถนำคุณเข้าสวรรค์ได้คือรับการอภัยที่เกิดจากการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อคุณน้อมรับการอภั [อ่านต่อ]

ม.ค. 132016
 

พระธรรม        ยูดา 1:1-25 อ้างอิง               มธ.13:55;มก.6:3;2ปต.3:3;อพย.12:51;ศฟย.3:2;กดว.14:29-30;16:1-35;22:1-35;ฉธบ.34:6; ปฐก.19:1-24;4:3-8;5:18,21-24;ดนล.10:13,21,12:1;วว.12:7 บทนำ ยูดา (ภาษาฮีบรู,ยูดาห์,ภาษากรีก, ยูดาส) ที่เขียนพระธรรมตอนนี้ น่าจะหมายถึง ยูดาสน้องชายขององค์พระเยซูคริสต์ ยูดาสเขียนเรื่องความรอดและเตือนให้ระวังและคัดค้านคนไ [อ่านต่อ]

ม.ค. 122016
 
ทำอย่างไรจึงจะดูฉลาด

คนหนึ่งในพวกชายหนุ่มทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระบาทเห็นบุตรคนหนึ่งของเจสซีชาวเบธเลเฮม เป็นผู้มีฝีมือในการดีดพิณ เป็นคนกล้าหาญ เป็นนักรบ พูดเก่ง และเป็นคนมีหน้าตาดี และพระเจ้าทรงสถิตกับเขา” (1ซามูเอล 16:18) ตอนเราอายุน้อย เราชอบคิดว่าเรารู้มากกว่าที่เราเป็น และบ่อยครั้งเราก็พูดโพล่งออกมา แต่พออายุมากขึ้น หวังว่าเราคงเรียนรู้เรื่องการใช้คำพูด เร [อ่านต่อ]

ม.ค. 112016
 
พระเจ้าผู้ทรงทนทุกข์

เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ (ฮีบรู 4:15-16) เมื่อความลำบากเข้ามาหาใครบางคน พวกเขาอาจจะทิ้งพระเจ้าไป เ [อ่านต่อ]

ม.ค. 102016
 
สารจากศิษยาภิบาล

10 มกราคม 2016 สวัสดีครับชาว CJ ขอต้อนรับเข้าสู่อาทิตย์ที่ 2 ของปีใหม่ 2016 คริสตจักรของเราตั้งอยู่เพื่อ ช่วยสมาชิก(ผู้เชื่อ) ให้เจริญเติบโตในพระคริสต์ จนกว่าจะบรรลุถึงความไพบูลย์ของพระองค์ เป็นสาวกที่มีคุณภาพชีวิตอย่างที่องค์พระเจ้าทรงประสงค์ ช่วยให้ผู้ไม่เป็นคริสเตียนได้เรียนรู้ รู้จักพระคริสต์ และต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นผู้นำทา [อ่านต่อ]

ม.ค. 092016
 
คริสตจักรที่เคลื่อนโลก

“เราไม่ได้ต้องการคริสตจักรที่จะเคลื่อนไปกับโลก แต่เราต้องการคริสตจักรที่จะเคลื่อนโลกนี้!” (We do not want a church that will move with the world. We want a church that will move the world.) -G. K. Chesterton-   คริสตจักรไม่ใช่ตั้งขึ้นเพื่อจะไล่ตามโลก แต่คริสตจักรตั้งขึ้นเพื่อจะช่วยนำโลกให้กลับมาหาพระเจ้า และรับความรอด โลกต้องได้รับการนำให้ไปใน [อ่านต่อ]